Aktualności

24czerwiec2015

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet uczestniczy w programie od początku jego realizacji w Polsce, tj. od roku 1998/99, rokrocznie wysyłając na stypendia znaczącą grupę studentów oraz pracowników.

Ponadto, z okazji  Roku Tuwima Biuro Współpracy z Zagranicą UŁ, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI w. oraz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego (PLO UŁ) ogłosiły konkurs na tłumaczenie artystyczne wybranego spośród pięciu zaproponowanych wierszy Juliana Tuwima na jeden z języków: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński. W konkursie mogli brać udział zagraniczni studenci UŁ oraz polscy studenci, którzy realizowali w roku 2013/14 zagraniczne studia w ramach Programu Erasmus  lub zrealizowali je w latach wcześniejszych. Studenci mieli doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji lingwistycznych, a także do zapoznania się z polską literaturą. Patronat nad konkursem objął Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.  Jury w składzie pracowników filologii wyłoniło po jednym zwycięzcy z każdej kategorii językowej ,przyznając każdemu laureatowi tablet jako nagrodę główną.

 

„Uczelnia z dużymi sukcesami  rokrocznie zwiększa liczbę mobilności, ponadto aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju projektach (w tym co roku w kursach intensywnych Erasmusa). Opisana inicjatywa jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem, które w łatwy sposób może być kontynuowane w latach kolejnych i/lub przeniesione jako przykład dobrej praktyki na inne uczelnie i do innych szkół.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015