Aktualności

11maj2016

Tematem projektu „Homoresponsabilis in the globalized world” była społeczna odpowiedzialność biznesu, edukacja globalna oraz relacje handlowych pomiędzy poszczególnymi krajami. Projekt miał na celu transfer symulacyjnej gry biznesowej, wykorzystującej podejście pedagogiki aktywnej, opracowanej przez jednego z partnerów – Groupe One z Belgii. Transfer polegał na adaptacji i dostosowaniu gry do lokalnych warunków krajów partnerskich: Polski, Bułgarii oraz Austrii.

Gra pozwala przećwiczyć w bezpiecznych, symulacyjnych warunkach trudne sytuacje związane z prowadzeniem biznesu w międzynarodowym środowisku. Gracze zmuszeni są reagować podczas gry na problemy ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, które przytrafiają się ich przedsiębiorstwom. Projekt w innowacyjny sposób podejmuje tematykę biznesową, kładąc nacisk na zaangażowanie i współpracę między uczestnikami gry. Jest to produkt bardzo wartościowy, w interesujący dla odbiorców sposób przybliża problematykę relacji między poszczególnymi państwami oraz kształtuje postawę społecznej odpowiedzialności biznesu. Służy wzmocnieniu już nabytych kompetencji, umożliwia twórcze i aktywne podejście do tematu.

Upowszechnianie zostało przeprowadzone przede wszystkim wśród szkół, nauczycieli i trenerów – beneficjent jako duża uczelnia ma możliwości szerszego upowszechniania niż tylko wśród wyselekcjonowanych szkół. Zaproponowany produkt wzbogaca zasoby materiałów edukacyjnych, które mogą być wykorzystane w kształceniu formalnym i pozaformalnym.

Projekt zrealizowany przez partnerstwo, w którego skład wchodził Uniwersytet Łódzki jest bardzo dobrym przykładem na to, jak powinien wyglądać dobrze zrealizowany projekt Transferu Innowacji. Największą wartością projektu jest transferowany produkt, ale także towarzysząca mu metodyka nauczania aktywnego. Produkt jest intensywnie wykorzystywany do realizacji programu edukacyjnego (w ramach przedmiotu „Społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw”), w tym także dla studentów przyjeżdżających na program wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+.

  • 11 maj, 2016