Regulamin konkursu EDUinspiracje – Media 2024

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs EDUinspiracje – Media (zwany dalej „Konkursem”) na najlepsze publikacje prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej „Organizatorem”).

2. Celem Konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, twórców, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Organizatora (m.in. program Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/FERS, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, Europejski Korpus Solidarności, WorldSkills Poland).

3. Konkurs odbywa się pod hasłem: Nowe horyzonty w edukacji.

4. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 227 ze zm.).

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele prasy (m.in. czasopism, portali internetowych, platform internetowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych), twórcy internetowi (autorzy utworów o charakterze pisemnym, audio, audiowizualnym zamieszczonych na łamach blogów, stron internetowych, portali internetowych i platform internetowych) będący autorami prac poświęconych programom i inicjatywom edukacyjnym zarządzanym przez Organizatora wskazanymi w §1 ust. 2 (dalej: „Uczestnicy” lub „Uczestnik”).

§ 3 
ZASADY KONKURSU

1. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace konkursowe (zwane dalej: „Pracami)” poświęcone programom i inicjatywom edukacyjnym, o których mowa w § 1 ust. 2, opublikowane lub wyemitowane w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 15 września 2023 r.

2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace w języku polskim.

3. Prace mogą zgłaszać do Konkursu przedstawiciele prasy, twórcy internetowi i studenci (zwani dalej „Autorami”) oraz redakcje lub wydawcy.

4. Autorzy mają prawo zgłosić maksymalnie jedną Pracę w jednej kategorii (maksymalnie trzy Prace w Konkursie).

5. Redakcja lub wydawca może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac, przy czym maksymalnie trzy Prace jednego autora, z zastrzeżeniem, że Prace tego samego autora muszą być zgłaszane w różnych kategoriach.

6. Nie można zgłosić Pracy, która została zgłoszona w poprzednich edycjach Konkursu EDUinspiracje – Media.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyporządkowania zgłoszonej Pracy do innej kategorii niż kategoria wskazana przy jej zgłaszaniu, jeśli w ocenie Kapituły Konkursu temat Pracy jest zgodny z inną kategorią Konkursu.

§ 4
ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace należy zgłaszać poprzez stronę www.eduinspiracje.org.pl w terminie od 25 kwietnia 2024 roku do 30 września 2024 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć załączniki, o których mowa w ust. 3 (dalej: „Zgłoszenie”).

2. Do udziału w Konkursie nie można zgłaszać Prac, których powstanie było dofinansowane przez Organizatora.

3. Załącznikami do Zgłoszenia jest Praca złożona w jednym z poniższych formatów: audycja radiowa – mp3; program telewizyjny – wmv lub mp4; tekst – PDF.

4. W przypadku Pracy, której objętość przekracza 25 MB konieczne jest jej dostarczenie do siedziby Organizatora. Nośnik, na którym zamieszczono Pracę i dostarczono do siedziby Organizatora, staje się własnością Organizatora.

5. Składając Zgłoszenie, Uczestnik oświadcza, że:

 • a) posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy oraz że Praca nie jest obciążona żadnymi roszczeniami, ani żadnymi prawami osób trzecich oraz że w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych wskutek wykorzystania Pracy przez Organizatora, Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za jej formę i treść,
 • b) uzyskał zgodę każdej z osób występujących w Pracy na przetwarzanie jej wizerunku na potrzeby Konkursu oraz przedłoży te zgody Organizatorowi na jego wyraźną prośbę,
 • c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 5
KAPITUŁA KONKURSU 

1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora. W jej skład wchodzą:

 • a) przedstawiciel Biura wydawnictw FRSE,
 • b) przedstawiciel mediów, 
 • c) przedstawiciel wydziału dziennikarstwa wybranego uniwersytetu, 
 • d) ekspert posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie realizacji programów edukacyjnych zarządzanych przez Organizatora.

2. Kapituła Konkursu podejmuje decyzję większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos przewodniczącego Kapituły Konkursu.

§ 6
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

1. Zwycięzców wyłania Kapituła Konkursu. W ramach każdej kategorii, o której mowa w ust. 5, przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa i dyplom, z zastrzeżeniem ust. 2. W przypadku ust.5 pkt d) nagrodę dodatkowo może stanowić staż we wskazanej przez Organizatora redakcji.

2. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że praca nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych lub może wskazać więcej niż jednego laureata, jeżeli uzna to za szczególnie zasadne.

3. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. 

4. Kapituła Konkursu, oceniając Prace, bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • a) warsztat dziennikarski (język, poziom techniczny), 
 • b) wartość informacyjną (poziom merytoryczny materiału),
 • c) indywidualny styl (kreatywność, poziom zaangażowania autora).

5. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:

 • a) Publicystyka – w tej kategorii konkursowej będą oceniane materiały, których autorzy w sposób interesujący i inspirujący przedstawiają tematykę dotyczącą programów i inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Organizatora wskazanych w § 1 ust. 2. W zgłoszonych Pracach pod uwagę zostanie wzięty warsztat dziennikarski w zakresie umiejętności przedstawiania faktów i ich interpretacji, umiejętność zgłębiania poruszanej tematyki oraz sposób przedstawiania oceny. Do tej kategorii można zgłaszać teksty publicystyczne (np. esej, felieton), jak również programy i audycje o charakterze publicystycznym. W przypadku programów i audycji oceniany będzie wkład własny dziennikarza i jego wpływ na wydźwięk całości materiału.
 • b) Reportaż – w tej kategorii konkursowej mogą zostać zgłoszone materiały dziennikarskie, które przedstawiają wiarygodną relacją o autentycznych zdarzeniach i zjawiskach. W reportażu powinny być prezentowane treści i informacje pogłębione o osobistą refleksję i emocje autora. Przy ocenie Prac pod uwagę będą brane również zebrane w materiale fakty i obserwacje, umiejętność nadania im odpowiedniej formy oraz sposób budowania nastroju (język i styl, obraz, dźwięk, montaż).
 • c) Wywiad – w tej kategorii konkursowej oceniane będą przeprowadzone przez dziennikarzy rozmowy i wywiady. Ocenie podlegać będzie przygotowanie autora materiału do rozmowy, umiejętność formułowania przez niego pytań (trafność, celowość), budowania atmosfery, przekaz informacyjny oraz ogólna atrakcyjność rozmowy. Wywiad może mieć charakter informacyjny, publicystyczny, wspomnieniowy itp. Sonda uliczna oraz dyskusja nie mieszczą się w tej kategorii.
 • d) Kategoria specjalna: materiał studencki – w tej kategorii będą oceniane materiały przygotowane przez studentów wszystkich kierunków studiów. Prace muszą mieć formę filmów, których długość nie może przekroczyć 3 minut. Utwory mogą mieć dowolny charakter oraz mogą być przygotowane dowolną metodą (np. profesjonalne klipy lub reportaże bądź nagrane telefonem komórkowym materiały odzwierciedlające panujące w mediach społecznościowych trendy). Ocenie będzie podlegać sposób, w jaki autor przedstawi informacje na temat wybranych programów edukacyjnych zarządzanych przez FRSE, a także oryginalność przesłanych prac i kreatywność autora. Materiały studenckie nie muszą być rozpowszechnione w żaden sposób przed dniem dokonania Zgłoszenia.

6. Przesłane materiały dziennikarskie w kategoriach konkursowych wskazanych w ust. 5 pkt a), b), c) muszą być rozpowszechnione za pomocą mediów tradycyjnych lub internetowych przed dniem dokonania Zgłoszenia.

7. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem a Organizatorem.

8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na innych stronach oraz portalach społecznościowych zarządzanych przez Organizatora. 

9. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 

10. Organizator nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej Uczestnikom ani innym zainteresowanym.

§ 7
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik, który składa Pracę (dalej: „Utwór”), oświadcza, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych oraz, że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa do Utworu przysługują wyłącznie Uczestnikowi i nie są w żaden sposób ograniczone roszczeniami osób trzecich w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509). 

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie „Utworu” na podstawie licencji niewyłącznej w celach działań promocyjnych Organizatora, w szczególności dotyczących Konkursu na następujących polach eksploatacji:

 • a) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej, wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera Organizatora,
 • b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
 • c) rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b), a w szczególności publicznego wystawienia, wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, jak również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

3. Licencja, ze względu na cel jej udzielenia, jest udzielana nieodpłatnie i bezterminowo, na terytorium całego świata. Licencja rozpoczyna swój bieg od dnia zgłoszenia Utworu do Konkursu. Organizator ma prawo do wykonywania praw zależnych do Pracy.

4. W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich do Pracy bądź prawa do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora z Pracy zgodnie z niniejszą licencją, Uczestnik Konkursu ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną. Po zawiadomieniu przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

5. Wybrane Prace zostaną wykorzystane w materiałach promocyjno-upowszechniających Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do ich obróbki.

§ 8
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy o udział w Konkursie (w zakresie czynności organizacyjnych), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny Organizatora (w zakresie przechowywania dokumentacji rachunkowej), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes prawny Administratora (w zakresie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń stron z tytułu udziału w Konkursie), oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku, którą określa Załącznik nr 3 (dla osoby dorosłej).

6. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 

 • a) sprostowania danych,
 • b) usunięcia danych (może to spowodować wykluczenie Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora), 
 • c) ograniczenia przetwarzania danych, 
 • d) przenoszenia danych, 
 • e) wniesienia sprzeciwu.

7. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 • a) przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
 • b) wykorzystanie adresu e-mail i numeru telefonu na potrzeby realizacji Konkursu; 
 • c) wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych Konkursu.

8. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane:

 • a) Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, miejsce zamieszkania, nr telefonu i wizerunek, adres korespondencyjny oraz nazwa redakcji;
 • b) Osób występujących w Pracy:
  • niepełnoletnich: imię, nazwisko i wizerunek dziecka;
  • pełnoletnich: imię i nazwisko, wizerunek.

9. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

10. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

11. Organizator oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

12. Dane mogą być udostępniane:

 • a) ekspertom odpowiedzialnym za ocenę zgłoszenia;
 • b) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, fotograficzne, informatyczne, drukarskie, filmowe lub administracyjne w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym jego promocji;
 • c) instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tych programów.

13. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 • a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 • b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 • c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

14. Uczestnik / Redakcja przystępując do Konkursu, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, występujących w Pracy konkursowej, na przetwarzanie ich danych osobowych. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu / Redakcja okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych, o których mowa w ust. 8.

15. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

16. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl.

17. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl.

18. Jeśli Pracę zgłasza Redakcja/ Wydawca, to podanie danych osobowych autora pracy w formularzu zgłoszeniowym odbywa się za jego zgodą.

§ 9
ZASADY OPODATKOWANIA

1. W przypadku Laureatów Konkursu, będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej nagrody o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. 

2. Laureaci Konkursu, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego. 

3. W przypadku Laureatów Konkursu opodatkowanych podatkiem CIT, Organizator informuje, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego płatnikiem podatku dochodowego od świadczeń stanowiących przychód z działalności gospodarczej jest podmiot uzyskujący przychód, który ma obowiązek odprowadzić podatek dochodowy według właściwych dla nich zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 

4. Uczestnicy Konkursu opodatkowani podatkiem PIT, dla których nagroda otrzymana w konkursie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takiej sytuacji, Laureaci Konkursu, otrzymają także nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej (odpowiadającą wysokości podatku dochodowego od wartości nagrody w Konkursie). Laureaci Konkursu wyrażają zgodę na przekazanie kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, tytułem należnego podatku dochodowego do wpłaty przez Organizatora do właściwego organu podatkowego.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu oraz do odwołania Konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje-media/regulamin i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Uczestnika, a w szczególności o których mowa w § 7 okazało się nieprawdziwe. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

6. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:

 • a) Załącznik nr 1: Zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 

Załącznik nr 1

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y [imię i nazwisko], ……………………………………………………………………………… , jako osoba pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 142A (zwanej dalej: Fundacją) mojego wizerunku (twarzy, ubioru, zachowania, głosu, wypowiedzi, sposobu wyrażania myśli), który Fundacja może utrwalić w postaci fotografii oraz utworów audio – wizualnych podczas wydarzeń realizowanych z udziałem Fundacji a dotyczących działalności statutowej Fundacji.

Zgody udzielam nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych oraz ilościowych. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę, przerabianie, powielanie materiałów z moim utrwalonym wizerunkiem oraz ich rozpowszechnianie za pośrednictwem dowolnego medium (każda forma przesyłania obrazu i dźwięku), zgodnie z celem i działalnością prowadzoną przez Fundację, w szczególności w celu promowania programów (projektów) prowadzonych przez Fundację bez konieczności ich uprzedniej akceptacji.

Fundacja jest ponadto uprawniona do przekazywania materiałów zawierających mój utrwalony wizerunek, a także moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji (imię i nazwisko, instytucja) podmiotom, z którymi Fundacja współpracuje, w celach promocji, wykorzystania i upowszechniania rezultatów prowadzonej przez Fundację działalności. Oświadczam ponadto, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą zgodą nie narusza moich dóbr osobistych ani praw.

Udzielając powyżej zgody, przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie powyższej zgody) jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji („Administrator”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane wyłącznie w celu określonym w powyżej zgodzie.

3. Mój wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w powyżej zgodzie.

4. Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane:

a. podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi;
b. instytucjom zarządzającym programami realizowanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji i promocji tych programów.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
− uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych;
− żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia; 
− żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach opisanych w RODO; 
− złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych - na zasadach opisanych w RODO; 
− przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu; 
− złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych danych osobowych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa lub na adres e-mail iod@frse.org.pl.

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: iod@frse.org.pl.

…………………………………………………………….. …………………….………………………………..
Miejscowość i data                                                        Czytelny podpis udzielającego zgody