Aktualności

12październik2017

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Podobnie jak w przypadku stypendium socjalnego, akcja promocyjno – informacyjna była prowadzona przez USOS, stronę internetową oraz spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne w Biurze Programów Międzynarodowych. W roku akademickim 2015/16 uczelnia zrekrutowała i wysłała na mobilność pięciu studentów z specjalnymi potrzebami. Pomimo dodatkowych formalności, dzięki wsparciu ze strony uczelni studenci poradzili sobie z procedurą aplikacyjną. W mobilności PO WER udział wzięło także 24 studentów w trudnej sytuacji materialnej. Jak wynika z indywidualnych raportów uczestników złożonych po mobilności, 90% studentów nabyło kompetencje kluczowe i zawodowe, zgodne z założeniami projektu, szczególnie w obszarach: podniesienia kompetencji językowych, wyższej ceny swoich szans na znalezienie nowej, lepszej pracy, lepszego wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych, lepszych możliwości na zdobycie stażu lub pracy dostępnej dla studentów w kraju, lepszego przygotowani do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności.Ponadto uczelnia zauważyła u stypendystów wzrost kompetencji miękkich w zakresie dostrzegania wartości w odmiennych kulturach, wzrost zdolności adaptacyjnych w nowych sytuacjach, otwartości na nowe wyzwania, oraz pewności siebie. Mobilności studentów PO WER, podobnie jak stypendystów Erasmus+ przyczyniły się także do procesu internacjonalizacji uczelni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt dużego zaangażowania samych studentów i organizacji studenckich (ESN) w proces upowszechniania rezultatów. W październiku przedstawiciele Biura Programów Międzynarodowych uczestniczą w immatrykulacji nowego rocznika studentów na wszystkich wydziałach i prezentują osiągnięcia i możliwości związane z mobilnością zagraniczną. Sprawy Programu są przedmiotem prezentacji i debat podczas spotkań Koordynatora Uczelnianego z prodziekanami ds. kształcenia/studentów. Centrum Promocji i Informacji UMK przeprowadza na prośbę BPM akcję promującą mobilności zagraniczne w szkołach ponadgimnazjalnych wśród potencjalnych kandydatów na studia w naszej Uczelni (min. w Liceum Akademickim). Rezultaty Programu prezentowane był przy okazji imprez, targów, dni otwartych i informacyjnych np. podczas Toruńskich Dni Kariery AIESEC, Dni Debaty Międzynarodowej, Dni Erasmusa+ Udzielono też w tym roku wywiadów dla lokalnych mediów – Radia SFERA,Radia PiK, portalu „Dzień dobry Toruń”, magazynu kulturalnego TORONTO, dziennika NOWOŚCI, Gazety Wyborczej.

  • 12 październik, 2017