Regulamin konkursu EDUinspirator 2022

§ 1

Organizator, hasło i cele konkursu

 1. Regulamin konkursu EDUinspirator określa prawa i obowiązki jego uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora konkursu.
 2. Konkurs EDUinspirator organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (Organizator).
 3. Konkurs EDUinspirator (konkurs) odbywa się pod hasłem: Bądź inspiracją.
 4. Konkurs stanowi dopełnienie konkursu EDUinspiracje – pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych. 
 5. Celem konkursu jest:
  1. wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora;
  2. promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w dziedzinie edukacji  w swoim środowisku lokalnym;
  3. wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań indywidualnych uczestników w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

§ 2

Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych, zwanych dalej uczestnikami, którzy w latach 2007-2022 brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez Organizatora.
 2. EDUinspirator to osoba fizyczna działająca w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej. Jej działania są wartościowe i wysokiej jakości oraz, wykorzystując umiejętności uczenia się, wymianę doświadczeń i pracę na rzecz osób trzecich, umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy.
 3. EDUinspiratorami mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby fizyczne powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

§ 3

Zasady konkursu

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez stronę www.eduinspiracje.org.pl  w terminie od 15 maja 2022 roku do 15 września 2022 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na:

2a. EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:

  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe; 
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży.

2b. Młodego EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:

  • Uczeń;

-Wolontariusz;

-Student.

 1. Opisane w zgłoszeniu działania powinny mieć charakter międzynarodowy oraz cechować się:

innowacyjnością w edukacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijaniem kompetencji językowych i interkulturowych lub kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.

 1. Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w konkursie wybierają eksperci Organizatora,  a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła konkursu.
 2. Eksperci przyznają po jednej nominacji dla każdej z kategorii. Z pośród nominowanych Kapituła konkursu wybiera jednego laureata w kategorii EDUinspirator i jednego laureata w kategorii Młody EDUinspirator.
 3. Nominowani w konkursie zostaną powiadomieni mailowo lub listownie. 

Uczestnik konkursu musi dołączyć do dokumentacji konkursowej swoje zdjęcie portretowe (w jakości min 300 dpi) które zostanie wykorzystane w celach promocyjnych w przypadku otrzymania nominacji.

§ 4

Kryteria oceny

1. Opisane przez Uczestników działania oceniane są według następujących kryteriów:

 1. Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla Uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 2. Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób Uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 3. Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na Uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty Uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnięć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 4. Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 5. Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzegane przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 pkt 2 Regulaminu, przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa lub voucher.
 2. Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Kapituła konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na stronach zarządzanych przez FRSE.
 6. W przypadku nagród indywidualnych Organizator zobowiązany jest pobrać podatek od osoby, która wygrała konkurs.
 7. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN w konkursach z dziedziny edukacji  i nauki są zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy  z dnia 12 marca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 8. Nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.
 9. Osoba, która wygrała konkurs powinna przed otrzymaniem nagrody wpłacić Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku (art. 41 ust. 7 u PDOF, z zastrzeżeniem lit. d-g).
 10. Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
 11. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.

§ 6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspirator

 1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom konkursu.

§ 7

Przetwarzanie i publikowanie informacji  i materiałów w konkursie EDUinspirator

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia27kwietnia2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
 2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w konkursie.
 4. Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
   1. sprostowania danych,
   2. usunięcia danych,
   3. ograniczenia przetwarzania danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia sprzeciwu,
   6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji konkursu; 
  3. wykorzystywanie wizerunku uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych Konkursu. 
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. data urodzenia,
  3. adres do korespondencji (wysyłki nagrody),
  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. wizerunek,
  6. numer telefonu,
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
 1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś  z oświadczeń, o których mowa w §7, okazało się nieprawdziwe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.