Aktualności

10październik2017

Prowadzenie regionalnego punktu informacyjnego Eurodesk Polska w Białymstoku

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ aktywnie działa na polu europejskiej informacji dla młodzieży. Poprzez liczne projekty skierowane do młodzieży, stowarzyszenie podnosi ich aktywność i zaangażowanie. Konsultant białostockiego punktu był trenerem eurodeskowego szkolenia rocznego dotyczącego partnerstw w programie Erasmus+. Jedną z jego części była gra symulacyjna SmileUrbo, którą również prowadził dzieląc się swoim doświadczeniem. Stowarzyszenie realizuje wiele projektów młodzieżowych, w których wciela w życie misję Eurodesku. Młodzież ma świadomość możliwości, jakie stwarzają projekty międzynarodowe i mobilność. Jest też bardziej świadoma i tolerancyjna. Bardzo ważna jest dla stowarzyszenia współpraca z wolontariuszami, którzy robią bardzo dużo dla lokalnej społeczności oraz promują Wolontariat Europejski wśród młodzieży. Konsultanci sumiennie wypełniają swoje obowiązki wynikające z przynależności do sieci – biorą udział w spotkaniach i szkoleniach. Prowadzą również warsztaty i eurolekcje. Angazują się w kampanie organizowane przez Eurodesk. W październiku punkt zaangażował się w kampanię Time to Move, kiedy podczas spotkania z młodzieżą i opiekunami wolontariuszki europejskie przeprowadziły quiz o Unii i swoich krajach pochodzenia, a my opowiadaliśmy o doświadczeniach i możliwościach prowadzenia projektów międzynarodowych. Dzięki temu pokazał jak realnie informacja o możliwościach wpływa na życie młodych ludzi. Konsultantka białostockiego punktu była również aktywnym uczestnikiem europejskiego spotkania multiplikatorów Eurodesku w Trieście. Punkt uzyskał również bardzo dobry wynik (72 punkty) w Katalogu Aktywności i Jakości – corocznej ewaluacji punktów Eurodesku. Na wyróżnienie zasługuje również fakt, że punkt ma dwie siedziby – jedną w Michałowie, a drugą w Białymstoku. Obie sprawnie działają i realizują swoje zadania. Białostocki punkt pozyskuje fundusze na swoją działalność projektową z różnych źródeł. W 2016 roku kilka projektów było finansowanych z programu Erasmus+, ale były też działania finansowane np. przez województwo podlaskie.

  • 10 październik, 2017