Aktualności

12październik2017

Różnimy się po to, by wzajemnie się uzupełniać – projekt mobilności nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu

„Różnimy się po to, by wzajemnie się uzupełniać” brzmi tytuł projektu mobilności nauczycieli zrealizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Daszyńskiego w Radomiu. Beneficjent zrealizował projekt zgodnie z założeniami ujętymi we wniosku o dofinansowanie. Zdobyto nowe kwalifikacje, rozwinięto umiejętności interpersonalne i zmodernizowano warsztat pracy. Projekt przyczynił się również do podniesienia kompetencji językowych i komunikacyjnych, a także wzbogacił warsztat metodyczny o nowe metody i formy pracy z uczniem, w tym także z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Beneficjent przyłożył ogromną wagę do poszerzenia umiejętności w ramach zarządzania placówką oświatową oraz planowania jej strategii rozwoju w zakresie międzynarodowym. Nauczyciele odbyli job-shadowing w Intercultural Association Mobility Friends w Portugalii. Dzięki obserwacji zajęć udało się uzyskać namacalne rezultaty i korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie. W szkole wprowadzono innowacje pedagogiczne mające na celu poprawę jakości pracy nauczycieli, jak i nauki uczniów oraz zwiększenie świadomości kadry dotyczącej rozwoju zawodowego. Między innymi zwrócono uwagę na konieczność wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych we współczesnej edukacji. Placówka podjęła szereg działań mających na celu promocję oraz upowszechnianie rezultatów i korzyści płynących z realizacji projektu tj.: organizacja Dnia Portugalskiego, wykonanie prezentacji multimedialnych, które wykorzystano podczas zebrań z Radą Rodziców, spotkań informacyjno-promocyjnych dla przedstawicieli różnych placówek oświatowo-samorządowych z regionu radomskiego. Informacje na temat realizacji projektu oraz jego korzyści zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych w placówce, lokalnej prasie, ogólnodostępnych prezentacjach multimedialnych. Dodatkowo szkoła poprzez platformę edukacyjną e-Twinning umożliwia nauczycielom upowszechnianie rezultatów projektu, dzielenie się doświadczeniami z innymi nauczycielami w kraju i za granicą.

  • 12 październik, 2017