Poprzednie edycje

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE każdego roku. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wyłoniono 40 laureatów. Chociaż każda z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze ten sam – wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk.

EDUinspiracje 2016

W VI edycji konkursu nagrody przyznano w ośmiu kategoriach: Edukacja szkolna, Edukacja zawodowa, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Edukacja pozaformalna młodzieży, Polsko-litewska współpraca, Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Informacja europejska dla młodzieży. Z okazji dwudziestej rocznicy powstania Wolontariatu Europejskiego utworzono również kategorie specjalną: 20 lat Wolontariatu Europejskiego. W każdej kategorii konkursowej eksperci FRSE nominowali pięć projektów o najwyższej jakości.

Wierzymy, że wyróżnione przez nas przedsięwzięcia stanowią przykład dobrych praktyk, i że mogą stać się cennym źródłem  inspiracji dla wszystkich realizujących własne inicjatywy edukacyjne.

EDUinspiracje 2015

Piąta edycja konkursu, podobnie jak w 2014 roku, była organizowana pod hasłem: „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
.
Istotną zmianę w stosunku do lat poprzednich stanowiło bezpośrednie powiązanie celów konkursu z wymaganiami Komisji Europejskiej w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów programu Erasmus+. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w zestawie kryteriów, za pomocą których wyłonione zostały wyróżnione projekty. Kolejną zmianą w tej edycji konkursu było dołączenie do dotychczasowych sześciu kategorii konkursowych nowej, siódmej kategorii, nazwanej „Współpraca pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Lichtensteinem”.
.
W konkursie EDUinspiracje 2015 nominowano 35 projektów, zaś nagrodzono siedem spośród nich. W publikacji pokonkursowej można znaleźć opisy wszystkich nominowanych projektów.

EDUinspiracje 2014

Czwarta edycja konkursu EDUinspiracje odbyła się pod hasłem „Jak podzieliliśmy się sukcesem z innymi”. Głównym celem konkursu było wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych operacyjnie przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W tej edycji Konkurs po raz pierwszy odbył się w „trybie oskarowym”. Wzięły w nim udział najlepsze projekty, które zostały nominowane przez Fundację Systemu Rozwoju Edukacji. Nominowano 28 projektów, w których oceniane były przede wszystkim działania związane z upowszechnianiem i wykorzystywaniem rezultatów.

EDUinspiracje 2013

Konkurs w 2013 roku odbył się pod hasłem „Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie?”. Wyłoniono 19 laureatów. W konkursie przyznano również 36 wyróżnień. Wśród laureatów znaleźli się beneficjenci programów: Comenius, Erasmus, Leonadro da Vinci, Grundtvig, Wizyt Studyjnych, a także „Młodzieży w działaniu”, Polsko Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, laureatów konkursu European Language Label i eTwinning.

Konkurs odbył się w wyjątkowym dla FRSE okresie. W 2013 r. FRSE obchodziło jubileusz dwudziestolecia istnienia, a także zakończono finansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”
oraz „Młodzież w działaniu”. Beneficjenci, którzy najlepiej zrealizowali projekty w całej siedmioletniej perspektywie finansowej (2007-2013), zostali nagrodzeni podczas gali poświęconej obchodom 20-lecia działalności FRSE. Uroczystość obyła się 21 listopada 2013 r.

EDUinspiracje 2012

Druga edycja konkursu EDUinspiracje odbyła się pod hasłem „Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się”. Nie zostało ono wybrane przez przypadek. Istotą drugiej edycji było pokazanie, jakie znaczenie w procesie nabywania wiedzy ma umiejętność uczenia się. Konkurs skierowany był do beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie”(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne). Wyłoniono 9 laureatów, którzy zrealizowali najlepsze projekty w roku 2011. Ponadto wyróżniono 15 przedsięwzięć.

Gala z wręczeniem nagród laureatom odbyła się podczas ogólnopolskiej konferencji upowszechniającej rezultaty projektów programu „Uczenie się przez całe życie” pod hasłem Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się, organizowanej przez FRSE, w kontekście wspierania celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Uroczystość odbyła się 17 października 2012 r.

EDUinspiracje 2011

Pierwszy konkurs EDUinspiracje został zorganizowany pod hasłem „Mobilność od juniora do seniora”. Jego istotą było pokazanie, jak ważną rolę w procesie uczenia się przez całe życie odgrywają mobilności. Adresatami EDUinspiracji 2011 byli beneficjenci programu „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne).

W konkursie wyłoniono 6 laureatów, którzy najlepiej zrealizowali swoje projekty w latach 2008-2019. Ponadto przyznano 12 wyróżnień. Nagrody zostały wręczone 17 października 2011, podczas ogólnopolskiej konferencji pt. „Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora”, organizowanej przez FRSE w ramach obchodów polskiej prezydencji w Radzie UE.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z galerii EDUinspiracji