Aktualności

28sierpień2014

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Priorytetowym założeniem projektu “Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu” była integracja młodzieży  zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy. W ramach projektu realizowano działania promujące idee proekologicznego podejścia do aspektów życia codziennego. Beneficjentkami projektu były dziewczęta od 16 do 18 roku życia z MCEiRS w Goniądzu oraz placówek resocjalizacyjnych z Wilna i Kowna. Celem zajęć było zachęcenie dziewcząt do odkrywania swoich pasji i umiejętności oraz kształtowania kompetencji indywidualnych i społecznych.  Dzięki własnej inwencji twórczej oraz wykorzystaniu zużytych materiałów dziewczęta nadały niepotrzebnym przedmiotom nowy wymiar użytkowy i metaforyczny. Stworzyły z nich awangardowe dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku oraz części garderoby i biżuterii. Założone cele zostały osiągnięte było możliwe dzięki zajęciom z zakresu szeroko pojętego rękodzieła, a także konkursom oraz zabawom nastawionych na wspólną naukę języka. Projekt stanowi nowatorskie podejście do procesu resocjalizacji przez włączenie ekologii jako głównej formy pracy wychowawczej.

Upowszechnianie rezultatów:

Uwieńczeniem całokształtu działań była wystawa dla społeczności lokalnej Goniądza, podczas której zostały zaprezentowane główne przesłania działań projektu, a także prace dziewcząt powstałe podczas zajęć. Dzięki realizacji projektu umocniła się dotychczasowa  współpraca  z litewskimi placówkami resocjalizującymi, polegająca głównie na wymianie spostrzeżeń, doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk stosowanych w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Realizacja działań w ramach projektu wzmocniła wizerunek placówki w środowisku lokalnym. Ponadto dzięki upowszechnieniu efektów przedsięwzięcia placówka z Goniądza stała się rozpoznawalna wśród innych instytucji zajmujących się opieką, edukacją oraz socjalizacją trudnej młodzieży. Jako nieliczni do tej pory efektywnie pracują z placówkami zagranicznymi, nie tylko w zakresie wymiany pracowników młodzieżowych, lecz także swoich podopiecznych. W promocji rezultatów projektu zostały zastosowane następujące narzędzia: opracowano newsletter, który był rozpowszechniony wśród innych placówek resocjalizacyjnych; stworzono reportaże wyemitowane przez telewizję regionalną (TV Białystok) oraz ogólnopolską telewizję Polsat; opracowano i opublikowano artykuły na temat zrealizowanych działań na www.szuwarygoniadz.pl  oraz w gazecie lokalnej „Wieści Monieckie” (www.e-monki.pl). Rezultaty projektu przedstawiono także podczas konferencji międzynarodowej “Resocjalizacja w krajach Europy Środkowo – Wschodniej – stan obecny i perspektywy” (czerwiec 2013). Wyemitowany przez telewizję Polsat reportaż obejrzało wielu przedstawicieli podobnych instytucji, co sprawiło, iż  popularność MCEiRS w tym środowisku wzrosła. Świadczą o tym liczne rekomendacje oraz pozytywna opinia Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz przedstawicieli Biura Rzecznika Praw Dziecka, którzy podczas wizyty  mieli okazję poznać efekty pracy dziewcząt.

Jesteśmy jedną z nielicznych instytucji wychowania resocjalizującego, które podjęły wyzwanie, jakim jest wymiana międzynarodowa trudnej młodzieży. Pomimo wielu ograniczeń, chociażby na płaszczyźnie poznawczej, dziewczęta uczestniczące w projekcie włożyły w jego realizację wiele serca oraz swojego zaangażowania. Nasz projekt odzwierciedlił całkiem innowacyjne podejście do procesu resocjalizacji. Młodzież w nim uczestnicząca, korzystając różnych metod edukacji pozaformalnej, miała okazję kształtować swoje kompetencje społeczne oraz indywidualne – oceniają organizatorzy.

Tytuł projektu: “Awangarda stylu – czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”
Okres realizacji projektu: 21.05.2013 – 26.05.2013
Program: Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 

www.mowgoniadz.pl

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

  • 28 sierpień, 2014