Konkurs EDUinspiracje 2022

Konkurs EDUinspiracje w 2022 roku odbywa się po hasłem „Bądź inspiracją!”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Cele konkursu

 • wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora;
 • promocja rezultatów projektów wśród zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu;
 • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
 • promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży.

Nominacje        

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej będą przeprowadzać przedstawiciele  NA.

W każdej z poniższych kategorii nominowanych będzie 5 projektów:

 • Cyfryzacja;
 • Ekologia;
 • Włączanie społeczne i różnorodność;
 • Aktywne uczestnictwo;
 • Synergia dla edukacji.

Nominowani w Konkursie Beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie.

Kryteria oceny i nominacji projektów

Projekty powinny być oceniane według poniższych kryteriów ewaluacyjnych, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Opis zakresu kryteriów ma charakter pomocniczy i służy ujednoliceniu ich interpretacji.

 • Znaczenie

(Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla Beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?)

 • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty

(W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów? Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta? Jaka była forma ich upowszechnienia?)

 • Wpływ i oddziaływanie

(Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na Beneficjenta, uczestników projektu i środowisko? Czy działania były inspiracją dla innych? Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?)

 • Innowacyjność

(Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce? Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?)

 • Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań

(W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?)

Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom

Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci NA, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych NA, która odbędzie się w grudniu.

 

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.