Regulamin konkursu EDUinspirator 2021

§1
Organizator, hasło i cele Konkursu

 1. Konkurs EDUinspirator (zwany dalej „Konkursem”) organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs odbywa się pod hasłem: Twój sukces inspiracją dla innych!
 3. Konkurs stanowi dopełnienie konkursu EDUinspiracje – pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych.
 4. Celem Konkursu jest:
  1. wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora, uwzględniających kontekst społeczno-kulturowy;
  2. promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w dziedzinie edukacji w swoim środowisku lokalnym;
  3. wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań indywidualnych uczestników w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

§2
Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych (zwanych dalej „Uczestnikami” lub „Uczestnikiem”), którzy w latach 2007-2021 brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez Organizatora.
 2. EDUinspirator to osoba fizyczna działająca w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej. Jej działania są wartościowe i wysokiej jakości oraz, wykorzystując umiejętności uczenia się, wymianę doświadczeń i pracę na rzecz osób trzecich, umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy.
 3. EDUinspiratorami mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi, pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby fizyczne powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

§3
Zasady Konkursu

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji konkursowej w terminie od 11 marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na:
  1. EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
   • Edukacja szkolna;
   • Szkolnictwo wyższe;
   • Edukacja zawodowa;
   • Edukacja dorosłych;
   • Edukacja pozaformalna młodzieży.
  2. Młodego EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
   • Uczeń;
   • Wolontariusz;
   • Student.
 3. Opisane w zgłoszeniu działania powinny mieć charakter międzynarodowy oraz cechować się: innowacyjnością w edukacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijaniem kompetencji językowych i interkulturowych lub kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.
 4. Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w Konkursie wybierają eksperci Organizatora, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła konkursu.
 5. Eksperci przyznają po jednej nominacji dla każdej z kategorii. Spośród nominowanych Kapituła konkursu wybiera jednego laureata w kategorii EDUinspirator i jednego laureata w kategorii Młody EDUinspirator.
 6. Nominowani w Konkursie zostaną powiadomieni mailowo lub listownie.
 7. konkursu dołącza do dokumentacji konkursowej swoje zdjęcie portretowe (w jakości min 300 dpi), które zostanie wykorzystane w celach promocyjnych w przypadku otrzymania nominacji (w braku nominacji zostanie zniszczone).

§4
Kryteria oceny

 1. Opisane przez Uczestników działania oceniane są według następujących kryteriów:
  1. Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla Uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  2. Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób Uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  3. Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na Uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty Uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnięć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  4. Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  5. Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzegane przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

§5
Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Kapituła konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem a Organizatorem.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na innych stronach zarządzanych przez Organizatora.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426) nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN w konkursach z dziedziny nauki i kultury są wolne od podatku dochodowego, przy czym zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczną działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 7. Nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takim wypadku Organizator, oprócz głównej nagrody rzeczowej przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.

§6
Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspirator

 1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej Uczestnikom Konkursu ani innym zainteresowanym.

§7
Prawa autorskie

 1. Uczestnik, który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu (dalej: „Utwór”), oświadcza, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, oraz że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa do Utworu przysługują wyłącznie Uczestnikowi nie są w żaden sposób ograniczone roszczeniami osób trzecich w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Uczestnik udostępnia Organizatorowi wskazany wyżej Utwór na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 3. Uczestnik udostępniając Utwór, o którym mowa w ust. 2, musi posiadać:
  1. w przypadku udostępnienia Utworu zawierającego fotografie lub film, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych;
  2. w przypadku, gdy na fotografiach lub w filmie, o których mowa w pkt. a. znajduje się osoba niepełnoletnia zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w Załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social mediach, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 4. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w ust. 3, Uczestnik przedkłada Organizatorowi na wyraźną jego prośbę.

§8
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
 3. osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. wykorzystywanie wizerunku uczestników projektu (nauczycieli i uczniów z danej szkoły) w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych Konkursu.
 7. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane:
  1. Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek;
  2. Osób występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs:
   • niepełnoletnich: imię, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię, nazwisko i wizerunek dziecka;
   • pełnoletnich: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 8. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 9. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 11. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
  1. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  2. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  3. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 12. Uczestnik przystępując do Konkursu, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, występujących w materiałach zgłoszonych na Konkurs, na przetwarzanie ich danych osobowych, jak określono w ust. 7 (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika Konkursu (działającego na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie.
 13. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych, o których mowa w ust. 7.
 15. Administrator będzie przetwarzać wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie na przetwarzanie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).
 16. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie.
 17. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika Konkursu w Konkursie (jego wykluczenie) z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki Uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu oraz do odwołania Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń i zapewnień Uczestnika, a w szczególności o których mowa w §7, okazało się nieprawdziwe.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku osoby dorosłej,
  2. Załącznik nr 2: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka.