Aktualności

12październik2017

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska dokłada wszelkich starań, aby przestrzegane były w pełni zasady równości szans i niedyskryminacji. Dlatego też do udziału w mobilności zachęcani są wszyscy studenci, niezależnie od płci, narodowości, sytuacji ekonomicznej, etc. W roku akademickim 2015/16 w wymianie udział wzięło, między innymi, 13 studentów ze środowisk defaworyzowanych oraz 6 studentów ze specjalnymi potrzebami. Studenci niepełnosprawni to osoby, która ze względu na swoje ograniczenia często nie korzystają z szansy jaką jest odbycie części edukacji zagranicą. Dotarcie do tej grupy docelowej jest trudne, przekonanie ich o realności wyjazdu i korzyściach jakie daje wyjazd na studia do uczelni partnerskiej wymaga szczególnego zaangażowania i wspierania kandydatów zarówno przed mobilnością podczas formalności związanych z ubieganiem się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak również w trakcie wyjazdu i po powrocie. Politechnika Gdańska zrekrutowała 6 osób niepełnosprawnych, w tym 5 studentek z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i 1 studentka w stopniu lekkim. 3 osoby wyjechały na studia oraz 3 osoby wzięły udział w praktyce studenckiej. Jak wynika z indywidualnych raportów uczestników złożonych po mobilności, 90% studentów nabyło kompetencje kluczowe i zawodowe, zgodne z założeniami projektu, szczególnie w obszarach: -podniesienia kompetencji językowych -wyższej ceny swoich szans na znalezienie nowej, lepszej pracy, -lepszego wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych -lepszych możliwości na zdobycie stażu lub pracy dostępnej dla studentów w kraju -lepszego przygotowani do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności. Wpływ, jaki mobilność ma na indywidualnych jej uczestników, oddziałuje równocześnie na uczelnię macierzystą i instytucję partnerskie. Jest on zbieżny ze strategią instytucji, której elementem jest internacjonalizacja. Upowszechnianie rezultatów odbywa się we wszelkich w publikacjach wydawanych przez Politechnikę Gdańską. Na łamach “Pisma PG” zamieszczane są artykuły dotyczące internacjonalizacji, w których omawiane są również wyniki realizacji projektu; informacje podawane są w sprawozdaniach dla instytucji zewnętrznych, oraz pojawiają się w mediach lokalnych. Rezultaty projektu prezentowane są podczas spotkań międzynarodowych w kraju i zagranicą. W akcjach związanych z promocją i upowszechnianiem angażują się uczestnicy projektu i ESN.

  • 12 październik, 2017