Aktualności

25maj2016

Projekt polega na goszczeniu jednego wolontariusza oraz jego uczestnictwie w regularnej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Ośrodek realizuje projekty Wolontariatu Europejskiego od 2007 roku. Od tego czasu goszczono 9 wolontariuszy, ten projekt to kontynuacja wcześniejszych działań. Projekt w takim kształcie, zakładający przyjmowanie jednego wolontariusza na roczne działanie Wolontariatu Europejskiego, wpisał się już na stałe w działalność organizacji i bardzo rozwinął codzienną ofertę zajęć skierowaną do osób korzystających z pomocy ośrodka

W prezentowanym projekcie wolontariusz z Niemiec uczestniczył w zajęciach realizowanych w placówce wsparcia dziennego „Nasza Dziupla” w Swarzędzu, w świetlicy integracyjno-terapeutycznej w Gruszczynie oraz świetlicy wiejskiej z programem profilaktycznym w Uzarzewie. Dodatkowo, raz w tygodniu współprowadził z pracownikiem etatowym zajęcia językowe (język niemiecki i angielski) dla seniorów. Warto podkreślić, że wolontariusz uczestniczył w intensywnym kursie języka polskiego, dzięki czemu rozwinął kompetencje językowe.

Wolontariusz pracował w świetlicach dla dzieci i młodzieży oraz w klubach dla seniorów łącznie około 25-30 godzin tygodniowo. Początkowo była to obserwacja, następnie współprowadzenie, a później samodzielne prowadzenie zajęć o profilu związanym z jego zainteresowaniami oraz zajęć związanych z kulturą i tradycjami kraju jego pochodzenia.

Odbiorcami projektu były dzieci i młodzież (92 osoby), wśród których większą część stanowiły osoby pochodzące ze środowisk defaworyzowanych, oraz seniorzy (15 osób) – grupa wiekowa szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. Niezwykle ważny był ich codzienny kontakt z wolontariuszem, dzięki czemu mieli możliwość nieformalnego uczenia się, tj. zdobycia wiedzy na temat kraju pochodzenia wolontariusza, nauczenia się alternatywnych form komunikowania oraz zwiększenia znajomości  języka obcego przez zabawę . Obecność obcokrajowca i działania podejmowane przez wolontariusza pomogły zniwelować stereotypy i uprzedzenia na temat innych narodowości.

Dzięki projektowi wzrósł poziom kluczowych kompetencji i umiejętności młodych ludzi w społeczności lokalnej, przełamane zostały bariery społeczne. Działania wolontariusza przyczyniły się do aktywnego zwalczania wykluczenia społecznego oraz bezrobocia, co stanowi jeden z kluczowych priorytetów programu Erasmus +. Wolontariusz zdobył nowe umiejętności i kompetencji związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz rozwinął umiejętności językowe. Obecność wolontariusza wzbogaciła regularną działalność organizacji i przyniosła korzyści społeczności lokalnej.

Projekt pokazuje, że także poprzez działania na małą skalę, angażujące tylko jednego wolontariusza, w dłuższej perspektywie czasowej można osiągnąć duży efekt.

  • 25 maj, 2016