Regulamin konkursu EDUinspiracje 2020

§1

Organizator, nazwa i hasło oraz cele Konkursu

 1. Konkurs EDUinspiracje (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Jerozolimskie 142A wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej Organizatorem).
 2. Konkurs odbywa się pod hasłem DZIAŁAM – UPOWSZECHNIAM – INSPIRUJĘ!
 3. Cele Konkursu to:
  • wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych
   z programów zarządzanych przez Organizatora;
  • promocja rezultatów projektów wśród zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu;
  • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
  • promocja najlepszych rezultatów projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

§2

 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+,  Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska i Regionalnych Punktów Informacyjnych.

§3

 Zasady Konkursu

 1. Nominowanymi w Konkursie są wyłącznie beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty, które do momentu nominacji, zakończyły realizację projektu w ramach jednego z programów wymienionych w §2 ust 1. (zwani dalej Beneficjentami).
 2. Nominowanych w Konkursie wybierają eksperci wytypowani przez Organizatora. Eksperci przygotowują rekomendacje dla Kapituły konkursu, która dokonuje ostatecznego wyboru laureatów.
 3. Kategorie konkursu:
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
  • Europejski Korpus Solidarności;
  • PO WER
   • Edukacja szkolna
   • Edukacja zawodowa
  • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży;
  • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży;
  • Informacja europejska dla młodzieży;
 1. Nominowani w Konkursie Beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub listownie.
 2. Z przedstawicielami nominowanych instytucji zostaną przeprowadzone wywiady pogłębione w celu uzupełnienia informacji i dokumentacji konkursowej. Wywiad zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela FRSE.

§4

Kryteria oceny projektów

 1. Projekty oceniane są według następujących kryteriów:
  • Znaczenie (Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu?; Jakie projekt ma znaczenie dla Beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  • Innowacyjność (Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  • Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty?; Jak są one postrzegane przez innych?; Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?).

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust.3 przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa.
 2. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 3. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się w grudniu 2020 r.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie eduinspiracje.org.pl.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) otrzymana nagroda jest dochodem, czyli co do zasady podlega opodatkowaniu (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

§6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspiracje

 1. Decyzje ekspertów nominujących, rekomendujących oraz Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom Konkursu.

§7

Przetwarzanie i publikowanie informacji i materiałów w Konkursie

 1. Beneficjent, który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu, oświadcza, że treści zawarte w dokumentacji konkursowej nie naruszają żadnych praw osób trzecich, dóbr osobistych, w szczególności wynikających z treści Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 2. Beneficjent udostępnia utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 3. Beneficjent udostępniając materiały, o których mowa w ust. 2 musi posiadać:
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji fotografii, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych;
  • w przypadku, gdy na zdjęciach dołączonych do dokumentacji konkursowej znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 4. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w 3, Beneficjent powinien przedłożyć Organizatorowi na wyraźną jego prośbę.
 5. Uczestnik konkursu (Beneficjent) przystępując do niego, zapewnia, że posiada wszystkie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, występujących w konkursie z ramienia Uczestnika, w postaci: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu zamieszkania (korespondencyjnego), wieku, płci oraz wizerunku (dane osobowe osób) w celu prowadzenia przez Organizatora konkursu – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, konkursu w sposób niezakłócony i kompletny (Cel). Uczestnik wie, że przechowywanie
  i przetwarzanie danych osobowych osób w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym jest niezbędne przez Organizatora i odbywa się na żądanie Uczestnika (działającego na rzecz ludzi, których dotyczą dane osobowe osób), którym jest samo wyrażenie woli wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie adekwatnie i w zakresie niezbędnym do realizacji Celu i przez okres nie dłuższy niż niezbędny do realizacji Celów. Uczestnik może wycofać przedmiotową zgodę w zakresie danych osobowych osób, wszystkich lub niektórych, co jednak może w istotny sposób wpłynąć na jego dalszy udział w konkursie, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zgoda niniejsza opiera się na przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Na żądanie Organizatora Uczestnik okaże wszelkie właściwe w zakresie zgody na dysponowanie danymi osobowymi dokumenty dotyczące osób fizycznych występujących z ramienia Uczestnika w konkursie. Organizator ponadto jest zobowiązany na żądanie dopuścić do danych osobowych osób osobę, której dane dotyczą i umożliwić wgląd do tych danych, ich ograniczenie, zmianę, a także wykonać żądanie ich usunięcia, co może mieć wpływ na dalszy udział Uczestnika w konkursie (jego wykluczenie), z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku gdyby, którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Beneficjenta, okaże się nieprawdziwe.