Aktualności

26sierpień2014

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie

Głównym celem projektu  “Culture and tradition – European programme for adult education”  było wsparcie procesu readaptacji społecznej poprzez zajęcia kulturalne oraz edukacyjne dla skazanych. W zajęciach udział brały osoby odbywające karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych na Łotwie, Litwie oraz w Polsce (Olsztynie, Barczewie i Iławie).

Upowszechnianie rezultatów:

Rezultaty projekty były upowszechniane m.in. na stronie internetowej. Prace plastyczne uczestników zajęć zostały opublikowane w specjalnym kalendarzu. Powstał także scenariusz do zajęć, który będzie wykorzystywany przez psychologów oraz wychowawców podczas kolejnych etapów realizacji projektu. Niewątpliwie najważniejszym kryterium oceny sukcesu projektu jest osiągnięcie zakładanego celu projektu, w zaplanowanym czasie, zgodnie z założonym harmonogramem, w ramach założonego budżetu.  Wśród ważnych czynników, które wpłynęły na sukces, warto wyróżnić dobrą, skuteczną współpracę pomiędzy koordynatorami i przedstawicielami organizacji partnerskich oraz pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Dzięki realizacji projektu wzrosła świadomość idei kształcenia się przez całe życie, zarówno wśród osób wykluczonych społecznie jak również wśród pracowników. Udało się zachęcić kolejne osoby w innych jednostkach penitencjarnych do realizacje tego typu przedsięwzięć, skierowanych do osób dorosłych. Sukcesem jest także podpisane porozumienie pomiędzy partnerem z Litwy, a jednostkami penitencjarnymi okręgu olsztyńskiego. Dotyczy ono długofalowej współpracy, między innymi wymiany kadry oraz wspólnej realizacji projektów edukacyjnych dla osób wykluczonych.

Realizacja tego projektu pokazała, że  poprzez różnorodne działania edukacyjne oraz kulturalno-oświatowe warto zaangażować się we wszelkie inicjatywy służące readaptacji społecznej osób wykluczonych, społecznie niedostosowanych, nieradzących sobie na trudnym rynku pracy i niepotrafiących sprostać obecnym społecznym oczekiwaniom. Współpraca na poziomie europejskim stworzyła szanse na poznanie metod i sposobów pracy ze skazanymi, a także stanowiła okazję do poznania innych, ciekawych programów edukacyjnych, które realizują organizacje partnerskie w więzieniach. Udział funkcjonariuszy i pracowników w projekcie partnerskim w ramach programu Grundtvig stworzył im szanse rozwoju zawodowego i osobistego głównie poprzez wymianę doświadczeń, nabycie nowych umiejętności w zakresie pomocy osobom pozbawionym wolności, wzrost kompetencji międzykulturowych, językowych oraz poznanie innych regionów Unii Europejskiej. Uczestnicy projektu nawiązali również trwałe znajomości i przyjaźnie, co w przyszłości zaowocuje nowymi, ciekawymi programami edukacyjnymi i nowymi projektami – oceniają organizatorzy

Tytuł projektu : “Culture and tradition – European programme for adult education”
Okres realizacji projektu: 1.08. 2011 – 31.07.2013
Program: Grundtvig

 

www.sw.gov.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

  • 26 sierpień, 2014