Aktualności

10październik2017

Staże hotelarzy

Realizacja projektu przyniosła wieloaspektowe trwałe korzyści, zarówno dla samej placówki (bliższe związki z rynkiem pracy i przedsiębiorcami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. zmiany w sposobie nauczania przedmiotów zawodowych, wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym, zwiększenie jej popularności wśród absolwentów gimnazjów, poprawa wyników rekrutacji do szkoły), jak i uczniów (wzrost umiejętności profesjonalnych, językowych, większa pewność siebie, wdrożenie do międzynarodowych mobilności).

Rezultaty projektu wykorzystywane są w codziennej realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych w szkole. Nie są to tylko wyższe umiejętności z obszarów zawodowych związanych z hotelarstwem i gastronomią, ale również nowe umiejętności pracy w zespole, planowania i ewaluacji, przygotowywania wniosków aplikacyjnych, pogłębiona wiedza księgowych z zakresu realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy europejskich. Wśród wielu celów ogólnych i szczegółowych projektu zawsze na pierwszym miejscu stawiani byli bezpośredni uczestnicy mobilności – młodzież. Wdrożenie do mobilności młodych ludzi z Chojny i okolic umożliwiło im konkurowanie na europejskim rynku pracy w hotelarstwie i gastronomii. Szkole udaje się monitorować losy sporej części uczestników projektu „Staże hotelarzy” oraz pozostałych projektów LdV zrealizowanych w naszej szkole w latach 2007-2013. Wśród byłych uczestników projektów są absolwenci i studenci kierunków turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, są też osoby pracujące jako menadżerowie hoteli w Wielkiej Brytanii i Polsce. Wśród uczniów uczęszczających do szkoły wyraźnie poprawił się poziom znajomości języka obcego zawodowego, czego świadectwem były wyniki egzaminów zewnętrznych, zarówno zawodowego, jak i maturalnego. Projekt zmienił sposób realizowania kształcenia w zakresie przedmiotów zawodowych w klasach technikum hotelarskiego istniejącego w strukturze ZSP Nr 1 w Chojnie. Treści przekazywane uczniom i kształtowane u nich umiejętności zostały mocno skorelowane z wymaganiami rynku pracy. Zwiększyła się częstotliwość kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami zarówno w obszarze organizowania praktyk i staży, jak i konsultowania treści i sposobu realizowania poszczególnych etapów kształcenia zawodowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych zostali mocno zmotywowani do permanentnego podnoszenia i aktualizowania własnych kwalifikacji. Jedna z nauczycielek została zakwalifikowana do projektu realizowanego z POKL i odbyła praktyki w zakładach hotelarskich w Polsce i Niemczech. Współpraca z rodzicami uległa wyraźnej poprawie. Ich zaangażowanie emocjonalne związane z wysyłaniem ich dzieci na staże zagraniczne spowodowało powstanie poczucia współodpowiedzialności za wyniki osiągane w szkole.

  • 10 październik, 2017