Regulamin konkursu EDUinspirator 2024

§ 1
Organizator, hasło i cele konkursu

1. Regulamin niniejszego konkursu pod nazwą EDUinspirator (dalej: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora konkursu.

2. Konkurs EDUinspirator organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142a, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 , NIP: 526-10-00-645 (dalej: Organizator).

3. Konkurs EDUinspirator (dalej: konkurs) odbywa się pod hasłem: Nowe horyzonty w edukacji

4. Konkurs pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych.

5. Celem konkursu jest:

 • a) wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych podejmowanych przez osoby fizyczne, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora;
 • b) promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w dziedzinie edukacji w swoim środowisku lokalnym;
 • c) wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań indywidualnych uczestników w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 227 ze zm.).

§ 2
Uczestnicy konkursu

1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, którzy w latach 2015-2024 brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez Organizatora, zwanych dalej uczestnikami. 

2. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne działające w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, których działania są wartościowe i wysokiej jakości oraz, wykorzystując umiejętności uczenia się, wymianę doświadczeń i pracę na rzecz osób trzecich, umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów, studentów, młodzieży, dorosłych słuchaczy, w tym seniorów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, wykładowców, pracowników młodzieżowych i inni pracowników uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracowników instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawicieli organizacji, przedsiębiorców i pracowników firm oraz innych osób fizycznych powiązanych z rozwojem edukacji w Polsce. 

4. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią, konieczne jest posiadanie przez Uczestnika zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3
Zasady Konkursu

1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez stronę www.eduinspiracje.org.pl w terminie od 25 kwietnia 2024 roku do 30 września 2024 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy (dalej: „Zgłoszenie”). 

2. Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na: 

 • 1) EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
  • a) Edukacja szkolna;
  • b) Szkolnictwo wyższe;
  • c) Edukacja zawodowa;
  • d) Edukacja dorosłych;
  • e) Edukacja pozaformalna młodzieży.
 • 2) Młodego EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
  • a) Uczeń;
  • b) Wolontariusz;
  • c) Student.

3. Opisane w zgłoszeniu działania powinny mieć charakter międzynarodowy oraz cechować się jednym ze wskazanych niżej kryteriów:

 • a) innowacyjnością w edukacji,
 • b) wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 • c) rozwijaniem kompetencji językowych i interkulturowych,
 • d) kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w konkursie wybierają eksperci Organizatora, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła konkursu.

5. Eksperci przyznają po jednej nominacji dla każdej z kategorii. Z pośród nominowanych Kapituła konkursu wybiera jednego laureata w kategorii EDUinspirator i jednego laureata w kategorii Młody EDUinspirator. 

6. Nominowani w konkursie zostaną powiadomieni mailowo lub listownie.

§ 4
Kryteria oceny

Opisane przez Uczestników działania oceniane są według następujących kryteriów:

 • a) Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla Uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
 • b) Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób Uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
 • c) Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na Uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty Uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnięć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
 • d) Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
 • e) Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzegane przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

§ 5
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust. 2 Regulaminu, przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa lub voucher.

2. Kapituła konkursu powoływana jest przez Organizatora. W jej skład wchodzi nie mniej niż 5 osób. 

3. Kapituła konkursu podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos przewodniczącego Kapituły konkursu.

4. Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. 

5. Kapituła konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że działania przedstawione przez Uczestników nie spełniają w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych. 

6. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na stronach zarządzanych przez FRSE. 

8. W przypadku Laureatów konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. 

9. Laureaci konkursu, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.

10. W przypadku Laureatów konkursu opodatkowanych podatkiem CIT, Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest podmiot uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 

11. Uczestnicy konkursu opodatkowani podatkiem PIT, dla których nagroda otrzymana w konkursie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takiej sytuacji, Laureaci konkursu, otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego. 

12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. 

§ 6
Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspirator

1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom konkursu.

§ 7
Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników, Nominowanych i Laureatów będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe. 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonanie umowy o udział w Konkursie (w zakresie czynności organizacyjnych), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO obowiązek prawny Organizatora (w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO uzasadniony interes prawny Administratora (w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron z tytułu udziału w Konkursie), oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda Nominowanego w Konkursie na wykorzystanie jego wizerunku, którą określa Załącznik nr 1 (dla osoby dorosłej) lub Załącznik nr 2 (dla dziecka).

6. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

 • a) sprostowania danych,
 • b) usunięcia danych,
 • c) ograniczenia przetwarzania danych,
 • d) przenoszenia danych,
 • e) wniesienia sprzeciwu.

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 • a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
 • b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu;
 • c) wykorzystywanie wizerunku uczestników Konkursu w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych Konkursu.

8. Organizator będzie zbierał od uczestników konkursu na etapie zgłoszenia do konkursu następujące dane: 

 • a) imię i nazwisko,
 • b) adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • c) numer telefonu.

9. Nominowani w Konkursie będą zobligowani do podania Organizatorowi następujących danych:

 • 1. imię i nazwisko,
 • 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 • 3. numer telefonu,
 • 4. wizerunek.

10. Laureaci będą zobligowani do podania Organizatorowi następujących danych:

 • a) imiona i nazwisko,
 • b) PESEL,
 • c) adres zamieszkania,
 • d) Numer paszportu i kraj jego wydania (w przypadku obcokrajowców),
 • e) miejsce zatrudnienia i stanowisko służbowe,
 • f) adres poczty elektronicznej (email),
 • g) wizerunek,
 • h) numer telefonu.

11. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu. 

13. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

14. Dane mogą być udostępniane:

 • a) ekspertom odpowiedzialnym za ocenę zgłoszenia,
 • b) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, fotograficzne, informatyczne, drukarskie, filmowe lub administracyjne w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym jego promocji,
 • c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

15. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

16. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 • a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

17. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl. 

18. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu, jak również do odwołania konkursu. 

3. Regulamin dostępny jest stronie www.eduinspiracje.org.pl

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika konkursu nieprawdziwych danych.

5. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w §7, okazało się nieprawdziwe.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

8. Integralną część regulaminu stanowią załączniki:

 • 1) Zgoda na wykorzystywanie wizerunku osoby dorosłej
 • 2) Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda na wykorzystywanie wizerunku osoby dorosłej

Ja, niżej podpisana/y [imię i nazwisko], ……………………………………………………………………………………, jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: Fundacją) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do Konkursu EDUinspirator 2024 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji.

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej w zgodzie.

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie.

4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.

6. Dane mogą być udostępniane:

 • a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi;
 • b) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i promocji tych programów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych;
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO;
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO;
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl

……………………………………… ………………………………………………………
Miejscowość i data                          Czytelny podpis udzielającego zgody

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

My niżej podpisani [imię i nazwisko],
1. ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

jako rodzice/opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej niniejszym wyrażam/y zgodę na wykorzystywanie wizerunku mojego/naszego dziecka (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli) [imię/imiona i nazwisko dziecka]:

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (dalej: „Fundacja”), który zostanie przekazany Fundacji w ramach zgłoszenia do Konkursu EDUinspirator 2024 lub który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audiowizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji, a dotyczących działalności statutowej Fundacji.

Zgody udzielamy nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z utrwalonym wizerunkiem ww. dziecka oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji. 

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających utrwalony wizerunek mojego dziecka a także jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza jego dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody, przyjmuję do wiadomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dalej: „Administrator”). 

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym powyżej w zgodzie. 

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony powyżej w zgodzie. 

4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich. 

6. Dane mogą być udostępniane:

 • a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi;
 • b) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i promocji tych programów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 • uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
 • żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania - na zasadach opisanych w RODO,
 • przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 • złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl 

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl


………………………………………………………………………….
Miejscowość i data

1. ..................................................................................................
2. ..................................................................................................
(Czytelne podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych udzielających zgody)