Aktualności

12październik2017

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | Uniwersytet Warszawski

Organizacja mobilności na Uniwersytecie Warszawskim (UW) jest na bardzo wysokim poziomie. Procedury dotyczące zasad wyjazdów i ich finansowania są szeroko dostępne, dokładne i przejrzyste, wszelkie istotne informacje, na bieżąco aktualizowane, przekazywane są wielokanałowo. Zespół projektowy prowadzi niezwykle aktywne i efektywne akcje informacyjne, przy każdej nadarzającej się okazji. Uczelnia wzorowo wdraża kartę ECHE, a także przywiązuje bardzo dużą uwagę do respektowania pełnej uznawalności efektów kształcenia. W UW w przeciwieństwie do wielu innych uczelni, występuje duże zainteresowanie wymianą Erasmus wśród osób niepełnosprawnych. Zainteresowanie to wynika między innymi ze ścisłej i regularnej współpracy BWZ z Biurem Osób Niepełnosprawnych (BON). Podczas spotkań na wydziałach przekazywane były informacje o możliwości uzyskania dodatkowych środków, o zasadach ubiegania się o te środki i wymaganiach na temat ich rozliczenia. Dzięki działaniom promocyjnym UW odnotował wzrost wymiany wśród osób niepełnosprawnych, w stosunku do roku poprzedniego o 60%- wyjechało 8 studentek (4 z lekkim stopniem niepełnosprawności, 3 umiarkowanym i 1 znacznym). Ponadto dzięki projektowi PO WER HE w mobilności wzięło udział 84 studentów osób w trudnej sytuacji materialnej, pobierających stypendia socjalne. Jak wynika z indywidualnych raportach uczestników mobilności, ponad 85% studentów z grupy docelowej projektu podniosła, kompetencje zgodne z założeniami projektu. Cele projektu dotyczące zwiększenie liczby mobilności przez studentów w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych, wzrost ich kompetencji kluczowych, zawodowych językowych został osiągnięte w dużym stopniu. Miało to wpływ na uczestników projektu, społeczność akademicką oraz na UW w procesie umiędzynarodowiania uczelni.Zespół BWS bardzo aktywnie angażuje się w promowanie i upowszechnianie rezultatów projektu, współpracuje ściśle z Komisją Mobilności Zarządu Samorządu Studenckiego, ESN, oraz studentami, którzy uczestniczyli w mobilności zagranicznej, . Działania te, których celem jest dotarcie do jak najliczniejszej grupy odbiorców, odbywają się nie tylko drogą “formalną” w biurze WSZ, ale również poprzez media- radio Kampus, FB ESN UW, publikacje; min. podczas Dni Mobilności, Juwenaliów, Dnia Otwartego, a także oficjalnych spotkań i konferencji krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczy UW.

  • 12 październik, 2017