Aktualności

19sierpień2014

I LO im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Głównym celem projektu “Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania” było dostosowanie programów nauczania do zachodzących zmian cywilizacyjnych. W ramach projektu przetestowano wraz z uczniami narzędzie, jakim jest samoocena; wyciągnięto wnioski z ankiet ewaluacyjnych; zaprezentowano innym nauczycielom narzędzia służące do samooceny oraz zmotywowano ich do przeprowadzenia ewaluacji.

Upowszechnianie rezultatów:

Dzięki realizacji projektu SELF-EVA pt. “Samoocena drogą do poprawy jakości uczenia się i nauczania” szkoła ma dostęp poprzez stronę internetową i podręcznik w bibliotece do obszernego banku pytań dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pytania te można wykorzystać w ankietach ewaluacyjnych. Jest to cenny materiał dla dyrekcji szkoły, zespołów przedmiotowych, samorządu uczniowskiego oraz dla innych placówek, gdyż może być stosowany systematycznie w celu nieustannego podnoszenia jakości pracy szkoły. Strona internetowa projektu prowadzona w języku angielskim może być inspiracją dla wielu krajów, bowiem ankiety ewaluacyjne dostępne są w 6 językach. W każdej klasie i we wszystkich miejscach użytkowych szkoły, znajduje się kalendarz SELF-EVA z cennymi wskazówkami dotyczącymi autorefleksji i jej znaczenia w procesie uczenia się i nauczania. W celu promocji rezultatów projektu, zorganizowano konferencję szkoleniową dla nauczycieli szkoły o nauczaniu przyjaznemu mózgowi, prowadzoną przez wybitnego neurodydaktyka, dr Marzenę Żylińską. Potrzeba takiej konferencji wyniknęła z analizy ankiet przeprowadzonej wśród uczniów. Dzięki badaniu nauczyciele mieli okazję zastanowić się nad swoimi metodami i przypomnieć sobie, co jest kluczowym aspektem w nauczaniu. Wszystkie etapy realizacji projektu SELF-EVA były również upowszechniane na stronie internetowej szkoły, w lokalnej prasie, a także w gazetkach i gablotach szkolnych, które są trwałym elementem wystroju wnętrz budynku. Przeprowadzono szereg spotkań z uczniami, rodzicami, nauczycielami szkoły i nauczycielami języka angielskiego w powiecie, w celu podzielenia się pomysłem przeprowadzania komputerowych ankiet ewaluacyjnych, które są proste w tworzeniu i szybkie w prezentacji wyników. Co więcej,  projekt był przedstawiany podczas międzynarodowej konferencji w Brukseli, gdzie miała miejsce europejska wymiana doświadczeń w dziedzinie nauczania.. Projekt Comenius pomógł szkole odkryć, jak ważne jest podjęcie działań w celu większego motywowania uczniów do nauki poprzez większe ich zaangażowanie podczas lekcji. Kolejny projekt dowodzi chęci nieustannego rozwoju szkoły.

Projekt SELF-EVA podniósł jakość pracy naszej szkoły w zakresie ewaluacji skuteczności uczenia się i nauczania. Projekt obejmował uczniów, nauczycieli i rodziców, dzięki czemu usprawniła się wzajemna komunikacja, co jest niezbędne w dążeniu do sukcesu w uczeniu się i w nauczaniu. Zwiększyła się zagraniczna mobilność nauczycieli i uczniów oraz wiedza dotycząca realizacji projektów unijnych. Udział w projekcie zaowocował nawiązaniem międzynarodowych kontaktów, a pobyt w innych krajach podniósł świadomość kulturową uczestników. Śmiało zatem możemy mówić o tym, iż realizacja projektu Comenius stanowi wartość dodaną dla rozwoju naszej instytucji. Doświadczenia w dziedzinie współpracy z partnerami zagranicznymi nieustannie przekładają się na nowe pomysły i jeszcze większą atrakcyjność naszej szkoły, ale nade wszystko podnoszą jakość jej działań edukacyjnych – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: “Samoocena drogą do poprawy jakosci uczenia się i nauczania”
Okres realizacji projektu: 1.09. 2011 – 31.07.2013
Program: Comenius

 

www.chrobry-pszczyna.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

  • 19 sierpień, 2014