Aktualności

12październik2017

“Od inspiracji do innowacji…” -praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji wg założeń pedagogiki M.Montessori

I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach funkcjonuje od 2013 roku i powstało w odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. Z uwagi na innowacyjność stosowanych metod pracy w Placówce, jak również niemożność wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami z regionu, nadrzędnym celem przyświecającym projektowi „ Od inspiracji do innowacji…”- praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji wg założeń pedagogiki M. Montessori, było zapoznanie się z nowoczesnymi metodami, zdobycie umiejętności oraz wymiana doświadczeń z nauczycielami i ekspertami w wymiarze międzynarodowym. Projekt był zgodny z celami i priorytetami akcji KA101 sektora Edukacja Szkolna Erasmus+. Ponadto beneficjent dostrzegł konieczność doskonalenia umiejętności językowych i zdobycia wiedzy z obszaru kultury. Przedszkole osiągnęło założone w projekcie rezultaty, które zostały szeroko rozpowszechnione. Udział w przedsięwzięciu przyczynił się do podniesienia kompetencji pracowniczych, co zaowocowało złożeniem i akceptacją projektu innowacji „ Odkrywamy świat z M. Montessori” do Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wdrożono tę innowację w trzech grupach przedszkolnych. Dzieci, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez nauczycieli, otrzymały odpowiednią przestrzeń i czas do nauki, co bezpośrednio wpłynęło na kształtowanie ich samodzielności i odpowiedzialności. Wartością dodaną projektu jest wprowadzenie w klasie 2 edukacji wczesnoszkolnej „Piątków z Montessori”. W kampanii informacyjnej o projekcie wykorzystano platformy internetowe i narzędzia IT, publikacje w prasie oraz audycje w lokalnym radio. Przygotowano także konferencję skierowaną do dyrektorów i nauczycieli z innych placówek z regionu, prezentacje multimedialne wykorzystywane podczas rad szkoleniowych, prezentacje multimedialne w formie padletów – umożliwiające wykorzystanie ich podczas konferencji. Rezultaty projektu zostały zamieszczone także na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako przykład dobrych praktyk. Projekt zasługuje na uwagę i nominację do konkursu EDUinspiracje z uwagi na swój innowacyjno – populizatorski charakter.

  • 12 październik, 2017