Aktualności

30wrz.2014

Aktualizacja regulaminów!

Informujemy, że regulaminy obu konkursów zostały zaktualizowane. Dodano zapisy dotyczące opodatkowania nagród oraz ujednolicono nazwy kategorii. Poniżej przedstawiamy zmiany. Wszystkich uczestników konkursów prosimy o zapoznanie się z uzupełnionymi regulaminami.

EDUinspirator

Ujednolicenie kategorii w § 2 ust. 2. – poprawka ma charakter stylistyczny.
Nowe zapisy w § 5 (dodano ustępy od numeru 7 do 14)

7. Nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760,00 PLN w konkursach  z dziedziny nauki (którymi niewątpliwie są te organizowane przez FRSE) są zwolnione z opodatkowania. (art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).
8. Nagrody o wartości powyżej 760 PLN (cała wartość, a nie nadwyżka) podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o p.d.o.f).
9. Podatek zobowiązany jest pobrać od osoby, która wygrała konkurs, organizator konkursu ( tu: FRSE – jako płatnik zryczałtowanego podatku ).
10. Osoba, która wygrała konkurs, powinna przed otrzymaniem nagrody wpłacić do FRSE kwotę należnego zryczałtowanego podatku (art.41 ust.7 u p.d.o.f), z zastrzeżeniem pkt. 11.
11. Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10% zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
12. Tym samym zapłata podatku przez obdarowanego nastąpi w formie kompensaty w postaci nagrody pieniężnej przeznaczonej na ten cel.
13. Konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez laureata konkursu (wzór w załączeniu wypełniany przez laureatów bezpośrednio przed otrzymaniem nagrody).
14. FRSE sporządzi  PIT-8AR tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych do końca stycznia 2015 roku, a następnie prześle do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika, a nie urzędu właściwego podatnikowi.

W praktyce oznacza to, że oprócz nagrody rzeczowej (laptopa) zwycięzcy otrzymają  nagrodę finansową w wysokości podatku, do zapłacenia którego są zobowiązani. Nagrodzeni będą musieli pokwitować odbiór nagrody rzeczowej oraz podpisać oświadczenie, że nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na opłacenie podatku.

 

EDUinspiracje

Ujednolicenie kategorii w § 2 ust. 2 – poprawka ma charakter stylistyczny.
Nowy zapis w § 5 (dodano ust. 6)

6. Należy pamiętać , iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) otrzymana nagroda jest dochodem, czyli co do zasady podlega opodatkowaniu (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednakże, jeżeli instytucja przeznaczy nagrodę na cele swojej działalności statutowej takie jak: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również kształcenie studentów, kulturalna, sportowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i inne podobne wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 uCIT, wówczas dochód w postaci nagrody podlega zwolnieniu od podatku. Ponadto informujemy, że istnieje katalog podmiotów, które są zwolnione z podatku z mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, np. Skarb Państwa, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i inne określone w art. 6 ust. 1 u CIT).

W praktyce oznacza to, że zwolnione od podatku mogą zostać instytucje, które zgodnie ze swoim statutem rzeczywiście prowadzą np. dzialność np. naukową, naukowo-techniczną lub oświatową. Ponadto wyróżniona instytucja musi przeznaczyć otrzymaną nagrodę na działania i cele, które zwierają się w wymienionych wyżej dziedzinach. Aby instytucja została zwolniona z podatku, oba te warunku muszą zostać spełnione jednocześnie.

 

 

  • 30 wrz., 2014