EDUinspiracje: nominowane projekty 2023

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów oraz promocja placówek, które podejmują ciekawe tematy, są kreatywne, inspirują innych do działania, wspierają innowacje edukacyjne oraz mają wpływ na społeczeństwo lokalne. W 2023 r. konkurs EDUinspiracje odbywał się po hasłem „Pasja działania”.

Oto lista nominowanych w podziale na kategorie:

Działania społeczne

Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie (LAUREAT)

Tytuł projektu:
Mobilność-Technologia-Innowacja. Rozwój mobilności uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie

Strona internetowa projektu: http://www.zszglogow.pl/aktualnosci.html 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA102-063124

Projekt szkolny obejmował działania edukacyjne dla społeczności lokalnej, w tym program „Mechanik dla Malucha” i Akademię Kodowania, angażujące około 150 przedszkolaków. Uczniowie zrealizowali bezpłatny remont instalacji elektrycznej w domu uchodźców oraz zaprojektowali nowe pracownie technologiczne. Projekt zawierał również dodatkowe lekcje języków obcych, co poprawiło kompetencje językowe uczestników i ich wyniki egzaminacyjne. Inicjatywa zwiększyła szanse uczniów na rynku pracy i promowała kierunki techniczne szkoły jako atrakcyjną opcję edukacyjną, przyczyniając się do lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych i wzmocnienia wizerunku szkoły jako innowacyjnej i zaangażowanej w lokalną społeczność.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa” w Sopocie

Tytuł projektu:
Innovative method to promote education for critical thinking and key competencies using system Theory of Constraints
Strona internetowa projektu: https://impetus.lokomotywa.edu.pl/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA201-065733

Projekt wprowadził do edukacji metody TOC i mediacji, rozwijając umiejętności krytycznego myślenia i życiowe, jak rozwiązywanie problemów i empatia. Połączył TOC z mediacjami szkolnymi, tworząc Kluby mediatora i łącząc edukację przedsiębiorczą z TOC. Uwzględniał postawy proaktywne, współpracę międzynarodową i stałą komunikację z ekspertami TOC. Wdrażano TOC i mediacje w placówkach partnerskich, organizowano szkolenia i tworzono materiały dydaktyczne. Projekt miał wpływ na społeczność szkolną w krajach partnerskich, z materiałami dostępnymi online i tłumaczonymi na 4 języki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach im. Ottona Sterna

Tytuł projektu:
Odpowiedzialny tata. Edukacja rodzicielska w bibliotece
Strona internetowa projektu: https://www.facebook.com/responsibledadproject/ 

Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA204-065846

Projekt skupiał się na roli ojca i odpowiedzialnym ojcostwie. Innowacyjny w podejściu łączył treści merytoryczne z różnorodnością kulturową i historyczną, poszerzając horyzonty uczestników. Wytworzono sieć między europejskimi bibliotekami i Kluby Ojca, które wspierają międzypokoleniową współpracę. Projekt zyskał uznanie jako przykład dobrej praktyki według Komisji Europejskiej i został wyróżniony jako EDUinspiracje 2023 w dziedzinie działań społecznych z materiałami promowanymi w mediach i na platformie EPALE.

Politechnika Lubelska

Tytuł projektu:
University Network for Cultural Heritage – Integrated Protection, Management and Use

Strona internetowa projektu: https://uninet.pollub.pl/wp-content/uploads/2021/10/ulotka-UNINET-Interdisciplinary-Cours.pdf
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2018-1-PL01-KA203-051085

Projekt „University Network for Cultural Heritage” skoncentrowany był na opracowaniu i wdrożeniu programu nauczania dotyczącego ochrony, zarządzania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Tworzył międzynarodową sieć współpracy specjalistów, nauczycieli akademickich i praktyków z różnych dziedzin, skupiając się na interdyscyplinarnym kursie. Projekt obejmował szkolenia i opracowanie materiałów dydaktycznych, w tym podręcznika na temat adaptacji zabytków dla osób niepełnosprawnych. Rezultaty zostały upowszechnione w języku angielskim na platformie Erasmus+, przy czym projekt wykazał się skutecznym zarządzaniem i promocją. Został uznany za działanie innowacyjne i przykład dobrej praktyki.

Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe

Tytuł projektu:
Opowiem Ci historię – wspomnienia naszych seniorów

Projekt koncentrował się na badaniach i działaniach artystycznych, które miały na celu odkrywanie wspólnych korzeni i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych. Uczestnicy brali udział w warsztatach, grach i poznawali lokalne atrakcje, rozwijając jednocześnie umiejętności językowe przez komunikację w języku angielskim. Projekt wspierał kompetencje społeczne i obywatelskie przez pracę w międzykulturowym środowisku i rozwijał inicjatywność. Rezultaty upowszechniono wśród społeczności szkolnych i lokalnych mediów, a końcowym produktem była dwujęzyczna publikacja. Projekt przyczynił się do zbliżenia młodzieży z seniorami, odnowienia relacji i odkrycia lokalnych historii, pozostawiając trwałe dziedzictwo w społecznościach uczestniczących.

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne

Tytuł projektu:
Too great for hate

Strona internetowa projektu: https://www.facebook.com/p/Podg%C3%B3rskie-Stowarzyszenie-Kulturalno-Spo%C5%82eczne-100085128313603/ 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-2-PL01-KA105-082451

Projekt Erasmus+ w Lipnicy Murowanej, zrealizowany we współpracy z partnerami z Węgier i Turcji, koncentrował się na dialogu i tolerancji. Zainicjowany przez młodzież projekt miał na celu rozwój osobisty uczestników i zwiększenie ich świadomości europejskiej oraz inicjatywności, z uwzględnieniem grup defaworyzowanych, jak mniejszości etniczne. Projekt przyczynił się także do zdobywania doświadczenia przez organizacje w pracy międzynarodowej. W ramach projektu stworzono materiały w mediach społecznościowych, film podsumowujący i spektakl. Projekt nominowano za wpływ na młodzież i ich zaangażowanie w działania lokalne i międzynarodowe, wspierając ich rozwój i edukację.

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy

Tytuł projektu:
Zrozumienie dziecka autystycznego kluczem do sukcesu dydaktycznego
Strona internetowa projektu: https://sp66bydgoszcz.edupage.org/text26/ 

Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA101-080477

Projekt „Zrozumienie dziecka autystycznego kluczem do sukcesu dydaktycznego”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ w Bydgoszczy, skupiał się na rozwoju psychospołecznym wychowanków oraz podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli w nauczaniu osób z autyzmem. W projekcie wprowadzono nowoczesne technologie, elementy języka obcego i wiedzę o kulturach innych krajów. Beneficjent zrealizował cele Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły poprawiając funkcjonowanie instytucji. Projekt obejmował szkolenia rady pedagogicznej, opracowanie bazy pomocy dydaktycznych, projekt eTwinning i Festiwal Sztuki Uczniowskiej. W rezultacie szkoła zyskała status nowoczesnej, proeuropejskiej placówki, a nauczyciele zdobyli nową wiedzę i umiejętności.

Fundacja Sempre a Frente

Tytuł projektu:
Pocztówka z Lublina
Strona internetowa projektu: https://www.facebook.com/pocztowkazlublina

Projekt „Pocztówka z Lublina” miał na celu promowanie miasta Lublin jako miejsca pełnego możliwości i pięknych widoków. Działania obejmowały plenery fotograficzne, dzięki którym mieszkańcy i amatorzy fotografii mogli podzielić się zdjęciami miasta, tworząc bazę do nowych wzorów pocztówek. Istotnym elementem projektu było zachęcenie ludzi, szczególnie młodych mieszkańców i studentów, do doceniania potencjału Lublina jako miejsca przyjaznego, pełnego perspektyw życiowych i zawodowych. Projektowi przyświecała także idea rozwoju umiejętności uczestników i wzbudzanie dumy z bycia częścią tej europejskiej stolicy.

Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie

Tytuł projektu:
Językowy zawrót głowy
Strona internetowa projektu: https://cloud-2.edupage.org/cloud/Jezykowy_Zawrot_Glowy_2022-2023.pdf?z%3A6gLHfrLqpt9IcSFKb2hh5EeJfO%2FLT3uNGQx6K9lUfNE8BafJD%2FZ3g83jiiCQPLPM

Projekt, charakteryzujący się innowacyjnością i kreatywnością, wykorzystuje języki obce jako narzędzie mediacji między ludźmi i kulturami. Ma on na celu ułatwienie nauki oraz nauczania języków obcych różnym grupom odbiorców poprzez zastosowanie metod motywujących do nauki. Ten projekt ma wymiar europejski, promując różnorodność językową i stanowi źródło inspiracji dla innych w podejściu do edukacji językowej. Dodatkowo, wnosi wartość dodaną do dotychczasowych praktyk nauczania i uczenia się języków obcych w danym środowisku, otwierając nowe perspektywy w dziedzinie edukacji językowej.

Ekologia

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (LAUREAT)

Tytuł projektu:
Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle.
Promoting zero-waste lifestyle among adults

Strona internetowa projektu: https://krakowskialarmsmogowy.pl/portfolio/projekt-3r/ 
Link do platformy z rezultatami projektu:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA204-081952

Projekt „Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults” skupia się na promowaniu stylu życia „zero waste” wśród dorosłych. Realizowany przez Krakowski Alarm Smogowy, projekt oferuje wysokiej jakości materiały edukacyjne, w tym filmy wideo, podcasty i podręczniki, które są dostępne na stronie www oraz na portalu EPALE. Materiały te, dostępne w różnych językach, zawierają dokładne informacje na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i są uzupełnieniem działań ekologicznych prowadzonych w Europie. Projekt był innowacyjny w swoim podejściu i metodologii, oferując pakiet wiedzy wraz z krótkimi, profesjonalnie wykonanymi filmami i podcastami. Działania projektu są kontynuowane, zapewniając trwałość wyników i łącząc obszary ekologii, zmian klimatycznych i edukacji zdrowotnej dorosłych, co czyni go wyjątkowym przykładem w kategorii Ekologia w Konkursie EDUinspiracje 2023.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Tytuł projektu:
Ekologia bez granic
Strona internetowa projektu: https://www.bilgoraj.pl/news/3571/ekologia-bez-granic-ndash-projekt-uczniow-z-bilgoraja-i.html

Projekt Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju miał na celu wzmocnienie więzi między polską a ukraińską młodzieżą poprzez wspólne zaaranżowanie przestrzeni szkolnej. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, jednocześnie budując sieć międzynarodową współpracy i wymiany doświadczeń kulturowych. W ramach projektu uczestnicy stworzyli fotogalerię, film, dwujęzyczną broszurę, a także billboard promujący współpracę międzynarodową i ekologię, co zostało szeroko rozpowszechnione w mediach lokalnych i społecznościowych. Uczniowie przekształcili szkolne patio w innowacyjną, zieloną przestrzeń, tworząc miejsce przyjazne do spędzania czasu wolnego. Projekt, który szybko zyskał zainteresowanie w społeczności lokalnej, jest inspiracją do tworzenia zielonych przestrzeni w miejskiej zabudowie.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Szarych Szeregów w Namysłowie

Tytuł projektu:
Zero waste – nie wyrzucaj śmieci jak leci!
Strona internetowa projektu: https://www.myslowice.pl/aktualnosci/nie-wyrzucaj-jak-leci-wszystkiego-do-smieci/

Projekt „Zero waste – nie wyrzucaj śmieci jak leci!” skupiał się na edukacji ekologicznej, promując ograniczanie i segregację śmieci w myśl zasady „myśleć globalnie – działać lokalnie”. Uczestnicy projektu zaangażowali się z zapałem, realizując liczne inicjatywy w szkole, w tym tworzenie materiałów edukacyjnych, jak prezentacje multimedialne, artykuły, plakaty ekologiczne i pojemniki do segregacji śmieci. Efekty projektu zostały upowszechnione poprzez różne kanały, w tym spotkania szkolne, artykuły prasowe i platformę eTwinning, przekraczając mury szkoły i angażując społeczność lokalną. Projekt przyczynił się do promowania proekologicznych postaw wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz współpracy z lokalnym nadleśnictwem, otwierając drogę do przyszłej współpracy w dziedzinie edukacji ekologicznej.

Stowarzyszenie ARID

Tytuł projektu:
Beegen: Beekeepers generation bridging

Strona internetowa projektu: www.beegen-project.eu 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA202-065014

Projekt skupia się na popularyzacji wiedzy na temat pszczelarstwa i jest przyjazny dla środowiska. Celem jest dotarcie do różnych grup, w tym pszczelarzy, studentów, uczniów i doradców rolnictwa w Europie. Opracowano profesjonalne, użytkownika zorientowane produkty i zrównoważone usługi, unikalne w skali europejskiej. Działania upowszechniające obejmują stronę internetową projektu, platformę edukacyjną dostępną w wielu językach, grę umożliwiającą wymianę doświadczeń między graczami, stronę na Facebooku, 4 biuletyny informacyjne oraz ulotki i roll-upy używane podczas warsztatów i wydarzeń. Wydano także komunikat prasowy i artykuł w czasopiśmie branżowym, aby poinformować szerszą opinię publiczną o projekcie. Projekt cieszył się zainteresowaniem i miał na celu zwiększenie świadomości na temat pszczelarstwa oraz inspirację do zajmowania się tą dziedziną. 

Stowarzyszenie Międzynarodowe i Międzykulturowe ANAWOJ

Tytuł projektu:
Green Heroes
Strona internetowa projektu: https://anawoj.org/miedzynarodowy-oboz-ekologiczny/
Link do platformy z rezultatami projektu:
https://youth.europa.eu/solidarity/placement/29565_pl

Projekt „Green Heroes” miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród wolontariuszy i grup docelowych. Uczestnicy projektu uczyli się proekologicznego stylu życia poprzez różnorodne warsztaty, w których nauczyli się, jak oszczędzać wodę i prąd, wykorzystywać materiały do rękodzieła, budować ekologiczne urządzenia oraz znajdować jadalne rośliny. Warsztaty ekologiczne uświadamiały dzieci i młodzież o ich roli w środowisku. Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że znacząco wzrosła świadomość ekologiczna i poczucie odpowiedzialności za środowisko wśród wolontariuszy. Projekt zyskał pozytywną reakcję w społecznościach szkolnych i lokalnych, z dużym zainteresowaniem uczestników „Green Day”, spektaklu teatralnego i międzynarodowego ekologicznego festynu rodzinnego.

Stowarzyszenie Młodzieżowe STRATEG

Tytuł projektu:
Zero Waste Life
Strona internetowa projektu: https://www.youtube.com/watch?v=7KDM4DESBqA 

Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-3-PL01-KA105-094950

Projekt skoncentrowany na budowaniu postaw proekologicznych, zwiększeniu świadomości na temat zrównoważonego środowiska, przeciwdziałanie konsumpcjonizmowi oraz zrozumienie filozofii zero waste. Uczestnicy projektu, w tym młodzież z mniejszymi szansami, zdobyli umiejętności i doświadczenia wykraczające poza edukację formalną, zwiększając świadomość ochrony środowiska, nawiązując nowe kontakty i poznając kulturę innych krajów. Projekt przyczynił się do wzmacniania poczucia własnej wartości uczestników i podnoszenia ich kompetencji. W ramach projektu zrealizowano działania, takie jak stworzenie video klipu „Zero waste Life” i zasadzenie około 100 sadzonek drzew we współpracy z Nadleśnictwem Nowy Targ. Rezultaty projektu były upowszechniane za pomocą mediów społecznościowych. Projekt wyróżniał się na tle innych inicjatyw ekologicznych dzięki współpracy z Nadleśnictwem i pozostawieniu trwałego śladu w postaci nowo posadzonych drzew.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Tytuł projektu:
Transnational Quality Education for Organic Food Safety
 
Strona internetowa projektu: http://safe-orgfood.eu/ 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA203-081809

Projekt SAFE-ORGfood, zrealizowany w kategorii „Ekologia”, skupiał się na opracowaniu i udostępnieniu innowacyjnych materiałów dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa żywności ekologicznej. Głównym celem było wymiana wiedzy i doświadczeń na temat produkcji i bezpieczeństwa żywności ekologicznej oraz stworzenie edukacyjnych materiałów dla nauczycieli i studentów szkół wyższych. Projekt wytworzył pięć rodzajów rezultatów, w tym analizy, podręczniki, szablony oraz materiały e-learningowe, dostępne w różnych językach na stronie internetowej projektu. Adresatami byli głównie nauczyciele i studenci szkolnictwa wyższego, ale korzystać mogli również przedsiębiorcy i producenci żywności. Realizowany przez konsorcjum sześciu organizacji z trzech krajów, projekt zaangażował różnych interesariuszy, w tym firmy i uniwersytety z różnych kontynentów. Projekt został uznany za dobrą praktykę i spełnia warunki nominacji w kategorii Ekologia, skupiając się na bezpieczeństwie żywności ekologicznej.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi

Tytuł projektu:
Greenopolis – Interactive eBook on Sustainable Development

Strona internetowa projektu: https://greenopolis.erasmus.site/ 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA201-064753

Projekt skupiał się na opracowaniu innowacyjnej pedagogiki dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) dla dzieci w wieku 3-6 lat, z naciskiem na zwiększenie ich zainteresowania STEM (akronim, który powstał od pierwszych liter słów w języku angielskim: nauki, technologii, inżynierii i matematyki). Głównym rezultatem był interaktywny eBook „Greenopolis”, zawierający atrakcyjne historie i interaktywne funkcje, dostępny w 5 językach (EN, HR, GR, PL, PT) na stronie internetowej projektu. Oprócz eBooka, opracowano przewodnik dla nauczycieli i rodziców, wspierający wykorzystanie materiałów. Projekt zwiększył kompetencje uczestników w zakresie ESD i STEM i podniósł świadomość ich znaczenia. Innowacyjność projektu polegała na skupieniu się na młodszych dzieciach, opracowaniu nowych ram ESD dla przedszkoli, wykorzystaniu interaktywnego eBooka jako narzędzia pedagogicznego oraz na jego łatwości i elastyczności w różnych środowiskach edukacyjnych. eBook jest łatwo dostępny online w wielu językach i może być tłumaczony na inne języki w przyszłości. Projekt był prezentowany w różnych instytucjach, w tym w władzach gminnych, bibliotekach i uniwersytetach.

Synergia dla edukacji

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy THINK! (LAUREAT)

Tytuł projektu:
Active learning and innovative teaching in flexible learning spaces

Strona internetowa projektu: https://www.think.org.pl/projekty/aktualnosci/316-certyfikat-caf-dla-fundacji-think 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA201-065587

Projekt miał na celu poprawę wykorzystania przestrzeni edukacyjnej w szkołach w celu stymulowania aktywnego uczenia się. Oparto go na inicjatywie EUN Future Classroom Lab (FCL). Główne działania projektu obejmowały: pomoc w zrozumieniu i wdrażaniu aktywnego uczenia się, opracowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli, audyty przestrzeni edukacyjnych i ich adaptację, a także stworzenie partycypacyjnej sieci praktyków. Projekt wytworzył liczne materiały edukacyjne, w tym webinaria, repozytorium zasobów, blog, program szkoleniowy dla nauczycieli, podręcznik szkoleniowy, wytyczne dotyczące innowacji przestrzeni edukacyjnej i narzędzie do tworzenia scenariuszy online. Zrealizowano MOOC, a wyniki projektu były szeroko rozpowszechniane. Projekt był współpracą sześciu organizacji z Polski, Belgii, Francji, Portugalii i Turcji. Jego rezultaty miały znaczący wpływ na odbiorców zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Zespół Szkół w Chocianowie

Tytuł projektu:
Rozwój zawodowy poprzez praktykę zagraniczną
Strona internetowa projektu: https://zschocianow.pl/praktyka-zagraniczna-zaliczona-na-szostke/ 

Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA102-078257

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Chocianowie skupiał się na przeszkoleniu uczniów i umożliwieniu im odbycia praktyki zagranicznej w trzech branżach: mechatronicznej, logistycznej i turystycznej. Celem było zapewnienie lepszego startu zawodowego po ukończeniu szkoły oraz przyczynienie się do rozwoju zawodowego i osobistego uczniów. Projekt koncentrował się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych młodzieży, kształtowaniu postaw mobilnych na rynku pracy, doskonaleniu umiejętności językowych, promowaniu wymiaru europejskiego w kształceniu zawodowym oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych. Uczestnicy mieli szansę poznać kulturę pracy i mentalność ludzi, nawiązać kontakty, zastosować w praktyce wiedzę teoretyczną nabytą w szkole, poznać nowe technologie i techniki pracy, doskonalić umiejętności pracy w zespole, a także rozwijać umiejętności komunikacyjne, samodzielność i odpowiedzialność.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk 

Tytuł projektu:
Europejski e-podręcznik chirurgii krtani – e-uniwersytet medyczny oparty na transmisjach wideo z zabiegów (European e-manual for laryngeal surgery – medical e-university based on surgical video footage)
Strona internetowa projektu: https://elarynx.eu/ 

Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA203-065814

Projekt, nominowany do kategorii „Synergia dla edukacji”, skoncentrował się na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego e-podręcznika chirurgii krtani z 96 nagraniami wideo zabiegów laryngologicznych. Celem było zwiększenie efektywności kształcenia studentów medycyny i młodych lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Projekt odnosił się do priorytetów otwartej edukacji i innowacji w erze cyfrowej, oferując wizualizacje procesu uczenia się na żywym organizmie i umożliwiając konfrontację z rzeczywistymi sytuacjami klinicznymi. Platforma online, na której udostępniono materiały, umożliwia studentom medycyny i chirurgom laryngologom dostęp do zaawansowanej wiedzy i procedur operacyjnych. Projekt przyczynił się do poprawy jakości kształcenia i zwiększenia dostępności wiedzy specjalistycznej. Oprócz materiałów wideo, platforma może być wykorzystywana do gromadzenia materiałów edukacyjnych z innych dziedzin medycyny. Projekt, dzięki treściom tworzonym przez lekarzy dla lekarzy, oferuje wysoki poziom merytoryczny, wysoką jakość obrazu, łatwość użycia i darmowy dostęp do materiałów, co sprawia, że jest on skalowalny i może być wykorzystywany na całym świecie.

Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie

Tytuł projektu:
Leśne staże zawodowe we Francji
Strona internetowa projektu: http://www.zsl.org.pl/index.php?strona=projekty&kategoria=lesnictwo-w-praktyce-staz-zawodowy-francja
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA102-079939

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie skupiał się na współpracy z partnerami zagranicznymi i lokalnymi, aby zapewnić uczniom praktyczne doświadczenie zawodowe w branży leśnej. Szkoła, wspierając uczniów w przygotowaniu do wejścia na konkurencyjny rynek pracy, zrealizowała projekt szkolnej szkółki i małej plantacji drzewek, służącej całej społeczności i stanowiącej wizytówkę szkoły. Realizowano wiele projektów, nie tylko w sektorze VET, ale także w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności i innych programów unijnych. Szkoła współpracowała również z nadleśnictwami, firmami leśnymi oraz przedsiębiorstwami, takimi jak Sthil i EGGER. W ramach stażu, szkoła podpisała porozumienia o współpracy z różnymi nadleśnictwami i firmami. Nauczyciele odbyli staże i szkolenia z zakresu obsługi rejestratora leśniczego oraz języka angielskiego branżowego, co stanowiło część projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Społeczna Akademia Nauk

Tytuł projektu:
Neuroadragogika przeciw wykluczeniu
Strona internetowa projektu: http://www.dpm.san.edu.pl/projekty-miedzynarodowe/neuroandragogika-przeciw-wykluczeniu
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2017-1-PL01-KA204-038442

Projekt „Neuroandragogika przeciw wykluczeniu”, skupiał się na zwiększeniu umiędzynarodowienia i potencjału uczestniczących organizacji. Stworzył synergię między sektorami edukacji zawodowej i edukacji dorosłych, promując neuroandragogikę jako metodę nauczania dorosłych i przeciwdziałania wykluczeniu. Projekt pozwolił edukatorom zrozumieć potencjał wykorzystania wiedzy o mózgu w nauczaniu, umożliwiając indywidualizację podejścia do dorosłego ucznia. Nauczyciele nabyli umiejętności projektowania zajęć, które wspierają motywację dorosłych do rozwoju, uwzględniając ich indywidualne predyspozycje do uczenia się. Dorośli z grup defaworyzowanych rozwinęli umiejętność uczenia się dzięki neuroandragogice, co pomogło im w organizacji własnej nauki i pokonywaniu trudności. Projekt był innowacyjny, komplementarny dla działań partnerów, poszerzając ich wiedzę i tworząc nowe przestrzenie do rozwoju. Jego rezultaty miały uniwersalny charakter i odnosiły się do przyswajania wiedzy zarówno zawodowej, jak i niezawodowej, stając się przykładem internacjonalizacji polskich uczelni wyższych w edukacji dorosłych.

Umiejętności cyfrowe

Stowarzyszenie PASSIONFRUITS (LAUREAT)

Tytuł projektu:
Digital Orchestra
Strona internetowa projektu: https://digitalorchestra.org/
Link do platformy z rezultatami projektu:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA203-065521

Projekt Digital Orchestra, skupiał się na opracowaniu innowacyjnego narzędzia cyfrowego dla studentów Studiów Orkiestrowych. Narzędzie to zawiera zasoby edukacyjne, mające na celu usprawnienie indywidualnej pracy studentów i pomoc dydaktyczną dla edukatorów. Projekt ten, realizowany przez ekspertów z trzech krajów europejskich, był innowacyjny poprzez integrację technologii cyfrowych w edukacji muzycznej i stworzenie narzędzia edukacyjnego dostosowanego do międzynarodowych potrzeb studentów. Uczestniczyło w nim 750 osób, zarejestrowano 20000 pobrań materiałów i 4000 wejść na stronę projektu. Strona internetowa projektu będzie utrzymywana także po zakończeniu projektu. Trzy uczelnie muzyczne włączyły już wyniki projektu do swoich programów nauczania. Planowane jest dalsze rozwijanie zasobów projektu.

SPEAKINGO Nauka Język Angielskiego Dr Grzegorz Kuśnierz

Tytuł projektu:
Kurs języka angielskiego z wykorzystaniem technologii rozpoznawania mowy Speakingo
Strona internetowa projektu: https://speakingo.com/dlaczego-warto-uczyc-sie-jezykow-obcych-infografika/

Projekt SPEAKINGO skupia się na rozwoju komunikacyjnych i interkulturowych kompetencji językowych poprzez naukę języków obcych online. Z wykorzystaniem bloga, nagrań na YouTube i metodyki opartej na minimalnym obciążeniu gramatyką, projekt motywuje do samodzielnej nauki języków. Twórca projektu, rozwijając własne umiejętności jako nauczyciel języka angielskiego, wykracza poza tradycyjne metody nauczania, oferując kursy online i tłumaczenia. Projekt promuje angielski jako język umożliwiający międzynarodowy dialog i wymianę kulturową. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu nowoczesnej technologii  rozpoznawania mowy, co podnosi jakość nauki mówienia w języku angielskim. Do tej pory projekt przyciągnął ponad 50 tysięcy uczniów, którzy korzystają z interaktywnych metod nauki i praktycznych ćwiczeń. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy, po darmowym okresie próbnym, często decydują się na płatny dostęp.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

Tytuł projektu:
Europejski wymiar edukacji w kształceniu zawodowym 
Strona internetowa projektu: https://zspkleszczow.pl/po-wer-2020-2021/ogolne-informacje/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA102-079072

Uczniowie technikum mechatronicznego i automatyki odbyli staże zawodowe, rozwijając kluczowe umiejętności w swoich dziedzinach. Technicy mechatronicy uczestniczyli w stażu z zakresu „Komputerowego wspomagania projektowania”, używając programów AutoCAD 2D, 3D oraz Inventor. Nabyli umiejętności w skalowaniu, wymiarowaniu, tworzeniu obiektów trójwymiarowych i animacji. Natomiast technicy automatyki skupili się na „Robotyce”, ucząc się obsługi i programowania robotów przemysłowych oraz wykorzystania graficznych systemów modelowania przestrzennego. Obie grupy poszerzyły również znajomość języka angielskiego, szczególnie specjalistycznego słownictwa zawodowego, co było konieczne ze względu na język stażu. Projekt ten pozwolił uczniom zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę, niezbędne do przygotowania stanowisk pracy oraz do diagnozy procesów produkcyjnych w przemyśle.

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.

Tytuł projektu:
Cybersecurity for Micro, Small & Medium Enterprises
Strona internetowa projektu: https://www.cybermsme.eu/index_pl.php
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA202-081747

Projekt koncentrował się na wzmocnieniu kompetencji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) w obszarze cyberbezpieczeństwa, oferując im narzędzia i wiedzę niezbędną do przeciwdziałania zagrożeniom cybernetycznym. Wynikiem projektu są innowacyjne zasoby szkoleniowe, kursy i materiały edukacyjne opracowane specjalnie dla MMŚP, aby zwiększyć ich zdolność do rozumienia i zarządzania cyberzagrożeniami. W ramach projektu powstała strona internetowa (https://www.cybermsme.eu/index_pl.php), przetłumaczona na 5 języków, zawierająca darmowe szkolenia (w formatach pisemnym, audio i wideo), słownik pojęć cyberbezpieczeństwa oraz stronę na Facebooku. Opracowano również dokumenty promujące skalowalność projektu, w tym Rekomendacje i Wytyczne. Rezultaty projektu zostały opracowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, bazując na wcześniej przeprowadzonych badaniach.

Warsztaty Kultury w Lublinie

Tytuł projektu:
FABLABs – new technologies in adult education

Strona internetowa projektu: https://fablabserasmus.eu/the-project-idea/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA204-065154

Projekt „FABLABs – new technologies in adult education”, wspierany przez program Erasmus+ Edukacja dorosłych, to innowacyjna inicjatywa włączająca nowe technologie i narzędzia edukacyjne do uczenia się przez całe życie. Promowany przez stronę internetową, media społecznościowe i oryginalne logo, projekt angażował sześć organizacji partnerskich i wypracował mierzalne rezultaty, w tym publikację o dobrych praktykach współpracy europejskiej i ankietę ewaluacyjną dla słuchaczy dorosłych i użytkowników FabLabów. Tematyka tego projektu porusza zagadnienia ICT, nowych technologii, digitalizacji i wykorzystania  nowoczesnych rozwiązań technicznych i narzędzi w edukacji. Projekt, ze względu na swoją unikalną tematykę, miał duży wpływ na inne sektory edukacji, szczególnie w kontekście integracji technologii ICT i nowych narzędzi w celach edukacyjnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Rybniku

Tytuł projektu:
Nowe technologie oraz elementy dwujęzyczności na lekcjach, sposobem na podniesienie poziomu motywacji wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 w Rybniku

Strona projektu: https://erasmusplus12.blogspot.com/search?q=nowe+technologie
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA101-063333

Projekt miał przyczynić się do rozwoju nowych, ulepszonych metod nauczania, umożliwić wprowadzenie innowacyjnego podejścia do nauczania, szerszego wykorzystania TIK, wdrażania elementów CLIL, efektywnej współpracy kadry oraz współpracy międzynarodowej, stosowania nowoczesnych technologii i sprzętu multimedialnego na zajęciach edukacyjnych, rozwijanie kluczowej umiejętności jaką jest uczenie się przez całe życie. Odbyło się sześć wyjazdów (18 mobilności) w tym trzy zorganizowane kursy i szkolenia zagraniczne oraz trzy obserwacje pracy w placówce zagranicznej (job shadowing). Szkolenia specjalistyczne:

  • „Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in schools” – Dublin, Irlandia;
  • „Joyful English course + CLIL is practice” – Soverato, Włochy; 
  • „Technology and media in Education” – Fira, Grecja.

Job shadowing:

  • I.C.Gianni Rodari – Rzym, Włochy; 
  • Osnovna škola „Sveti Sava” – Lipnički Šor, Serbia;
  • Agrupamento de Escolas Piscinas – Olivais – Lizbona, Portugalia.

FILMFORUM

Tytuł projektu:
Together – ToGetThere

Strona internetowa projektu: https://filmforum.pl/en/together-togetthere/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-PL01-KA152-YOU-000040859

Projekt zgodny z założeniami programu Erasmus+ inicjowany przez młodzież skupiał się na wychowawczym aspekcie sztuki filmowej, realizowany w Radomiu we współpracy z lokalną policją. Skoncentrowano się na roli prospołecznej kinematografii, tworząc kampanie filmowe dotyczące nietolerancji, wykluczenia w Internecie, przeciwdziałania przemocy i hejtu. Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu produkcji filmów, rozwijając umiejętności miękkie i aktywną postawę obywatelską. Projekt wpłynął na rozwój dialogu międzykulturowego i angażował lokalną społeczność. Rezultatem były krótkie filmy o charakterze społecznym, wyróżniające się wysoką jakością.

CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa

Tytuł projektu:
Digital Entrepreneurship for Employability Paths
Strona internetowa projektu: https://www.case-research.eu/index/?id=97fd6f9d6e9d9e3b0e44b37d020d03d4
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA202-065880

Projekt DEEP skupiał się na rozwijaniu przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych wśród uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby zwiększyć ich szanse na sukces zawodowy. Projekt wyróżniał się innowacyjnym, integracyjnym podejściem do nauczania tych umiejętności, w przeciwieństwie do tradycyjnych, oddzielnych metod. DEEP dostarczał nauczycielom, szkoleniowcom i mentorom VET narzędzia i wiedzę potrzebną do wsparcia uczniów. W ramach projektu stworzono ePlatformę jako Platformę Otwartych Zasobów Edukacyjnych, która służyła do dzielenia się narzędziami, szkoleniami i wiedzą. Kursy szkoleniowe w zakresie umiejętności cyfrowych były dostępne online w sześciu językach, zwiększając możliwości zatrudnienia uczestników.

Stowarzyszenie HARMONIA

Tytuł projektu:
Akademia dronów, polsko-ukraińskie warsztaty kreatywne
Strona internetowa projektu: https://stowarzyszenieharmonia.pl/projekt-akademia-dronow-polsko-ukrainskie-warsztaty-kreatywne/#more-788

Projekt ten umożliwił rozwój umiejętności pracy grupowej, kreatywności, języka obcego oraz zawodowych w dziedzinie programowania, mechatroniki i automatyki. Uczestnicy z Ukrainy poznali Polskę jako potencjalne miejsce edukacji i pracy. W ramach projektu stworzono m.in. dwa prototypy dronów, dokumentację techniczną, dwujęzyczną stronę www, plan biznesowy, prezentację multimedialną, film promocyjny i poradnik metodyczny. Rezultaty zostały opublikowane na stronie www.pulb.cba.pl. Konferencja podsumowująca projekt odbyła się w Nowej Soli z udziałem uczniów, nauczycieli i przedstawicieli różnych organizacji. Projekt został opisany w kwartalniku „Europa dla Aktywnych”. Dla partnerów projektu był to krok w kierunku rozwoju edukacji i wymiany doświadczeń. Największym sukcesem projektu była jego realizacja mimo trwającej wojny. Projekt wykraczał poza inne inicjatywy techniczno-cyfrowe i tworzone materiały, jak poradnik metodyczny, które są przydatne dla nauczycieli i organizacji planujących projekty techniczne.

Wyrównywanie szans

Politechnika Gdańska (LAUREAT)

Tytuł projektu:
Affective loop in Socially Assistive Robotics as an intervention tool for children with autism
Strona internetowa projektu: https://emboa.eu/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA203-065096

Projekt „Affective loop in Socially Assistive Robotics” skoncentrowany na wykorzystaniu robotów i technologii rozpoznawania emocji w terapii dzieci z autyzmem, został zaproponowany do kategorii „Wyrównywanie szans”. Badania potwierdziły skuteczność tej metody jako innowacyjnego narzędzia interwencyjnego. Projekt umożliwił rozwój kompetencji wśród kadry naukowej i studentów w zakresie wykorzystania robotów do terapii dzieci z ASD, a 65 dzieci z ASD skorzystało z leczenia przy użyciu robota Kaspar. Wyniki projektu mają potencjał transferu do innych krajów i sektorów, a działania upowszechniające obejmowały wykłady, webinary, szkolenia oraz artykuły naukowe. Wszystkie materiały są publicznie dostępne na licencji Attribution 4.0 International na stronie https://emboa.eu/.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Osób Wykluczonych Społecznie o nazwie BUSOLA

Tytuł projektu:
Edukacja dorosłych w więzieniu
Strona internetowa projektu: https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/z-wizyta-w-angielskich-wiezieniach
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA104-062193

Projekt „Edukacja dorosłych w więzieniu” skupiał się na rozwijaniu umiejętności kadry edukacyjnej pracującej z więźniami poprzez zapoznanie się z systemami penitencjarnymi i edukacyjnymi w różnych krajach UE. Z inicjatywy braku oferty doskonalenia zawodowego dla osób pracujących w szkołach przywięziennych
w Polsce, projekt zapewniał możliwość obserwacji metod pracy zagranicznych kolegów, realizację mobilności i szkoleń „szytych na miarę” dotyczących edukacji osadzonych. Główne cele obejmowały poprawę jakości pracy edukatorów, wzrost kompetencji językowych i metodologicznych, rozwój osobisty i zawodowy uczestników, promowanie otwartości oraz umiędzynarodowienie stowarzyszenia. Projekt wprowadził innowacje, takie jak tworzenie podcastów i wykorzystanie techniki origami w nauczaniu matematyki. Uczestnictwo w projekcie uatrakcyjniło ofertę edukacyjną dla osób pozbawionych wolności i zwiększyło motywację członków stowarzyszenia do podejmowania podobnych wyzwań. Celem wprowadzonych innowacji było pokazanie korzyści z nowatorskich metod pracy z więźniami i wzbogacenie warsztatu pracy przez nawiązanie kontaktów międzynarodowych.

Zespół Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej

Tytuł projektu:
Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej
Strona internetowa projektu: https://zsrsroda.pl/sukces%21%21%21-projekt-portugalskie-doswiadczenia-zawodowcow-ze-srody-wielkopolskiej-zatwierdzony%21%21%21
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-PL01-KA121-VET-000007037

Zespół Szkół Rolniczych, obejmujący Technikum, Szkołę Zawodową, Szkołę Specjalną oraz klasy licealne, realizuje program edukacji włączającej z naciskiem na praktyki zawodowe i międzynarodową współpracę. Szkoła, współpracująca z uczelniami jak Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Przyrodniczy, angażuje uczniów, w tym repatriantów z Kazachstanu, w staże zawodowe i działania promujące otwartość i tolerancję. Projekty szkoły skierowane są do młodzieży branżowej, uczniów szkoły specjalnej i tych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mając na celu wyrównanie szans edukacyjnych i zawodowych oraz przeciwdziałanie tendencjom ksenofobicznym. Koordynator szkoły, autor projektu „Portugalskie doświadczenia zawodowców ze Środy Wielkopolskiej”, uczestniczył w seminarium międzysektorowym jako prelegent, promując dobre praktyki w edukacji włączającej. 

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu

Tytuł projektu:
Różnorodność kulturowa siłą Europy!

Strona internetowa projektu: https://zse.edu.pl/Site/122/projekt-r-oacute-znorodnosc-kulturowa-sila-europy-
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA101-078897

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych (ZSEiI) przyjął uczniów z Ukrainy po wybuchu konfliktu w 2022 roku, stając przed wyzwaniem integracji i zapewnienia im równych szans edukacyjnych. W odpowiedzi na te wyzwania, 10 nauczycieli z ZSEiI uczestniczyło w 10-dniowym szkoleniu we Włoszech, organizowanym przez Euroform. Efekty projektu obejmują m.in.: przewodnik dla nauczycieli o nauczaniu uchodźców, zawierający informacje o prawach obcokrajowców i tworzeniu multikulturowych klas;.fotoksiążkę promującą program i jego rezultaty; scenariusze zajęć skoncentrowane na integracji i tworzeniu wielokulturowych klas; wdrożenie Kodeksu równego traktowania i działalność Zespołu ds. pomocy uczniom obcokrajowcom.

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie

Tytuł projektu:
#StolenMemory
Strona internetowa projektu: https://fb.watch/cOwCKxJ_k3/ oraz https://www.stolenmemory.org/pl/

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego w Mławie brało udział w projekcie #StolenMemory, który miał na celu odzyskanie i zwrot skradzionych pamiątek ofiar narodowego socjalizmu. Uczniowie i nauczyciele tej szkoły odnaleźli i zwrócili pamiątki krewnym Stanisława Dańkowskiego oraz Marianny Miedzińskiej. Inicjatywa ta obejmowała wizyty w miejscach pamięci oraz lekcje muzealne, a jej sukces został przedstawiony w reportażu niemieckiej telewizji. Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele zdobyli cenne doświadczenia i motywację do dalszego działania. Szkoła planuje kontynuację projektu, poszukując kolejnych rodzin. Więcej informacji na temat projektu dostępne jest w reportażu: Tagesschau.de.

Instytut Tolerancji w Łodzi

Tytuł projektu:
Teatr bez granic – edukacja teatralna niewidzących lub/i niesłyszących

Strona internetowa projektu: https://www.instytuttolerancji.org/wordpress/instytut-tolerancji/projekty/twb-teatr-bez-granic
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA204-065836

Projekt „Teatr bez granic” w ramach partnerstwa strategicznego miał na celu aktywizację osób dorosłych z dysfunkcjami słuchu i wzroku poprzez działania teatralne. Projekt, mający uniwersalny charakter dzięki ponadnarodowemu partnerstwu, w tym znaczącemu wkładowi organizacji z Izraela, odpowiedział na potrzeby i oczekiwania grup docelowych. Rezultaty projektu, charakteryzujące się wysoką jakością i innowacyjnością, mają przyczynić się do dalszego wykorzystania metod teatralnych w aktywizacji osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu. Realizacja projektu przyczyniła się do umiędzynarodowienia organizacji partnerskich wytworzenia europejskiej wartości dodanej. Projekt został uznany za przykład dobrej praktyki przez Komisję Europejską, a film dokumentujący rezultaty pracy jest dowodem na sukces i satysfakcję partnerów. Projekt podkreśla potrzebę realizacji podobnych inicjatyw w przyszłości.

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

Tytuł projektu:
Wspólne dzieje – wspólne sprawy
Strona internetowa projektu: https://autyzm.malbork.edu.pl/projekty-w-roku-szkolnym-2022-2023/

Projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami odniósł sukces, zapewniając uczestnikom rozwój umiejętności edukacyjnych, pewności siebie, zdolności do podejmowania decyzji i samodzielności. Młodzież pokonała bariery komunikacyjne związane z niepełnosprawnością, ucząc się autoprezentacji, nawiązywania relacji i współdziałania. Rodzice uczestników skorzystali z usługi wytchnieniowej, pozwalając im na realizację własnych planów. Projekt zaowocował stworzeniem scenariuszy zajęć skupionych na treningu umiejętności społecznych, które są wykorzystywane w edukacji i terapii osób z niepełnosprawnościami. Rezultaty projektu były szeroko promowane w mediach społecznościowych i lokalnych mediach, a opracowane scenariusze służą jako wsparcie dla opiekunów i kadry placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Projekt przyczynił się do lepszego postrzegania osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie i zwiększenia ich samodzielności, a także do przełamywania barier w realizacji podobnych inicjatyw.

Społeczny Zespół Przedszkolno-Szkolny 101 w Olsztynie

Tytuł projektu:
Travel around the world with Postcrossing
Strona internetowa projektu: http://www.ssp101.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2019/09/Innowacja-pedagogiczna.pdf

W Społecznym Zespole Przedszkolno-Szkolnym 101 w Olsztynie realizowany jest projekt „Travel around the world with Postcrossing”, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych uczniów poprzez wymianę pocztówek w ramach inicjatywy Postcrossing. Uczniowie piszą pocztówki w różnych językach, co pomaga im w ćwiczeniu pisemnej wypowiedzi w języku obcym. Projekt łączy naukę języków z geografią, multikulturowością i tolerancją, pobudzając ciekawość i rozszerzając horyzonty uczniów. Dzięki kontaktom z ludźmi z różnych kultur uczniowie uczą się szacunku i tolerancji. Projekt wprowadza także elementy podstawowej wiedzy geograficznej, a postępy uczniów są monitorowane poprzez blog „Hill of Thoughts” i szkolną gazetkę, a także profil szkoły na Postcrossing.com.

International Bund Polska

Tytuł projektu:
WELL-volunteering
Strona internetowa projektu: https://ib-polska.pl/projekt/well-volunteering/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://youth.europa.eu/solidarity/placement/31013_is

W ramach projektu wolontariusze wspierali placówki goszczące w codziennych zadaniach, współpracując z nauczycielami i asystentami oraz pomagając uczniom, w tym niepełnosprawnym, w codziennych czynnościach i podczas zajęć. Realizowali również własne pomysły na zajęcia. Uczestniczyli w warsztatach rozwojowych, well-being i ekologii oraz w kursie języka polskiego. Angażowali się w działania na rzecz seniorów i pomagali Ukraińcom szukającym schronienia w Krakowie. Wolontariusze mieli wpływ na kształt projektu, włączając się w organizację warsztatów, ekologicznych inicjatyw, poznawanie polskiej kultury i historii oraz dzielenie się swoją kulturą przez prezentacje, spotkania z seniorami i międzykulturowe zabawy dla dzieci.

Fundacja Alternatywna ALE

Tytuł projektu:
Zbyt nierówni, aby rozmawiać o równości

Strona internetowa projektu: https://alefundacja.pl/zbyt-nierowni-aby-rozmawiac-o-rownosci/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-2-PL01-KA154-YOU-000040468

Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ miał na celu zwiększenie kompetencji i świadomości młodzieży w zakresie zapobiegania dyskryminacji płciowej w szkołach oraz rozwijanie dialogu z decydentami na rzecz poprawy standardów równościowych. Projekt był kontynuacją działań grupy You Can Fly, która wcześniej przeprowadziła warsztaty metodą design thinking, identyfikując potrzebę zajęcia się tą tematyką. W planie realizacji projektu przewidziano dwa wydarzenia fizyczne, działania przygotowawcze i follow-up. Uczestnicy projektu mieli możliwość autoewaluacji i twórczej refleksji, a wnioski zawarto w transkrypcjach wywiadów i analizie badań. Rezultaty projektu obejmowały publikacje badań, plakaty, wywiady, scenariusze wykładów oraz miały wpływ na rozwój dialogu z decydentami. Projekt, realizowany z udziałem grupy inicjatywnej młodzieży, podkreślał walor partycypacyjny i dawał uczestnikom możliwość rozwijania kompetencji zarządczych. Podsumowując, projekt adresujący ważną tematykę równości płci został zrealizowany wzorcowo i ma potencjał długofalowego rozwoju, zwiększając zaangażowanie społeczne młodzieży.