Regulamin konkursu EDUinspiracje 2021

§1

Organizator, hasło i cele konkursu

 1. Konkurs EDUinspiracje (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs odbywa się pod hasłem: Twój sukces inspiracją dla innych!
 3. Cele Konkursu to:
  1. wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora;
  2. promocja rezultatów projektów wśród zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu;
  3. wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
  4. promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, którzy do dnia nominacji zakończyli realizację projektu w ramach jednego z programów wymienionych w §2 ust 1. (zwani dalej „Uczestnikami” lub „Beneficjentami”) .

§3

Zasady Konkursu

 1.  Nominowanymi w Konkursie są wyłącznie beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty, które do momentu nominacji zakończyły realizację projektu w ramach jednego z programów wymienionych w §2 ust 1. (zwani dalej Beneficjentami).
 2. Nominowanych w Konkursie wybierają eksperci wytypowani przez Organizatora. Eksperci przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu, która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów. W każdej kategorii eksperci nominują 1 projekt, z których jury wyłoni do nagrody głównej laureatów z każdej kategorii.
 3. Kategorie Konkursu:
  1. Cyfryzacja;
  2. Ekologia;
  3. Włączanie społeczne i różnorodność;
  4. Aktywne uczestnictwo;
  5. Synergia dla edukacji.
 4. Nominowani w Konkursie Beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.
 5. Z przedstawicielami nominowanych instytucji zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione w celu uzupełnienia informacji i dokumentacji konkursowej. Wywiad zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela FRSE.

§4

Kryteria oceny projektów

 1. Znaczenie (Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla Beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 2. Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów? Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta? Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 3. Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na Beneficjenta, uczestników projektu i środowisko? Czy działania były inspiracją dla innych? Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 4. Innowacyjność (Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce? Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 5. Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?).

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust. 3, przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kapituła konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych lub wskazać więcej niż jednego laureata, jeżeli uzna to za szczególnie zasadne.
 3. Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem a Organizatorem.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na innych stronach zarządzanych przez Organizatora.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406) otrzymana nagroda jest przychodem wliczanym do podstawy opodatkowania (art. 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

§6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspiracje

 1. Decyzje ekspertów nominujących, rekomendujących oraz Kapituły konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej Uczestnikom ani innym zainteresowanym.

§7

Prawa autorskie

 1. Beneficjent, który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu (dalej: „Utwór”), oświadcza, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, oraz że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa do Utworu przysługują wyłącznie Beneficjentowi i nie są w żaden sposób ograniczone roszczeniami osób trzecich w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazany wyżej Utwór na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 3. Beneficjent udostępniając Utwór, o którym mowa w ust. 2, musi posiadać:
  1. w przypadku udostępnienia Utworu zawierającego fotografie lub film, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych;
  2. w przypadku, gdy na fotografiach lub w filmie, o których mowa w pkt. a. znajduje się osoba niepełnoletnia zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 4. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w ust. 3, Beneficjent przedkłada Organizatorowi na wyraźną jego prośbę.

§8

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. wykorzystywanie wizerunku uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych Konkursu.
 7. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane:
  1. Osoby reprezentującej Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu i wizerunek oraz nazwa Uczestnika i adres korespondencyjny
  2. Osób występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs:
   • niepełnoletnich: imię, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię, nazwisko i wizerunek dziecka;
   • pełnoletnich: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs, na przetwarzanie ich danych osobowych, jak określono w ust. 7 (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika Konkursu (działającego na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych, o których mowa w ust. 7.
 15. Administrator będzie przetwarzać wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie na przetwarzanie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).
 16. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie.
 17. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika Konkursu w Konkursie (jego wykluczenie) z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu oraz do odwołania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Uczestnika, a w szczególności o których mowa w §7 okazało się nieprawdziwe
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej,
  2. Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.