Regulamin konkursu EDUinspiracje 2024

§ 1
Organizator, nazwa i hasło oraz cele konkursu

1. Konkurs EDUinspiracje (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej Organizatorem).

2. Konkurs odbywa się pod hasłem Nowe horyzonty w edukacji.

3. Celem Konkursu jest:

 • a. wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora wskazanych w § 2;
 • b. promocja rezultatów projektów wśród zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu;
 • c. wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
 • d. promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.227 ze zm.).

§ 2
Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/FERS, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

§ 3
Zasady konkursu

1. Nominowanymi w Konkursie są wyłącznie beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty, które do momentu nominacji zakończyły realizację projektu w ramach jednego z programów wymienionych w § 2, będące stroną umowy zawartej z Organizatorem (zwani dalej Beneficjentami).
2. Nominowanych w Konkursie wybierają eksperci wytypowani przez Organizatora.
Eksperci przygotowują rekomendacje dla Kapituły Konkursu, która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów. W każdej kategorii eksperci nominują 1 projekt, z których Kapituła Konkursu wyłoni do nagrody głównej laureatów z każdej kategorii.
3. Kategorie Konkursu:

 • a. Umiejętności cyfrowe;
 • b. Ekologia;
 • c. Wyrównywanie szans;
 • d. Działania społeczne;
 • e. Synergia dla edukacji.

4. Nominowani w Konkursie Beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie.

5. Z przedstawicielami nominowanych instytucji zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione w celu uzupełnienia informacji i dokumentacji konkursowej. Wywiad zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Organizatora.

§ 4
Kryteria oceny projektów

Projekty oceniane są według następujących kryteriów:

 • a. Znaczenie (Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla Beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 • b. Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów? Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta? Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 • c. Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na Beneficjenta, uczestników projektu i środowisko? Czy działania były inspiracją dla innych? Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 • d. Innowacyjność (Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce? Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 • e. Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?).

§ 5
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

1. Ostatecznego rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu.

2. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora. W jej skład wchodzi 5 ekspertów wybranych przez Organizatora.

3. Kapituła Konkursu podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos przewodniczącego Kapituły Konkursu.

4. W ramach każdej kategorii, o której mowa w § 3 ust. 3, przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych. 

6. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.

7. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem a Organizatorem.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz innych stronach internetowych zarządzanych przez Organizatora.

9. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.) otrzymana nagroda jest przychodem wliczanym do podstawy opodatkowania (art. 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

10. Przedstawiciele beneficjentów nominowanych w Konkursie, którzy zostaną zaproszeni na Galę wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku, zgodnie z Załącznikiem 1.

§ 6
Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspiracje

1. Decyzje ekspertów nominujących, rekomendujących oraz Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

2. Organizator nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym.

§ 7
Prawa autorskie

1. Beneficjent, który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu (dalej: Utwór), oświadcza, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, oraz że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa do Utworu przysługują wyłącznie Beneficjentowi i nie są w żaden sposób ograniczone roszczeniami osób trzecich w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 ).

2. Przyjęcie nominacji w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie Pracy konkursowej („Utwór”) na podstawie licencji niewyłącznej w celach działań promocyjnych Organizatora, w szczególności dotyczących Konkursu, na następujących polach eksploatacji:

 • a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej, wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera Organizatora,
 • b. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
 • c. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia, wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, jak również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

3. Licencja, ze względu na cel jej udzielenia, jest udzielana nieodpłatnie i bezterminowo, na terytorium całego świata. Licencja rozpoczyna swój bieg od dnia zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu. Organizator ma prawa do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej.

4. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich do Pracy konkursowej bądź prawa do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy konkursowej zgodnie z niniejszą licencją, Beneficjent ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną. Po zawiadomieniu przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich. 

5. Wybrane Prace konkursowe zostaną wykorzystane w materiałach promocyjno- -upowszechniających Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do ich obróbki. Beneficjent udostępniając Utwór musi posiadać:

 • a. w przypadku udostępnienia Utworu zawierającego fotografie, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych;
 • b. w przypadku, gdy na zdjęciach, o których mowa w pkt. a. znajduje się osoba niepełnoletnia zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.

Zgody, o których mowa w niniejszym ustępie, Beneficjent powinien przedłożyć Organizatorowi na każde jego żądanie.

6. Beneficjent biorąc udział w Konkursie, zapewnia, że posiada wszystkie zgody na przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, występujących w Konkursie z ramienia Uczestnika, w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania (korespondencyjnego), wieku, płci oraz wizerunku (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora w sposób niezakłócony i kompletny (Cel).

7. Beneficjent został poinformowany, że przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Beneficjenta (działającego na rzecz osób, których dane te dotyczą), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie.

8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów obejmujących obowiązek zachowania dokumentów niezbędnych do wykazania przez Organizatora poniesionych wydatków.

9. Beneficjent może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co powoduje jednak brak możliwości udziału w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda niniejsza jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Na żądanie Organizatora Beneficjent okaże wszelkie właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dokumenty dotyczące osób fizycznych występujących z ramienia Uczestnika w Konkursie. 

11. Organizator jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Beneficjenta w Konkursie (jego wykluczenie), z przyczyn nieleżących od Organizatora.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Beneficjent zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Beneficjenta okazało się nieprawdziwe.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Załączniki:

 • 1) Załącznik 1 – wzór Zgody na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej
 • 2) Załącznik 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

Załącznik nr 1

Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej

Ja, niżej podpisana/y [imię i nazwisko], ………………………………………………………………………………,

jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: Fundacją) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do Konkursu EDUinspiracje 2024 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji.

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej w zgodzie. 

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie. 

4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.

6. Dane mogą być udostępniane:

 • a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi;
 • b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i promocji tych programów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO;
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO;
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl
…………………………………………………………….. …………………….………………………………..
Miejscowość i data                                                         Czytelny podpis udzielającego zgody

 

Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Jako opiekunowie prawni osoby nieletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka …………………… [imię/imiona i nazwisko dziecka] (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli) przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: Fundacją), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do Konkursu EDUinspiracje 2024 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji.

Zgody udzielamy nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem ww. dziecka oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających utrwalony wizerunek mojego dziecka a także jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej w zgodzie.
3. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie.
4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Administrator przetwarzać będzie wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.
6. Dane mogą być udostępniane:

 • a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi
 • b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

9. Wszelkie uprawnienia opisane powyżej przejdą na osobę, której wizerunek jest przetwarzany w dniu uzyskania przez nią zdolności do czynności prawnych.

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

………………………………………………………………..
Miejscowość i data

 

…………………………………………………….……………………………………….
(imię i nazwisko oraz czytelne podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych)