Aktualności

10październik2017

Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners

Projekt Partnerstw Strategicznych „Innovative methods for increasing effectiveness of teaching English of 55+ learners” jest nominowany ze względu na powstałe wysokiej jakości efekty projektu, które wpływają zarówno na organizacje partnerskie, grupę docelową – osoby uczące się języka w wieku 55+, a także są możliwe do wykorzystania przez interesariuszy. Partnerzy zadbali o ewaluację działań (na bieżąco i ex-post) poprzez kwestionariusze, analizy, sesje, f2f i wirtualne spotkania. Partnerstwo opracowało “Procedurę monitorowania i oceny” oraz podsumowanie dotyczące blogu projektu. Wpływ partnerstwa był na dobrym poziomie w odniesieniu do uczestniczących organizacji, uczących się, a także dotyczył otoczenia organizacji. Wszystkie ostateczne rezultaty projektu znajdują się na blogu projektu, który jest aktywny po zakończeniu projektu. Efekty działań partnerzy wykorzystują w codziennej działalności edukacyjnej uczestniczących instytucji.

Działania upowszechniające koncentrują się na internetowych kanałach, takich jak blogi projektu, Facebook, YouTube, strony internetowe partnerów, biuletyny. Partnerzy zorganizowali również 3 wydarzenia upowszechniające (2 konferencje i 1 spotkanie w formie okrągłego stołu), opublikowano informacje o projekcie w prasie, wykonano logo projektu i wydrukowano ulotki. Informacje o projekcie zostały przesłane do wielu organizacji pracujących z seniorami za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki organizacjom parasolowym zakres działalności upowszechniającej był na bardzo dobrym poziomie. Wszystkie wytworzone materiały edukacyjne są dostępne. Warto zauważyć, że upowszechnianie rezultatów pracy intelektualnej projektu i efektów działań było bardzo ważnym elementem projektu, multiplikując jego rezultaty i wpływ. Działania promocyjne odbywały się w czasie trwania całego projektu przy użyciu różnych środków i kanałów komunikacji. Został utworzony blog inmete55plus.blogspot.com, w którym opublikowano wszystkie aktualne informacje o realizacji projektu i jego wyniki. Końcowe wydarzenia upowszechniające miały miejsce w każdym kraju partnerskim oddzielnie, aby zaspokoić lokalne potrzeby i oczekiwania. Realizacja projektu przyniosła namacalne i długoterminowe korzyści (trzy rezultaty pracy intelektualnej), które również były początkowym punktem dalszego rozwoju innowacyjnych zasobów dydaktycznych dla osób starszych, a także, jako źródło inspiracji dla obu bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu.

Dzięki realizacji projektu została zwrócona uwaga lokalnych społeczności i osób zaangażowanych w edukację seniorów na potrzeby edukacyjne uczących się wieku 55+ i problemy w nauce języków. Ponadto, świadomość sposobów zwiększania efektywności nauczania i atrakcyjności kursów organizowanych dla osób w średnim i starszym wieku koncentrująca się na uczeniu się. Projekt promował dodatkowo współpracę z partnerami i ukierunkował ją na produkty i innowacyjne podejścia do projektów ponadnarodowych.

  • 10 październik, 2017