Regulamin konkursu EDUinspiracje – Media 2022

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs EDUinspiracje – Media (zwany dalej „Konkursem”) na najlepsze publikacje prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. Celem Konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, twórców, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Organizatora (m.in. program Erasmus+, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży Eurodesk, Europass, eTwinning, Europejski Korpus Solidarności, WorldSkills Poland). 
 3. Konkurs odbywa się pod hasłem: Bądź inspiracją!

§ 2

Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele prasy (m.in. czasopism, portali internetowych, platform internetowych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych), twórcy internetowi (autorzy utworów o charakterze pisemnym, audio, audiowizualnym zamieszczonych na łamach blogów, stron internetowych, portali internetowych i platform internetowych) będący autorami prac poświęconych programom wskazanym w §1 ust. 2 (dalej: „Uczestnicy” lub „Uczestnik”)

§ 3

Zasady Konkursu

 1. Do Konkursu zostaną dopuszczone Prace konkursowe poświęcone programom wskazanym  w §1 ust. 2, opublikowane lub wyemitowane w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 15 września 2022 r.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe w języku polskim.
 3. Prace konkursowe mogą zgłaszać do Konkursu dziennikarze lub redakcje/wydawcy, i inni twórcy internetowi.
 4. Dziennikarz, twórca internetowy ma prawo zgłosić maksymalnie jedną Pracę konkursową w jednej kategorii (maksymalnie trzy prace w Konkursie). Redakcja/wydawca może zgłosić nieograniczoną liczbę Prac konkursowych, przy czym maksymalnie trzy jednego autora (prace tego samego autora muszą być zgłaszane w różnych kategoriach).
 5. Nie można zgłosić Pracy konkursowej, która została zgłoszona w poprzedniej edycji konkursu EDUinspiracje – Media.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przyporządkowania zgłoszonej Pracy konkursowej do innej kategorii niż wskazana przez jej autora, jeśli w ocenie kapituły inna kategoria jest zgodna  z tematem pracy.

§ 4

Zgłaszanie Prac konkursowych

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w Konkursie poprzez stronę www.eduinspiracje.org.pl  w terminie od 15 maja 2022 roku do 15 września 2022 roku wypełniając formularz zgłoszeniowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu i załączając załączniki,  o których mowa w ust. 3 (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Do udziału w Konkursie nie można zgłaszać prac, których powstanie było dofinansowane przez Organizatora.
 3. Załącznikami do Zgłoszenia są: 
  1. praca konkursowa złożona w jednym z poniższych formatów: audycja radiowa – mp3; program telewizyjny – wmv lub mp4; tekst – PDF (dalej: „Praca konkursowa”). 
  2. oświadczenie dotyczące praw autorskich (Załącznik nr 2a wypełnia autor pracy konkursowej lub Załącznik nr 2b wypełnia redakcja/wydawca). 
 4. W przypadku Pracy konkursowej, której objętość przekracza 25 MB konieczne jest jej dostarczenie

do siedziby Organizatora. Nośnik, na którym zamieszczono Pracę konkursową  i dostarczono do siedziby Organizatora, staje się własnością Organizatora.

 1. Składając Zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że: 
  1. posiada autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pracy konkursowej oraz Praca konkursowa nie jest obciążone żadnymi roszczeniami, ani żadnymi prawami osób trzecich oraz, że w wypadku roszczeń osób trzecich wnoszonych wskutek wykorzystania Pracy konkursowej przez

Organizatora Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność,

  1. uzyskał zgodę każdej z osób występujących w Pracy konkursowej na przetwarzanie jej wizerunku na potrzeby Konkursu oraz przedłoży te zgody Organizatorowi na jego wyraźną prośbę, 
  2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 5

Kapituła Konkursu

 1. Kapituła Konkursu powoływana jest przez Organizatora. W jej skład wchodzą:
  1. Przedstawiciel działu wydawnictw FRSE
  2. przedstawiciel mediów,
  3. przedstawiciel wydziału dziennikarstwa wybranego uniwersytetu,
  4. ekspert posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie realizacji programów edukacyjnych zarządzanych przez Organizatora.
 2. Kapituła Konkursu podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów  o werdykcie decyduje głos przewodniczącego Kapituły Konkursu. 

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu. W ramach każdej kategorii, o której mowa w ust. 5, przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa i dyplom, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kapituła konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że działanie  nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych lub wskazać więcej niż jednego laureata, jeżeli uzna to za szczególnie zasadne.
 3. Kapituła konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 4. Kapituła Konkursu, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę:
  1. warsztat dziennikarski (język, poziom techniczny)
  2. wartość informacyjna (poziom merytoryczny materiału)
  3. indywidualny styl (kreatywność, poziom zaangażowania autora)
 5. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:
  1. Publicystyka – w tej kategorii konkursowej będą oceniane materiały, których autorzy  w sposób interesujący i inspirujący przedstawiają tematykę dotyczącą programów i inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wskazanych w §1 ust. 2. W zgłoszonych pracach pod uwagę zostanie wzięty warsztat dziennikarski w zakresie umiejętności przedstawiania faktów, i ich interpretacji, umiejętność zgłębiania poruszanej tematyki oraz sposób przedstawiania oceny. Do kategorii można zgłaszać teksty publicystyczne (np. esej, felieton), jak również programy i audycje o charakterze publicystycznym. W przypadku programów i audycji oceniany będzie wkład własny dziennikarza, i jego wpływ na wydźwięk całości materiału.
  2. Reportaż – w tej kategorii konkursowej mogą zostać zgłoszone materiały dziennikarskie, które przedstawiają wiarygodną relacją o autentycznych zdarzeniach i zjawiskach.  W reportażu powinny być prezentowane treści i informacje pogłębione o osobistą refleksję  i emocje autora. Przy ocenie prac pod uwagę będą brane również zebrane w materiale fakty  i obserwacje, umiejętność nadania im odpowiedniej formy oraz sposób budowania nastroju (język i styl, obraz, dźwięk, montaż).
  3. Wywiad – w tej kategorii konkursowej oceniane będą przeprowadzone przez dziennikarzy rozmowy i wywiady. Ocenie podlegać będzie przygotowanie autora materiału do rozmowy, umiejętność formułowania przez niego pytań (trafność, celowość), budowania atmosfery, przekaz informacyjny oraz ogólna atrakcyjność rozmowy. Wywiad może mieć charakter informacyjny, publicystyczny, wspomnieniowy itp. Sonda uliczna oraz dyskusja nie mieszczą się w tej kategorii.
 6. Przesłane materiały dziennikarskie w kategoriach konkursowych wskazanych w ust. 5 mogą być rozpowszechnione za pomocą mediów tradycyjnych lub internetowych. 
 7. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali wręczania nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji lub zostaną przekazane w inny sposób, uzgodniony między laureatem  a Organizatorem.
 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl oraz na innych stronach zarządzanych przez Organizatora.
 9. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej. 
 10. Organizator nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej Uczestnikom ani innym zainteresowanym.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Uczestnik, który składa Pracę konkursową (dalej: „Utwór”), oświadcza, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, oraz że wszelkie autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa do Utworu przysługują wyłącznie Uczestnikowi i nie są w żaden sposób ograniczone roszczeniami osób trzecich w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.).
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wykorzystanie Pracy konkursowej („Utwór”) na podstawie licencji niewyłącznej w celach działań promocyjnych Organizatora, w szczególności dotyczących Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części: wytworzenie egzemplarzy Utworu przy użyciu wszystkich dostępnych technik, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego i cyfrowej, wprowadzania i zapisywania do pamięci komputera Organizatora, 
  2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór utrwalono: wprowadzenie do obrotu, użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w lit. b): publicznego wystawienia, wyświetlenia, retransmisji, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez udostępnianie go w sieci Internet, jak również nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równocześnie i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.  

Licencja, ze względu na cel jej udzielenia, jest udzielana nieodpłatnie i bezterminowo, na terytorium całego świata. Licencja rozpoczyna swój bieg od dnia zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu. Organizator ma prawa do wykonywania praw zależnych do Pracy konkursowej. 

W razie podniesienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi o naruszenie praw autorskich do Pracy konkursowej bądź prawa do wizerunku w związku z korzystaniem przez Organizatora ze Pracy konkursowej zgodnie z niniejszą licencją, Uczestnik Konkursu ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną. Po zawiadomieniu przez Organizatora przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwrócą całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawią wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.

3. Wybrane         Prace      konkursowe      zostaną      wykorzystane      w                         materiałach promocyjno-

-upowszechniających Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do ich obróbki.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą  w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142A. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia             27          kwietnia             2016     r.            w           sprawie        ochrony              osób      fizycznych          w           związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator          danych osobowych        powołał              Inspektora        ochrony              danych nadzorującego prawidłowość        przetwarzania   danych osobowych,       z            którym można        skontaktować   się  za pośrednictwem adresu e-mail: iod@frse.org.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia i promocji Konkursu oraz w celach podatkowych (dotyczy laureatów) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  w Konkursie.
 4. Osobom, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych,
  1. usunięcia danych,
  2. ograniczenia przetwarzania danych,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 5. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
  1. przetwarzanie i publikowanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z zapisami RODO dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem Konkursu;
  2. wykorzystywanie wizerunku do celów promocyjnych Konkursu. 
 6. Na potrzeby Konkursu Organizator będzie przetwarzał poniższe dane:
  1. Uczestnika: imię i nazwisko, adres email, nr telefonu i wizerunek, adres korespondencyjny oraz nazwa redakcji;
  2. Osób występujących w Pracy konkursowej:
   • niepełnoletnich: imię, nazwisko i adres zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych oraz imię, nazwisko i wizerunek dziecka;
   • pełnoletnich: imię i nazwisko, adres zamieszkania.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia,  że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 8. Organizator oświadcza, iż dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  i nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator  w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
  1. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
  2. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
 11. Uczestnik przystępując do Konkursu, zapewnia, że posiada wszystkie zgody osób fizycznych, występujących w Pracy konkursowe, na przetwarzanie ich danych osobowych, jak określono  w ust. 7 (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, Konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzający jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika Konkursu (działającego na rzecz osób, których dotyczą dane osobowe), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w Konkursie.
 12. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w Konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Na żądanie Organizatora Uczestnik Konkursu okaże wszelkie dokumenty właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dotyczące osób fizycznych, o których mowa w ust. 7.
 14. Administrator będzie przetwarzać wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie na przetwarzanie wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a).
 15. Wizerunek będzie przetwarzany przez okres oznaczony w zgodzie. 
 16. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób, osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika Konkursu w Konkursie (jego wykluczenie) z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

§9

Zasady opodatkowania

 1. Nagrody o jednorazowej wartości nieprzekraczającej 2000,00 PLN w konkursach z dziedziny dziennikarstwa są zwolnione z opodatkowania, przy czym zwolnienie od podatku nie dotyczy nagród otrzymanych w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą (art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 12 marca 2019 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nagrody  o wartości powyżej 2000,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody. W takim wypadku Organizator, oprócz głównej nagrody rzeczowej przyzna dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10-procentowy zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406) otrzymana nagroda jest przychodem wliczanym do podstawy opodatkowania (art. 12 ust. 1 pkt. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

§10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu oraz do odwołania Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych danych. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Uczestnika, a w szczególności o których mowa w § 7 okazało się nieprawdziwe.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
  1. Załącznik nr 1: Wzór formularza zgłoszeniowego;
  2. Załącznik nr 2a: Oświadczenie dotyczące praw autorskich;
  3. Załącznik nr 2b: Oświadczenie dotyczące dysponowania pracą konkursową.