Aktualności

10październik2017

ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych

Tematyka projektu „ECETT Mobility Polska – Europejski cross-training kompetencyjny. Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych” jest bardzo ciekawa i nieszablonowa w ramach sektora Edukacja dorosłych, a jakość działań okazała się dobrym przykładem dla innych organizacji, z tego względu projekt został nominowany w Konkursie. W projekcie zastosowano cenną metodę autoewaluacji w postacie codziennych dzienniczków praktyk, które służyły także bieżącemu monitoringowi projektu i mają także potencjał upowszechniania. Wpływ projektu na uczestników oraz organizację beneficjenta, a także branżową sieć partnerską ECETT, w ramach której realizowano mobilności jest pozytywny. W projekcie podkreślono wzajemność w wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami mobilności, a organizacjami przyjmującymi. Pobyty na job shadowing wpłynęły na podniesienie rangi oferty Stowarzyszenia w oczach partnerów zagranicznych, co zaowocowało wizytami organizacji zagranicznych w placówkach Monar i organizacją staży 15 osób w Polsce, a także zaproszeniem beneficjenta do projektów realizowanych przez organizacje partnerskie.

Działania upowszechniające bardzo przykładnie i zgonie z planem – opracowana strona internetowa projektu jest czytelna i oprócz założeń projektu, wypowiedzi uczestników mobilności przedstawia także wypracowane rezultaty, w tym opracowany film przedstawiający cenne wypowiedzi osób zaangażowanych w realizację projektu. Cenny rezultat projektu o dużym potencjale upowszechniania stanowi zestaw dobrych praktyk podpatrzonych podczas job shadowingu – opracowanych przez uczestników mobilności po polsku i po angielsku. Ponadto, istotną wartością dodaną w projekcie jest blog z opisem doświadczeń uczestników mobilności. Narzędzie to ma spory potencjał w upowszechnianiu rezultatów projektu oraz idei „uczenia się przez podróże” i międzynarodowej współpracy organizacji o podobnym profilu. W działaniach upowszechniających beneficjent posłużył się także platformą EPALE, gdzie udostępniono wybrane dobre praktyki.

  • 10 październik, 2017