Aktualności

11maj2016

Celem projektu było przygotowanie i podjęcie działania wspomagającego integrację uchodźców, umocnienie i rozwój dialogu międzynarodowego i międzykulturowego. W działania zaangażowano czterech wolontariuszy z krajów programu (Austria, Francja, Rumunia, Hiszpania), którzy w trakcie długoterminowego pobytu włączyli się w działania i pracę w przedszkolu dla dzieci uchodźców, a także organizowali zajęcia integracyjne i aktywizujące dla starszych mieszkańców ośrodka. Wolontariusze realizowali także własne zadania, np. samodzielnie projektowali zajęcia dla dzieci. Pomagali również w organizacji imprez integracyjnych, dzięki czemu poznali kulturę, obyczaje i religię. Zdobyli doświadczenie w nauczaniu swojego języka ojczystego, rozwinęli też własne umiejętności językowe, ucząc się języka polskiego.

W czasie swojego pobytu wolontariusze odwiedzali białostockie szkoły i uczelnie, gdzie prowadzili warsztaty międzykulturowe a także zajęcia na temat praw człowieka, przełamywania stereotypów dotyczącego uchodźców. Organizowali także warsztaty i dyskusje dotyczące Wolontariatu Europejskiego, prezentowali swoje działania i osiągnięcia, zachęcali do udziału w Wolontariacie. Efektem tych spotkań jest rosnące zainteresowanie Wolontariatem Europejskim wśród białostockiej młodzieży.

Dodatkowo, wolontariusze kończący udział w projekcie, uczestniczyli w procesie kształtowania nowego zespołu. Przekazali oni nowym wolontariuszom swoje materiały wykorzystywane w pracy, opowiedzieli o swoich doświadczeniach, udzielili wskazówek i porad.

Działania upowszechniające adresowane były przede wszystkim do społeczności lokalnej i dotyczyły zagadnień związanych z wielokulturowością. Co ważne, po zakończeniu projektu organizacja planuje kontynuację współpracy z organizacjami partnerskimi (Ośrodek dla uchodźców, organizacja CALLIOPE, EUROACCION, LOGO).

Projekt służył pogłębianiu pozytywnego wizerunku innych kultur wśród młodzieży, promowaniu wzajemnej tolerancji i zrozumienia  dla drugiego człowieka, co jest szczególnie istotne w kontekście kryzysu migracyjnego na świecie. Projekt wywarł silny wpływ zarówno na wolontariuszy, uchodźców zamieszkujących ośrodek, jak i lokalną młodzież. Działania w projekcie wpłynęły także na pozytywne nastawienie społeczności lokalnej wobec różnorodności kulturowej, w tym kultury i religii wyznawanej przez uchodźców z krajów kaukaskich.

  • 11 maj, 2016