Aktualności

12październik2017

Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Pawła Stalmacha w Wiśle zrealizował w ramach programu POWER projekt „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących”. Założenia były zgodne z celami i zasadami akcji KA101. Działania projektowe skupiały się głównie na dwóch aspektach: językowym, czyli podniesieniu kwalifikacji językowych nauczycieli oraz metodycznym, poznaniu twórczych metod aktywizujących z naciskiem na metodę CLIL. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle jest jedną z najmniejszych jednostek oświatowych w powiecie, a jednak doskonale wykorzystał możliwości uczestnictwa w programie. Zróżnicowana pod względem wykładanego przedmiotu kadra nauczycielska wzięła udział w kursie językowym w Wielkiej Brytanii przygotowanym przez International Projects Centre Ltd. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje językowe, kulturowe, wzbogacili warsztat pracy, nabyli doświadczenie w realizacji projektów unijnych. Przeprowadzone zostały lekcje metodą CLIL, która była innowacją w placówce. Społeczność lokalna, w tym rodzice uczniów dowiedzieli się o innowacyjnych rozwiązaniach, jakie oferuje placówka. Szkoła przeprowadziła szeroko zakrojone działania upowszechniające rezultaty udziału w projekcie. Do działań promocyjnych w obrębie szkoły należały: szkolenia Rady Pedagogicznej na temat metody CLIL, pokazowe lekcje z wykorzystaniem tejże metody, prezentacja informacji o projekcie rodzicom uczniów uczęszczających do placówki, zorganizowanie zajęć informacyjno-kulturoznawczych dla uczniów, przygotowanie wystawy fotograficznej, a także zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, portalach społecznościowych oraz stworzeniu plakatów informacyjnych. Beneficjent upowszechnił działania również w szerszym kręgu. W lokalnej prasie ukazały się artykuły informacyjne na temat udziału placówki w projekcie, zamieszczano informacje na portalach internetowych, przeprowadzono zajęcia pokazowe z wykorzystaniem metody CLIL dla uczniów i nauczycieli z innych powiatowych szkół oraz zorganizowano konferencję dydaktyczną pod nazwą „Nauka nie ma żadnej ojczyzny…”, na której dzielono się doświadczeniem z realizacji projektu.

  • 12 październik, 2017