Zainspiruj się

Brains at school - knowledge is power!

Gimnazium nr 1 w Mosinie/Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

Celem projektu “Brains at school- knowledge is power!”   było wprowadzenie neurodydaktyki i jej osiągnięć w praktykę szkolną w trzech szkołach z Polski, Rumunii i Włoch.   Uczestnicy projektu poszukiwali odpowiedzi na pytanie w jaki sposób sprawić, by nauka była jak najbardziej efektywna. Projekt rozwijał także kompetencje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz umiejętności językowe. Efektem projektu było znaczące podniesienie wiedzy na temat tego jak pracuje mózg i w jaki sposób najlepiej się uczyć.

Creating international semester regarding military education needs for future officers in Europe

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki podjęła się niełatwego zadania opracowania wspólnych modułów kształcenia dla studentów uczelni wojskowych. Powstałe w ramach projektu rezultaty pozwalają studentom na podjęcie ścieżki kształcenia w międzynarodowym środowisku i przygotowują do współdziałania w ramach europejskich komponentów wojskowych skonsolidowanych dla potrzeb bezpiecznej Europy. – Innowacyjny charakter całego przedsięwzięcia polegał na tym, że pomimo rosnącego znaczenia kwestii bezpieczeństwa w Europie i polityce UE, niewiele było i jest inicjatyw, które wspierają edukację i wymianę studentów wojskowych.

ecoZAWÓD

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

ecoZAWÓD – partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki.

Celem projektu było zmodyfikowanie programów nauczania w trzech zawodach: elektryk, monter izolacji budowlanych i technik technologii żywienia w kontekście wyzwań zielonej gospodarki , testując metodę “lokalnego” wprowadzenia zmian. Metoda polega na podziale zawodu na zadania zawodowe, a następnie wyspecyfikowanie zadań zawodowych powiązanych z zielona gospodarką. Zazielenienie zawodu skupia się więc na jego elementach, określonych jako zielone zadania zawodowe w zawodzie.

Solidarna Młodzież

Instytucja realizująca projekt

Projekt odegrał duże znaczenie zarówno dla grupy młodzieży pokazując, iż może mieć ona wpływ na opracowanie strategii rozwoju miasta (tworzenie strategii polityki młodzieżowej Młody Kraków 2,0 oraz procesu dialogu usystematyzowanego); jak i dla przedstawicieli lokalnych władz, wykazując iż kooperacja z młodymi ludźmi nie tylko wzbogacała zakres widzenia kierunków lokalnego rozwoju ale i dawał szansę na znalezienie aktywnych sił obywatelskich wspierających ten rozwój i działających na jego rzecz.

Homoresponsabilis in the Globalized World

Uniwersytet Łódzki

Tematem projektu była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe miedzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku.

Języki są kluczem – rozwój poprzez przełamywanie barier

Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

Celem projektu było przełamanie językowej bariery komunikacyjnej kadry pedagogicznej oraz zachęcenie jej do samokształcenia poprzez udział w szkoleniach europejskich. Dzięki wzrostowi znajomości języka angielskiego w szkole młodzież może brać udział w coraz ciekawszych zajęciach, projektach organizowanych w ramach kółek zainteresowań.

Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej wymiany ANAWOJ

W ramach projektu do Polski przyjechało siedmiu wolontariuszy z Hiszpanii, Włoch i Francji na cały rok szkolny. Wolontariusze pracowali w ramach European Voluntary Service. Pracowali w pięciu różnych placówkach oświatowych na terenie województwa podlaskiego, oferując uczniom kreatywne zajęcia dodatkowe.

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools

Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. Jego najważniejszym rezultatem było opracowanie nowatorskiego programu nauczania przedsiębiorczości na kierunkach technicznych. Wielu studentów, którzy uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia, prowadzi własny biznes.

Razem dla Autyzmu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt koncentrował się wokół podnoszenia kompetencji specjalistów pracujących z osobami z autyzmem. Był realizowany we współpracy z hiszpańskimi organizacjami pracującymi z osobami z autyzmem. Dzięki wyjazdom swoich przedstawicieli organizacja z Polski mogła poznać nowatorskie metody pracy, a także dowiedzieć, się w jaki sposób aktywniej angażować społeczność lokalną do wsparcia osób niepełnosprawnych.

The underdog project

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt prowadzony przez instytut z Ełku miał na celu wykorzystanie dogoterapii w pracy z zagrożoną społecznie młodzieżą oraz wyposażenie streetworkerów i wolontariuszy z organizacji partnerskich w nowe kompetencje. Przeniesienie metody, wykorzystywanej w działaniach z osobami niepełnosprawnymi, do pracy z inną grupą społeczną, było działaniem innowacyjnym.

Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt odpowiadał na potrzeby lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną. Komunikacja z pacjentem wymaga od lekarza dentysty wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także, aby lekarz wiedział, jak zachęcić pacjenta do kontynuacji i nie przerywania leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej. Głównym rezultatem projektu jest innowacyjny program szkoleniowy/treningowy w obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi. Program szkoleniowy wraz z metodologią stosowania, ma charakter uzupełniający względem systemu edukacyjnego uczelni medycznych.