Aktualności

25czerwiec2015

Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Zajęcia realizowane w ramach projektu skoncentrowane były przede wszystkim na różnych formach edukacji pozaformalnej wykorzystującej aktywność młodzieży w praktycznych działaniach. Relizowane przedsięwziecia uwzględniały różnorodne metody aktywizujące zarówno na płaszczyźnie pracy i nauki, jak też rozrywki. Jako inspirację do budowania płaszczyzny porozumienia wybrano zajęcia artystyczne o charakterze plastycznym, technicznym, teatralnym, muzycznym i pirograficznym, a także zajęcia z zastosowaniem środków właściwych dla sztuki współczesnej oraz street art (np. graffiti, teatr cieni, sztuka pisania piaskiem). Młodzież uczestnicząca w projekcie uczestniczyła też w warsztatach fotograficznych i warsztatach wideofilmowania, w ramach których stworzono materiały promujące idee projektu, a tym samym upowszechniające jego rezultaty. Podczas zajęć dziewczęta miały możliwość wykorzystać własną inwencję twórczą, korzystając ze wszystkich technik i metody pracy i różnorodnych materiałów. Zachęcano je do realizacji indywidualnych pomysłów, poprzez docenienie oryginalności przedstawionych prac.

Działania projektu obejmowały zabawy o charakterze integracyjno-międzykulturowym, dotyczące m.in. kultury Polski i Litwy, zjawiska dyskryminacji, stereotypów, tolerancji. Organizowano gry i konkursy skierowane nie tylko do samych beneficjentek, ale także społeczności lokalnej oraz pozostałych wychowanek Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu, które w pośredni lub bezpośredni sposób zostały włączone w jego działania.

 

„Projekt “Polsko-litewskie oblicza wolności” charakteryzował się niezwykle szerokim zasięgiem oddziaływania. Poza dziewczętami, które wzięły w nim udział, również wychowanki trzech placówek resocjalizacyjnych, a także duża część społeczności lokalnej miały okazję uczyć się o kulturze, tradycjach i obyczajach Polski i Litwy  . Metody zastosowane przy jego realizacji są innowacyjne w pracy z trudną młodzieżą. Skrypty z przeprowadzonych zajęć zostały rozesłane do innych ośrodków o podobnym profilu, jako przykład dobrych praktyk w resocjalizacji. Relacje z przebiegu wymiany ukazały się w lokalnej prasie i telewizji, a zdjęcia w formie kalendarza upowszechniono wśród lokalnej społeczności. Interakcja z mieszkańcami małego miasteczka miała niezwykle pozytywny wpływ na odbiór dziewcząt z ośrodka wychowawczego. Lokalna społeczność mogła zauważyć pozytywne zmiany, jakie zachodzą w nich dzięki właściwym metodom pracy wychowawców. Zyskały na tym nie tylko same uczestniczki projektu, ale także renoma placówki.” (FRSE)

  • 25 czerwiec, 2015