Aktualności

09październik2017

Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną – EDUPRO

Projekt EDUPRO nie tylko znakomicie wpisał się w cele polityki europejskiej właściwej dla szkolnictwa wyższego, lecz mógł mieć również znaczenie dla sektora kształcenia i szkoleń zawodowych, ponieważ dotykał zjawiska uczelni jako integratora różnorodnych, indywidualnych ścieżek kształcenia i uznawania efektów kształcenia uzyskanych także w drodze edukacji nieformalnej i pozaformalnej. Rewolucyjność RPL polega na tym, że to, czego nauczyliśmy się z własnego doświadczenia, może być wpisane w nasze CV, wykorzystane do awansu zawodowego, zdobycia pracy i wzmocnienia pozycji na rynku pracy.

Jedną z ciekawszych inicjatyw związanych z RPL jest właśnie nominowany projekt EDUPRO, realizowany przez konsorcjum uczelni z Polski, Wielkiej Brytanii i Portugalii przy wsparciu programu Erasmus+. Celem współpracy było zidentyfikowanie praktyk RPL, stosowanych w uczelniach krajów najwyżej ocenianych w rankingach międzynarodowych, oraz przeanalizowanie możliwości wdrożenia tych rozwiązań w uczelniach polskich. Mocną stroną projektu było otwarcie na współpracę z odbiorcami docelowymi spoza szkolnictwa wyższego: pracodawcami, władzami lokalnymi, liderami organizacji pozarządowych i organizatorami edukacji pozaformalnej. Osiągnięcia projektu były związane przede wszystkim ze zbudowaniem środowiska lobbującego za otwarciem się szkół wyższych na otoczenie społeczno-gospodarcze (pozaakademickie) poprzez wspólne zabieganie o uznanie efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego (środowisko pracy, życia codziennego, działalności obywatelskiej itp.). Jakość wypracowanych w ramach projektu rezultatów pracy intelektualnej należy ocenić bardzo wysoko. Niektóre z opracowań, np. „Raport z badań w działaniu”, czy „Przewodnik potwierdzania efektów uczenia się. Kształcenie kadr i metodyka procesu” powinny stać się lekturą obowiązkową dziekanów wszystkich wydziałów, gdzie zechcą pojawić się kandydaci bez formalnie potwierdzonych efektów wcześniejszego kształcenia. Samoświadomość i wiedza zdobyta w badaniu nad rozwiązaniami wdrożonymi przez partnerów projektu pozwoliła zdobyć krytyczną wiedzę, która jest warunkiem świadomego i kompetentnego wdrażania własnych, kolejnych praktyk w zakresie LLL i RPL w szkolnictwie wyższym. Jak pokazują dotychczasowe wyniki projektu EDUPRO, RPL niesie wiele korzyści. Uczących się zachęca do dalszej edukacji, uelastycznia proces kształcenia, obniża koszty edukacji i skraca czas jej trwania, wzmacnia poczucie własnej wartości i pewność siebie, certyfikuje to, czego nauczyliśmy się w życiu społecznym i zawodowym, pomaga w świadomym planowaniu i budowaniu dalszej kariery.

Projekt pozwolił na swego rodzaju oswojenie świata akademickiego z uznaniem efektów uczenia się zdobytych poza szkolnictwem wyższym oraz nawiązaniem nowych kanałów komunikacyjnych uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym (realizacja trzeciej misji uniwersytetu).

  • 9 październik, 2017