Aktualności

10październik2017

Europe ! Support the Youth! – Forum of Young Europe

Celem projektu była dyskusja i wymiana poglądów w sprawach aktualnie ważnych dla młodzieży w UE, na którą także zostali zaproszeni decydenci, osoby odpowiedzialne za politykę młodzieżową i eksperci. Forum było przestrzenią do wymiany dobrych praktyk między samą młodzieżą i miało na celu zacieśnienie relacji i współpracy między Młodymi z UE i krajów Partnerstwa Wschodniego.

Silny nacisk został położony na edukację międzykulturową, budowę zrozumienia i wzajemnego zaufania między naszymi narodami i rozpowszechnianie postaw tolerancyjnych wśród młodzieży z którą współpracujemy na co dzień. Forum składało się z 5 dni merytorycznych obrad, w trakcie których poruszone zostały kwestie szans i wyzwań stojących przed młodymi, szczególnie tymi związanymi z rynkiem pracy, czy edukacją, w tym ciągle nieuznawaną i niehonorowaną w pełni edukacją pozaformalną. Z uwagi na kryzys, w którym znajduje się UE, chciano pokazać, że Młodzi mają pomysły na strategię funkcjonowania UE, w szczególności w kontekście wschodnim. W dyskusjach zwracano uwagę młodzieży na kwestie związane z obywatelstwem UE.

Wszelkie obrady były prowadzone w oparciu o metody edukacji pozaformalnej, tj. debaty z zaproszonymi Gośćmi, panele dyskusyjne młodzieży, debaty open space, metoda otwartej przestrzeni, krótkie prelekcje wprowadzające do tematu, warsztaty integracyjne i teambuildingowe oraz organizacja „Europejskiej Giełdy Państw”. Efektem projektu było wypracowanie zaleceń i postulatów dla władz unijnych i krajowych, zacieśnienie współpracy między młodzieżą z UE i krajami PW przejawiające się zawarciem porozumień o współpracy i większą ilością inicjatyw młodzieżowych, a także powstanie ogólnoeuropejskiego fanpage na facebooku, którego zadaniem jest dostarczanie szybkich i ważnych informacji dla młodzieży z zakresu ich edukacji, rozwoju oraz współpracy międzynarodowej. Ponadto, projekt wpłynął stymulująco na rozwój osobisty jego uczestników oraz zwiększyło sieć ich kontaktów młodzieżowych.

Projekt, poprzez zaplanowane działania upowszechniające rezultaty w mediach i Internecie, oddziaływał na młodzież w poszczególnych krajach uczestników oraz ich opinie publiczne, przekonując do jego idei i wypracowanych rezultatów. Organizatorzy i partnerzy dołożą wszelkich starań, aby w przyszłości idea tego rodzaju współpracy międzynarodowej młodzieży w sprawach ważnych dla nich była kontynuowana. Wreszcie, projekt pozwolił rozwinąć uczestniczącej w nim młodzieży konkretne umiejętności, takiej jak: kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy w grupie, argumentacji, wypowiadania się, negocjacji, czy posługiwanie się różnymi językami obcymi, a także pozwolił nabyć wiedzę i doświadczenie, które uczestnicy będą wykorzystywali w swojej dalszej działalności obywatelskiej na terenie swoich lokalnych, regionalnych i krajowych społeczności.

  • 10 październik, 2017