Aktualności

11październik2017

Filolog dla środowiska

Dobrze skonstruowane partnerstwo, oparte na transferze dobrych praktyk z właściwym podziałem ról. Kadra realizująca projekt odznaczała się dużym doświadczeniem oraz odpowiednimi kompetencjami. Realizacja założonych działań doprowadziła do stworzenia nowego, atrakcyjnego profilu zawodowego filologa – profesjonalisty, gotowego do podejmowania zróżnicowanych wyzwań współczesnego rynku pracy. Ponadto projekt przyczynił się do wzrostu świadomości i odpowiedzialności kadry, studentów i otoczenia uczelni w zakresie tematyki środowiska naturalnego.

WSF, jako wyspecjalizowana uczelnia filologiczna, za główny cel projektu przyjęła wzmocnienie potencjału uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, wykorzystanie innowacyjnych metod w realizacji kształcenia oraz wzrost świadomości studentów i pracowników uczelni w kwestiach związanych z ochroną środowiska. „Filolog dla środowiska” to interdyscyplinarny międzynarodowy projekt. Założenia projektu od początku stanowiły odpowiedź na potrzeby wyposażania filologów w specjalistyczne i nowoczesne narzędzia wyróżniające ich na współczesnym rynku pracy oraz zamysł świadomego i konsekwentnego budowania wizerunku WSF jako uczelni nowoczesnej i odpowiedzialnej społecznie.

Rezultaty osiągnięte zostały dzięki komplementarnemu połączeniu potencjału merytorycznego partnera, profesjonalnego nadzoru dydaktycznego ze strony WSF oraz wykorzystania nowoczesnych narzędzi ICT, w tym w szczególności związanych z uczeniem się i nauczaniem na odległość. Opracowano ponad 30 nowoczesnych programów nauczania specjalistycznych języków obcych w oparciu o treści środowiskowe, 30 ekokursów e-learningowych wspierających rozwój umiejętności językowych oraz kompetencji informatycznych studentów, wreszcie przeprowadzono ponad 1000 godzin dydaktycznych z zakresu nowych przedmiotów uruchomionych w ramach projektu, w których w roku akademickim 2015/16 uczestniczyło łącznie ok. 300 studentów. Wśród dodatkowych najważniejszych efektów i oddziaływań warto wymienić: zacieśnienie współpracy partnerskiej pomiędzy WSF i Sogn og Fjordane University College; opracowanie strategii proekologicznej dla uczelni; przekazanie know how dotyczącego budowy społecznej odpowiedzialności uczelni w zakresie polityki proekologicznej przez norweskiego partnera projektu.

  • 11 październik, 2017