Aktualności

28sierpień2014

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Projekt  „Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły” to próba odpowiedzi na pytania związane z realizacją zewnętrznego nadzoru pedagogicznego w szkołach, jego efektami i rolą w rozwoju szkoły. Założono, że raport z zewnętrznej ewaluacji, a dokładnie  informacje w nim zawarte (odnoszące się do czterech obszarów: „Efekty pracy szkoły”, „Procesy zachodzące w szkole”, „Funkcjonowanie szkoły w środowisku” oraz „Zarządzanie szkołą”) mogą wpłynąć na doskonalenie pracy szkoły, a tym samym na jej sukces w określonych obszarach. Istotą projektu Comenius Regio było przejście Kuratorium Oświaty wraz ze szkołą biorącą udział w projekcie – IX Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Wróblewskiego w Krakowie oraz placówką doskonalenia nauczycieli – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli drogi od ewaluacji zewnętrznej do sukcesu. Projekt realizowany był w partnerstwie z Niemcami. Ze strony niemieckiej w projekcie brali udział: Dyrekcja Nadzoru i Usług w Trewirze, Konrad-Adenauer-Gimnazjum w Westerburgu oraz Krajowy Instytut Pedagogiczny w Speyer. W IX Liceum Ogólnokształcącym przeprowadzona została przez wizytatorów Kuratorium Oświaty całościowa ewaluacja zewnętrzna, w wyniku której powstał raport przekazany dyrektorowi szkoły. Dzięki wnioskom wyciągniętym z analizy raportu podjęte zostały w szkole wielokierunkowe działania w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, procesów zachodzących na zajęciach edukacyjnych oraz aktywizowania i motywowania uczniów. Wprowadzane zmiany były monitorowane w ramach realizowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele  – konsultanci z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli również zapoznali się z raportem z ewaluacji przeprowadzonej w IX LO. Jednym z elementów projektu były warsztaty prowadzone w Krakowie przez ekspertów z Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Bopparcie (oddział Krajowego Instytutu Pedagogicznego).

Upowszechnianie rezultatów :

W wyniku realizacji projektu „Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły”  osiągnięto rezultaty w różnych obszarach: merytorycznym, metodycznym oraz współpracy między partnerskimi instytucjami. Główną działalnością upowszechniającą projekt było opracowanie systemu działań po ewaluacyjnych, który został wprowadzony do praktyki w Małopolsce. System ten został przedstawiony między innymi na międzynarodowej konferencji organizowanej przez MEN i ORE w Zakopanem. Aby zapewnić trwałość podjętych działań oraz zapewnić wysoką multiplikacje osiągniętych efektów, zorganizowano specjalną konferencję dla nauczycieli, którzy stali się rzecznikami tej praktyki. Dzięki przedsięwzięciu powstała również publikacja, która została dystrybuowana wśród wszystkich instytucji edukacyjnych w regionie.

Godnym podkreślenia jest fakt, że projekt “Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły” został zrealizowany przez instytucję zachęconą  efektami i sukcesem wcześniejszego Projektu Comenius Regio ” Od nadzoru pedagogicznego, zewnętrznych egzaminów do oceny jakości pracy szkół”. Projekt ten został zrealizowany w latach 2009 – 2011.  Realizacja dwóch inicjatyw to dowód na to, że  Kuratorium Oświaty w Krakowie podejmuje świadome działania ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy szkół i ich rozwoju z wykorzystaniem wcześniejszych doświadczeń zdobytych w trakcie działań projektowychoceniają organizatorzy

Tytuł projektu:  „Od raportu z ewaluacji zewnętrznej do sukcesu szkoły”
Okres i miejsce realizacji projektu:  1.08.2011 – 31.07.2013
Program: Comenius

 

http://kuratorium.krakow.pl/

 

 

Opis został stworzony na podstawie tekstów zamieszczonych przez nominowanych w dokumentacji konkursowej.

 

 

 


 

 

  • 28 sierpień, 2014