EDUinspirator – nominacje

Kategoria: Edukacja zawodowa

kossewska2

Joanna Kossewska

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista psychologii defektologicznej i rehabilitacyjnej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a także członek Krakowskiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Jest redaktorem monografii “Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia” i autorem prac poświęconych problematyce głuchoty oraz inkluzji społecznej i szkolnej uczniów z SEN. Zaangażowana w realizację projektu “Creation of the Ideal Model of Vocational Counselling for Children and Youth with Special Educational Needs”, którego głównym celem było opracowanie Idealnego Modelu Poradnictwa Zawodowego wspierającego kształcenie zawodowe dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Lidia_Kozie_Lidia Kozieł-Siudut

Kierownik Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 2004 r przygotowuje i koordynuje projekty muzeum, specjalizując się w projektach inwestycyjnych i edukacyjnych takich jak „Remont i modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX w krakowskich Sukiennicach” oraz „Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej w Muzeum Narodowym w Krakowie”. Od 2007 przygotowuje projekty edukacyjne w ramach programów zarządzanych przez FRSE, inicjując współpracę międzynarodową muzeum. Zaangażowana m.in. w realizację projektu „Work of Art.”, którego celem było podniesienie kompetencji językowych pracowników muzeów europejskich. Jest trenerem Narodowego Centrum Kultury i promuje Fundusze Europejskie wśród instytucji kultury w Polsce.

 

 

kulka2Małgorzata Kulka

Nauczyciel z 36-letnim stażem, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 dla osób z mniejszymi szansami. Od lat dba o rozwój placówki. Pozyskuje środki, dostosowuje bazę do potrzeb niepełnosprawnych, podejmuje inicjatywy integrujące ich ze środowiskiem, wprowadza nowoczesne techniki i metody pracy. Zrealizowała 5 projektów (dofinansowanych przez FRSE), które pozwoliły na udział nauczycieli i niepełnosprawnych uczniów w stażach. Zaangażowana w m.in. realizację projektu „Praktyka zagraniczna niepełnosprawnych intelektualnie jako metoda zapobiegania wykluczeniu społecznemu – Otwarta Droga”. Organizuje małopolskie, ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, np. “Jestem dorosły – chce pracować”.

 

 

makalJarosław Makal

Absolwent Politechniki Warszawskiej, pracownik Politechniki Białostockiej. Uzyskał stopień dr nauk technicznych w dziedzinie elektrotechnika na WE PW. Specjalizuje się w metrologii. Członek Sekcji Aparatury Naukowej PAN (2007-2010). W latach 2002-2010 pełnił funkcję koordynatora wydziałowego programu Erasmus, w latach 2010-2012 był pełnomocnikiem Rektora PB ds. wdrażania procesu bolońskiego. Jest pełnomocnikiem Rektora PB ds. jakości kształcenia. Zaangażowany w realizację projektu „WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK JAKO NAJLEPSZY SPOSÓB NA POPRAWĘ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INŻYNIERÓW”, którego głównym celem było wsparcie nauczycieli akademickich chcących włączyć do własnego warsztatu dydaktycznego innowacyjne metody nauczania.

 

 

Mayer-Gawron_Bożena Mayer-Gawron

Absolwent Politechniki Krakowskiej, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, wicedyrektor Zespołu Szkół w Proszowicach, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie ds. współpracy zagranicznej, wojewódzki koordynator ds. programu Leonardo da Vinci w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Zaangażowana w realizację m.in. projektu „Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich w obszarach wewnętrznej ewaluacji jakości pracy szkoły zawodowej”, którego głównym celem było zdobycie kompetencji w zakresie opracowywania narzędzi ewaluacyjnych.