Aktualności

09październik2017

Praca z uczniem niepełnosprawnym – implementacja dobrych praktyk

Rozwój zawodowy oraz poznanie modelu pracy nauczyciela wspomagającego były głównymi celami projektu “Praca z uczniem niepełnosprawnym – implementacja dobrych praktyk”. Przykładowe rezultaty osiągnięte przy realizacji projektu:
– wzbogacenie wiedzy uczestników o umiejętności potrzebne w przyszłej pracy
– wzrost kompetencji zawodowych uczestników szkolenia
– podniesienie kompetencji języka angielskiego
– uzmysłowienie potrzeby ciągłego uaktualniania swojej wiedzy
– wdrożenie innowacyjnych metod i technik pracy z uczniem autystycznym do placówki macierzystej
– zdobycie doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych
– projekt wzmocni jakość kształcenia oferowanego przez ZS6
– wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym
– uzyskanie przez każdego uczestnika dokumentu Europass Mobility oraz certyfikatu wystawionego przez szkołę angielską

Produktami końcowymi wypracowanymi w trakcie trwania projektu były m.in:
– model pracy nauczyciela wspomagającego – materiały dydaktyczne

Upowszechnianie prowadzono:
– na stronie internetowej szkoły (informacja o projekcie, zdjęcia z przebiegu)
– zamieszczenie informacji o projekcie w broszurze o szkole
– dzielenie się dobrą praktyką z innymi szkołami podczas konferencji organizowanych przez organ prowadzący i kuratorium
– dni otwarte szkoły
– dokumentacja fotograficzna
– rady pedagogiczne
– spotkania z rodzicami
– spotkanie podsumowujące z udziałem beneficjentów oraz innych zaproszonych gości (przedstawiciele innych szkół integracyjnych, przedstawiciele organu prowadzącego i kuratorium).

Jest to to innowacyjny projekt odpowiadający na potrzeby grupy nauczycieli pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zwiększył się dostęp do informacji o nowych metodach i formach pracy z uczniem niepełnosprawnym. W związku z realizacją projektu nastąpiła wymiana posiadanego doświadczenia pomiędzy organizacją wysyłającą a organizacją przyjmującą. Uzyskaną wiedzę uczestnicy projektu będą także po zakończeniu projektu przekładać na konkretne działania w ramach swojej organizacji macierzystej. Beneficjent projektu umiejętnie upowszechniał i wykorzystywał rezultaty projektu. Celem Beneficjenta jest zachęcenie innych instytucji edukacyjnych do podjęcia wspólnych działań na rzecz zmian i nadaniu nowej jakości pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych we Wrocławiu i województwie dolnośląskim.

  • 9 październik, 2017