Zainspiruj się

Homoresponsabilis in the Globalized World

Uniwersytet Łódzki

Tematem projektu była społeczna odpowiedzialność biznesu oraz relacje handlowe miedzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu stworzenie symulacyjnej gry biznesowej, która w bezpiecznych warunkach pozwalała przećwiczyć trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku.

Języki są kluczem – rozwój poprzez przełamywanie barier

Zespół Szkoły i Gimnazjum im. Władysława Orkana w Niedźwiedziu

Celem projektu było przełamanie językowej bariery komunikacyjnej kadry pedagogicznej oraz zachęcenie jej do samokształcenia poprzez udział w szkoleniach europejskich. Dzięki wzrostowi znajomości języka angielskiego w szkole młodzież może brać udział w coraz ciekawszych zajęciach, projektach organizowanych w ramach kółek zainteresowań.

Kreatywna edukacja dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej wymiany ANAWOJ

W ramach projektu do Polski przyjechało siedmiu wolontariuszy z Hiszpanii, Włoch i Francji na cały rok szkolny. Wolontariusze pracowali w ramach European Voluntary Service. Pracowali w pięciu różnych placówkach oświatowych na terenie województwa podlaskiego, oferując uczniom kreatywne zajęcia dodatkowe.

MELES – More Entrepreneurial Life at European Schools

Akademia Morska w Szczecinie, Politechnika Białostocka

Projekt został zrealizowany w ramach programu Erasmus+. Jego najważniejszym rezultatem było opracowanie nowatorskiego programu nauczania przedsiębiorczości na kierunkach technicznych. Wielu studentów, którzy uczestniczyli w realizacji tego przedsięwzięcia, prowadzi własny biznes.

Razem dla Autyzmu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt koncentrował się wokół podnoszenia kompetencji specjalistów pracujących z osobami z autyzmem. Był realizowany we współpracy z hiszpańskimi organizacjami pracującymi z osobami z autyzmem. Dzięki wyjazdom swoich przedstawicieli organizacja z Polski mogła poznać nowatorskie metody pracy, a także dowiedzieć, się w jaki sposób aktywniej angażować społeczność lokalną do wsparcia osób niepełnosprawnych.

The underdog project

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt prowadzony przez instytut z Ełku miał na celu wykorzystanie dogoterapii w pracy z zagrożoną społecznie młodzieżą oraz wyposażenie streetworkerów i wolontariuszy z organizacji partnerskich w nowe kompetencje. Przeniesienie metody, wykorzystywanej w działaniach z osobami niepełnosprawnymi, do pracy z inną grupą społeczną, było działaniem innowacyjnym.

Rozwój kompetencji lekarzy stomatologów z zakresu komunikacji z pacjentem

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt odpowiadał na potrzeby lekarzy dentystów w zakresie komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z lękiem przed interwencją medyczną. Komunikacja z pacjentem wymaga od lekarza dentysty wiedzy, jak poprowadzić rozmowę z pacjentem, żeby pozyskać informacje niezbędne do skutecznej diagnozy oraz żeby komunikować się z pacjentem podczas leczenia. Istotne jest także, aby lekarz wiedział, jak zachęcić pacjenta do kontynuacji i nie przerywania leczenia aż do zakończenia całej procedury medycznej. Głównym rezultatem projektu jest innowacyjny program szkoleniowy/treningowy w obszarze komunikacji z pacjentem, ze szczególnym naciskiem na pracę z pacjentem z lękiem przed zabiegami stomatologicznymi. Program szkoleniowy wraz z metodologią stosowania, ma charakter uzupełniający względem systemu edukacyjnego uczelni medycznych.