Aktualności

09październik2017

The world with Mathematics. In search of new teaching methods of Mathematics and related subjects.

Projekt jest przykładem synergii pomiędzy różnymi dziedzinami edukacji oraz pomyślnej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi, partnerami, szkołami i innymi powiązanymi instytucjami. Jakość zastosowanej metodologii została oceniona wysoko. Została ona dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb, celu, grup docelowych. Partnerstwo zastosowało różnorodne i skuteczne metody i działania spójne z celem projektu. Inicjatywa podjęta przez partnerstwo zawiera elementy innowacyjne tj. zastosowano odwróconą formułę nauki w klasie (flipped clasroom), zastosowano formułę współpracy różnych instytucji: organu samorządowego, uczelni i regionalnych ośrodków kształcenia nauczycieli. Takie podejście aktywizowało grupę instytucji wokół obranego tematu i prowadziło do wzrostu wiedzy i praktyki instytucji. Dla wszystkich uczestniczących organizacji projekt przyniósł wartość dodaną poprzez swój międzynarodowy charakter i wymianę know-how. Współpraca partnerska rozwijała się pozytywnie. Partnerzy znali swoje obowiązki i wypełniali je z najwyższą starannością. Przez cały czas trwania projektu przedstawiciele regularnie kontaktowali się ze sobą. W okresie przygotowania ostatecznych materiałów edukacyjnych zintensyfikowano komunikację przez Internet. Upowszechnianie projektu było dostosowane do uwarunkowań w danym kraju. W Polsce np. organizowano konferencje, pikniki, festiwal nauki. Rezultaty projektu są ogólnie dostępne na zasadzie otwartych licencji na stronie projektu i płyt CD. Rezultaty były szeroko rozpowszechnione w regionie i były promowane. O pozytywnym wpływie projektu może świadczyć wzmocnienie w dużym stopniu kompetencji nauczycieli matematyki i nauk przyrodniczych oraz rozwijanie zdolności uczniów do nauki. Osiągnięcie to potwierdza analiza dokumentacji projektowej, wywiady indywidualne i grupowe, opinie członków zespołów projektowych, opinie beneficjentów, ewaluacja międzynarodowych spotkań i wielu imprez promujących. Pozytywny odbiór projektu potwierdza także duże zainteresowanie materiałami szkoleniowymi. Wyniki projektu takie, jak plany lekcji lub narzędzia metodyczne mogą być adaptowane do prowadzenia innych zajęć edukacyjnych. Formuła tworzenia partnerstwa obejmującego lokalne władze oświatowe, szkoły i ośrodki kształcenia nauczycieli oraz nowe podejście do nauczania może być wykorzystana jako model współpracy w innych projektach, ponieważ przedsięwzięcie odniosło sukces i miało duży wpływ na edukację.

  • 9 październik, 2017