Aktualności

10październik2017

„Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań edukacji”

Projekt umożliwił nauczycielom efektywne i kreatywne wykorzystanie ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości, nauczanie dwujęzycznego (CLIL) w celu podniesienia umiejętności uczniów w zakresie praktycznego posługiwania się językiem obcym, identyfikowanie potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym.

Narzędzia upowszechniania zostały dobrane w sposób umożliwiający efektywne dotarcie do wszystkich uczestników projektu oraz były inspiracją dla innych (m.in. konferencję podsumowującą realizację projektu, a także informację zamieszczane w lokalnej prasie). Rezultatami twardymi projektu było: zorganizowanie 66 mobilności (22 mobilności do Wielkiej Brytanii, 22 mobilności do Włoch, 22 mobilności do Hiszpanii), przygotowano i wydano 66 dokumentów Europass-Mobilność potwierdzających wiedzę i umiejętności nabyte przez uczestników podczas szkolenia za granicą; 44 osoby ukończyły szkolenie międzykulturowe – wydano 44 zaświadczenia potwierdzające udział w kursie; 32 osoby ukończyły kurs języka angielskiego (16 osób na poziomie A1, 16 osób na poziomie A2) – wydano 32 certyfikaty potwierdzające udział w kursie; wydana została publikacja podsumowująca realizację projektu „Twórczy Nauczyciel – Twórczy Uczeń – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w edukacji” składająca się z materiałów dydaktycznych opracowanych przez uczestników mobilności odbytych w ramach programu Erasmus+.

Rezultaty miękkie projektu m.in.:
– podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli z terenu gminy Górno w zakresie efektywnych metod nauczania i uczenia się języków obcych,
– wzrost umiejętności w zakresie kreatywnego wykorzystania ICT w procesie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów;
– wzrost umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym oraz motywacji do dalszej nauki j. angielskiego i korzystania z TIK w samodoskonaleniu zawodowym;
– zdobycie wiedzy i umiejętności w obszarze nauczania dwujęzycznego – metody CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);
– wzrost umiejętności związanych z kształtowaniem u uczniów kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości i racjonalnego; planowania kariery edukacyjnej i zawodowej;
– wzrost umiejętności praktycznych związanych z planowaniem i organizacją oraz zarządzaniem projektem;
– nabycie umiejętności związanych z identyfikowaniem potrzeb i szans rozwojowych gminy i szkół możliwych do zaspokojenia we współpracy z partnerem zagranicznym; modelu zarządzania oświatą, nowych metod nauczania oraz innowacji pedagogicznych stosowanych w krajach UE;
– wzrost przekonania o potrzebie większej aktywności w obszarze współpracy międzynarodowej, wykorzystywania doświadczeń innych państw w doskonaleniu i rozwoju zawodowym i osobistym.

  • 10 październik, 2017