Regulamin konkursu

EDUinspiracje – Media 2017

Nagroda dla dziennikarzy

§1

Postanowienia ogólne

 1. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (zwana dalej Fundacją) jest organizatorem konkursu EDUinspiracje Media (zwanego dalej Konkursem) na najlepsze publikacje prasowe i internetowe, audycje radiowe, a także materiały telewizyjne.
 2. Celem Konkursu jest wyróżnienie dziennikarzy, którzy w sposób przystępny, zrozumiały oraz atrakcyjny prezentują problematykę związaną z programami i inicjatywami edukacyjnymi zarządzanymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (m.in. program Erasmus+, „Młodzież w działaniu”, program „Uczenie się przez całe życie”, w tym Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy [FSS]).
 3.  Laureatów Konkursu wybiera Kapituła Konkursu, którą wskazuje Fundacja.

Uczestnicy konkursu

§2

 1. W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele prasy w rozumieniu ustawy Prawo prasowe  (m.in. czasopism, portali internetowych, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych), będący autorami prac poświęconych programom wskazanym w §1 ust. 2.
 2. Do konkursu nie mogą zgłosić się przedstawiciele podmiotów reprezentowanych przez członków Kapituły oraz pracownicy Fundacji.

Zasady konkursu

§3

 1. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu, przyznając dyplom oraz nagrodę rzeczową.
 2. Kapituła, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę:

 

 • warsztat dziennikarski (czytelna prezentacja umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu, styl, język narracji, logika wywodu);
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • zaangażowanie dziennikarskie (konstrukcja i dramaturgia pracy);
 • przybliżenie społeczeństwu w sposób przystępny i zrozumiały celów oraz rezultatów unijnych projektów edukacyjnych;
 • upowszechnienie informacji i wiedzy o charakterze działań projektowych.

 

 1. Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców w następujących kategoriach:
 • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa (materiały, które wskazują konkretne cele unijnych projektów edukacyjnych, m.in. walka z bezrobociem; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; integracja mniejszość narodowych oraz migrantów; zachęcanie do aktywności obywatelskiej i zaangażowania się w życie społeczności lokalnej; poszerzanie dostępu do nauki niepełnosprawnym lub osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej);
 • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych (materiały poświęcone zagranicznym wyjazdom, dzięki którym uczestnicy unijnych programów edukacyjnych zdobywają m.in. doświadczenie zawodowe w innym kraju, poznają zagraniczne systemy edukacji, oswajają się z pracą w międzynarodowym zespole, poznają kulturę innego kraju, uczą się języków obcych, ale również przezwyciężają własne słabości, uczą się odpowiedzialności i samodzielności);
 • Projekty edukacyjne w reportażach (materiały, które są relacjami z konkretnych wydarzeń, zawierające informacje na temat uczestników projektów, a także opisy prowadzonych działań oraz osiąganych rezultatów).

§4

 1. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
 • przedstawiciel kwartalnika „Europa dla Aktywnych”,
 • przedstawiciel czasopisma „Języki Obce w Szkole”,
 • przedstawiciel mediów,
 • przedstawiciel wydziału dziennikarstwa wybranego uniwersytetu,
 • ekspert posiadający wiedzę merytoryczną w zakresie realizacji programów edukacyjnych zarządzanych przez Fundację.

    2. Kapituła podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o werdykcie decyduje głos przewodniczącego Kapituły.

 

Zgłaszanie prac

§5

 1. Zgłoszenie do Konkursu przyjmowane są przez Zespół Komunikacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Materiały można dostarczyć pocztą tradycyjną (na adres: Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”) lub wysłać mailowo na adres media@frse.org.pl do 16 października 2017 r.
 2. Do udziału w Konkursie nie można zgłaszać prac, których powstanie było dofinansowane przez Fundację.
 3. W przypadku zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną w mailu należy załączyć pracę konkursową (formaty pliku: audycje radiowe – mp3; programy telewizyjne wmv i mp4; teksty – PDF), wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnione oświadczenie dotyczące praw autorskich (Załącznik nr 2a lub 2b), zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3).
 4. W przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 25 MB konieczne jest dostarczenie pracy konkursowej do siedziby Fundacji.
 5. Zgłoszenie do konkursu przesyłane pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji powinno zawierać:
 • wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1), wypełnione oświadczenie dotyczące praw autorskich (Załącznik nr 2a lub 2b), zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3);
 • w przypadku tekstów prasowych oraz internetowych – wydruk komputerowy oraz plik w formacie PDF;
 • w przypadku audycji radiowych – nagrania plików w formacie mp3;
 • w przypadku programu telewizyjnego – plik w formacie wmv lub mp4.

   6. O dacie dostarczenia materiałów przesłanych pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego.

   7. Nośnik, na którym zamieszczono pracę konkursową i dostarczono do siedziby Fundacji, staje się własnością Fundacji.

§6

 1. Do Konkursu zostaną dopuszczone prace poświęcone programom wskazanym w §1 ust. 2, opublikowane lub wyemitowane w środkach masowego przekazu mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 1 stycznia 2016 r.
 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie audycje, programy i publikacje w języku polskim.
 3. Prace mogą zgłaszać do Konkursu dziennikarze lub redakcje/wydawcy.
 4. Każdy dziennikarz ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową w jednej kategorii (maksymalnie trzy prace w konkursie). Redakcja/wydawca może zgłosić nieograniczoną liczbę prac, przy czym maksymalnie trzy prace jednego autora (prace tego samego autora muszą być zgłaszane w różnych kategoriach).
 5. Nie można zgłosić pracy, która została zgłoszona w poprzedniej edycji konkursu EDUinspiracje – Media.
 6. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyporządkowania zgłoszonej pracy konkursowej do innej kategorii niż wskazana przez jej autora, jeśli w ocenie kapituły inna kategoria jest zgodna z tematem pracy.
 7. Jeśli pracę zgłasza redakcja/wydawca, w chwili dokonania zgłoszenia podmiot ten udziela Fundacji nieograniczonej w czasie i obejmującej wszystkie kraje świata niewyłącznej licencji na korzystanie z przesłanej pracy konkursowej. Licencja obejmuje wszystkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności zwielokrotnianie utworu (techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową), wyświetlanie oraz udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 8. Jeśli pracę zgłasza autor, w chwili dokonania zgłoszenia oświadcza on, że ma prawo do swobodnego dysponowania materiałem.
 9. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 lub 8, okazało się nieprawdziwe i jakakolwiek osoba trzecia wystąpiła wobec Organizatora z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi, zgłaszający pracę do Konkursu zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód (szkoda rzeczywista, utracone korzyści, koszty postępowań sądowych itp.), jakie Organizator poniósł z tego tytułu.

Zasady opodatkowania

§7

 1. Nagrody, której wartość przekracza 760 zł, podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o PDOF).
 2. Podatek zobowiązany jest pobrać od osoby, która wygrała konkurs, organizator konkursu (tu: Fundacja – jako płatnik zryczałtowanego podatku).
 3. Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10% zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
 4. Konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez laureata konkursu (wzór w Załączniku nr 4, wypełniany przez laureatów bezpośrednio przed otrzymaniem nagrody).
 5. FRSE sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych do końca stycznia 2017 roku, a następnie prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie do urzędu właściwego podatnikowi.

 

Postanowienia końcowe

§8

 1. W uzasadnionych przypadkach Kapituła Konkursu może odstąpić od przyznania nagród.
 2. Od decyzji Kapituły Konkursu odwołanie nie przysługuje.
 3. Bezpośredni nadzór nad całością przebiegu Konkursu sprawuje Fundacja.

§9

 1. Podanie do wiadomości nazwisk uczestników Konkursu, którym Kapituła przyznała nagrody, następuje podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Uroczystość odbędzie się w listopadzie 2017 r.

§10

 1. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Konkursu oraz możliwość odwołania Konkursu.
 2.  W przypadku niejasności Fundacja ma wyłączne prawo do interpretacji zapisów regulaminu.
 3. Fundacja zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

Załączniki do pobrania w formacie docx.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2a

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Pobierz regulamin konkursu EDUinspiracje 2017 – Media [PDF]