Aktualności

24czerwiec2015

Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

Projekt zrealizowano współpracy ze gimnazjum  Unggdomsskule z Fjell w Norwegii. Głównym jego celem było wzmacnianie współpracy pomiędzy szkołami partnerskimi na rzecz zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych,  unowocześnienia nauczania oraz popularyzacji wiedzy na temat listy światowego dziedzictwa UNESCO.

Tematyka projektu koncentrowała się na propagowaniu szczególnie cennych zabytków kultury i przyrody oraz na promocji wspólnego dziedzictwa. W czasie realizacji projektu uczniowie rozwijali swoją świadomość narodową, a także, współpracując ze swoimi rówieśnikami z krajów partnerskich, uczyli się tolerancji i akceptacji. Jednym z działań projektowych były wyjazdy partnerskie młodzieży i nauczycieli do Bergen w Norwegii i do Krosna w Polsce, podczas których zorganizowano konferencje na temat systemów edukacyjnych, lekcje pokazowe, warsztaty integracyjne z wykorzystaniem TI, wycieczki szlakiem miejsc UNESCO. Zorganizowano także seminaria poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjnej  w procesie uczenia się oraz znaczeniu obiektów z listy UNESCO. W każdej ze szkół zorganizowano  Dni Narodowe –  Dzień Polski w Norwegii i Dzień Norweski w Polsce. Uwieńczeniem działań projektowych było wydanie przewodnika “Szlakiem zabytków światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w Polsce i Norwegii”. Projekt pozwolił na poznanie najlepszych praktyk i transfer innowacyjnych rozwiązań. Nauczyciele  poszerzyli swój warsztat pracy, zdobyli wiedzę merytoryczną w zakresie dydaktyki i metodyki, udoskonalili umiejętności w wykorzystaniu innowacyjnych metod  i form pracy, zwłaszcza TI.

 

„Projekt wzbogacił ofertę edukacyjną szkoły oraz promował nowoczesne metody nauczania i uczenia się. Wprowadził korzystne zmiany w  organizacji pracy szkoły poprzez zerwanie ze szkolna rutyną. Zrealizowane działania zaangażowały i zintegrowały całą społeczność szkolną. Poprzez zaangażowanie projektowe szkoła kształtuje swój pozytywny wizerunek jako szkoły nowoczesnej, propagującej idee integracji europejskiej, kreatywnej i otwartej na środowisko  oraz zaangażowanej w liczne działania.” (FRSE)

  • 24 czerwiec, 2015