Aktualności

11październik2017

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Projekt wpisuje się w cele Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego przyczyniając się do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Wymiany studentów i nauczycieli przyczyniły się do wzmocnienia potencjału ludzkiego oraz poszerzenia wiedzy i wzmocnienia współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Polsce i Państwach-Darczyńcach. Stanowił znaczące wsparcie dla rozwoju współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Szczecińskiego z partnerami z Norwegii, szczególnie w odniesieniu do nowo powstałego kierunku studiów: pt. „Skandynawistyka – studia norweskie”, który dzięki współpracy z Norwegią bardzo zyskał na atrakcyjności. Najbardziej istotnym rezultatem projektu na poziomie instytucjonalnym było rozwinięcie oferty edukacyjnej w obu instytucjach partnerskich oraz nabycie doświadczenia w organizacji praktyk. Współpraca była kontynuowana również w roku akademickim 2015/2016. Podstawowy cel projektu, jakim była realizacja wymian został osiągnięty. Na podkreślenie zasługuje wypracowana wartość dodana, która wykracza w znacznym stopniu poza zaplanowane rezultaty, czyli zawarcie dodatkowej umowy bilateralnej z uczelnią partnerską: Nesna University College w zakresie rozwijania i wspólnego prowadzenia modułów edukacyjnych (w tym modułów opartych na e-learningu), współpracy naukowej (w tym rozwoju umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie prowadzenia badań naukowych) i wymiany dobrych praktyk odnoszących się do struktury oraz zawartości programów nauczania.

Na poziomie instytucjonalnym, działania związane z projektem doprowadziły do zwiększenia zakresu współpracy z istniejącym partnerem oraz do pozyskania nowych partnerów, zarówno uczelni jak i innych instytucji, co pozwoli na dalsze zwiększenie oferty edukacyjnej Beneficjenta, oraz zwiększy możliwości uczestniczenia w kolejnych projektach o charakterze międzynarodowym. W aspekcie indywidualnym, mobilność umożliwiła studentom i nauczycielom akademickim oraz administracyjnym wymianę doświadczeń z osobami tworzącymi analogiczną grupę zawodową w kraju partnerskim. Projekt spowodował integrację kulturową i poszerzenie wiedzy o krajach partnerskich, uczestnicy wymian w przyszłości mogą stać się ambasadorami kraju goszczącego. Niezwykłym jak na projekt mobilności jest rezultat wymiany studentów: przewodnik „M jak Mo i Rana”, który został wydany w wersji książkowej oraz opublikowany na stronie internetowej Beneficjenta oraz Operatora Programu (na razie w języku polskim) co daje doskonałą możliwość do rozpowszechniania rezultatów projektu.

  • 11 październik, 2017