Konkurs EDUinspiracje 2017 – zaczynamy!

Konkurs EDUinspiracje w 2017 roku odbywa się po hasłem „Podziel się sukcesem”. Jego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Cele konkursu

 • wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
 • promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
 • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem.

Uczestnicy konkursu

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+ (w tym projekty PO WER); „Uczenie się przez całe życie” (w tym projekty PO KL); „Młodzież w działaniu”, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Nominacje        

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających. Badanie i uzupełnienie dokumentacji konkursowej będą przeprowadzać przedstawiciele  FRSE.

W każdej z poniższych kategorii nominowanych będzie 5 projektów:

 • Edukacja szkolna;
 • Szkolnictwo wyższe;
 • Edukacja zawodowa;
 • Edukacja dorosłych;
 • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Polsko-litewska współpraca;
 • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego;
 • Informacja europejska dla młodzieży;
 • Kategoria specjalna: 30 lat programu Erasmus
 • 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu społecznego, 5 – lecie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój.

Kryteria oceny i nominacji projektów

Projekty powinny być oceniane według poniższych kryteriów ewaluacyjnych, które zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej stanowią wytyczne w zakresie wyboru najlepszych praktyk. Opis zakresu kryteriów ma charakter pomocniczy i służy ujednoliceniu ich interpretacji.

 • Znaczenie

(Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu? Jakie projekt ma znaczenie dla beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?)

 • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty

(W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów? Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta? Jaka była forma ich upowszechnienia?)

 • Wpływ i oddziaływanie

(Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko? Czy działania były inspiracją dla innych? Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?)

 • Innowacyjność

(Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce? Czy zapewniają wartość dodaną
w odniesieniu do standardowych rozwiązań?)

 • Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań

(W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?)

Wyłonienie zwycięzców i wręczenie nagród laureatom

Nominacje wraz z uzupełnioną dokumentacją oceniają eksperci FRSE, którzy przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu. Końcowego wyboru laureatów dokonuje Kapituła.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w listopadzie.

 

Nagrody

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz zaproszenie do udziału w szkoleniu.