Aktualności

10październik2017

Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors

Projekt „Key competencies for Lifelong Learning in education of seniors” został nominowany w Konkursie EDUinspiracje z kilku powodów, przede wszystkim jednak na bezpośrednie zaangażowanie seniorów w realizacje celów projektu. Projekt w stopniu bardzo dobrym odpowiedział na założenia programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja dorosłych. Projekt zasługuje także na wyróżnienie z uwagi na wysoką jakość i duży potencjał upowszechniania produktów wypracowanych przez partnerstwo. Nieocenioną wartością projektu było szerokie uwzględnienie interesariuszy zewnętrznych, do których skierowanych był projekt: organizacje pracujące w sposób regularny z osobami starszymi (domy kultury, organizacje NGO, kluby społeczności imigrantów, organizacje kościelne, uniwersytety trzeciego wieku, domy opieki dziennej), organy administracji państwowej i samorządowej, decydentów. Wpływ projektu został osiągnięty na planowanym poziomie zarówno w odniesieniu do uczestników jak i organizacji partnerów.

Widoczny jest realny rozwój organizacji partnerów w obszarze edukacji seniorów z wykorzystaniem opracowanych materiałów. Dużą wartością edukacyjną dla szerokiego grona interesariuszy tematu projektu ma opublikowana książka “Key competences to Lifelong Learning in education of seniors”. Co ważne zadbano o recenzje pracowników naukowych opracowanej publikacji, co uwiarygadnia jakość rezultatów. Rezultaty projektu zostały upowszechnione wieloma kanałami w formie cyfrowej:
– strona internetowa,
– profil w mediach społecznościowych,
– logo,
– ulotka i plakaty projektowe,
– publikacja książki na różnych platformach online w licencji Creative Common.

Trzeba zaznaczyć, że kursy komputerowe poruszają kwestę pisania bloga, która do tej pory nie pojawiała się w większości kursów dla seniorów. Innowacyjną częścią projektu były również badania diagnostyczne w zakresie kluczowych umiejętności seniorów w społeczeństwie informacyjnym. Celem wywiadów narracyjnych, było danie uczestnikom możliwości wyrażenia swoich opinii na temat współczesnych wyzwań, możliwości rozwoju ludzi starszych i ryzyka marginalizacji tej grupy społeczeństwa. Ta metoda badawcza wola pozwoliła na zdiagnozowanie, jak starsi ludzie odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Ze względu na tematykę projektu jego oddziaływanie w innych sektorach edukacji oraz zastosowanie rezultatów w innym kontekście wydaje się ograniczone, jednak inspiracją może być sposób podejścia do tematu, tj. dostrzeżenie innowacyjności nie w poszczególnych elementach (ICT, nauczania języków, kompetencje kluczowe), lecz w sposobie ich wspólnego wykorzystania i rozpoznania korzyści edukacyjnych w odniesieniu do rozwoju zarówno w umiejętności o charakterze technicznym, jak i kompetencji kluczowych. Ponadto, projekt został dostrzeżony jako 1 z 20 inicjatyw podczas “European Education, Training and Youth Forum 2015”; został również przedstawiony na ELOA Conference 2015 – “Lifelong learning for older adults: Hopes, fears and expectations”.

  • 10 październik, 2017