Aktualności

10maj2016

Dolnośląska Szkoła Wyższa (DSW) bierze udział w programie od 2002 r. Z liczbą ok. 40 wyjazdów rocznie (w tym 21 studentów) zalicza się do uczelni o niewielkiej skali mobilności. Najważniejszym celem udziału uczelni w programie Erasmus+ jest realizacja wymian międzynarodowych studentów i pracowników, a także organizacja studiów zagranicznych, przygotowanie oferty zajęć anglojęzycznych i praktyk zawodowych dla zagranicznych studentów i pracowników z uczelni partnerskich. Równoważnym celem projektu było kreowanie w DSW międzynarodowej przestrzeni edukacyjnej (studia) i zawodowej (praktyki), odpowiedniej do wymagań przyjeżdżających.

W roku akademickim 2014/2015 liczba mobilności nieco spadła (32 osoby), jednakże należy wzrost liczby studentów przyjeżdżających w ramach programu (29 osób). Ponadto należy docenić determinację uczelni, która mimo dość trudnych warunków finansowych realizowanej umowy (raty refundowane) wykonała swoje plany w prawie 90%.

Pod względem kluczowego kryterium uznawalności, ponad 83% studentów wyjeżdżających na studia zadeklarowało otrzymanie uznania wyników osiągniętych podczas wyjazdu. Uczelnia zapewniła o uznaniu wszystkich osiągnięć uzyskanych przez studentów podczas stypendium, niższy procent uznania wskazany w indywidualnych raportach uczestnika mobilności tłumacząc wczesnym etapem składania ankiety.

Uczelnia prowadzi szereg działań upowszechniających, takich jak opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych, zamieszczenie informacji o programie Erasmus+ na stronie internetowej, organizacja konferencji, czy zapraszanie byłych stypendystów do opowiedzenia relacji ze swoich wyjazdów podczas spotkań informacyjnych. Uczelnia przesyła również informacje o realizacji programu, m.in. do uczelni partnerskich oraz zainteresowanych instytucji. Ciekawym przedsięwzięciem była  organizacja warsztatów i debat dla społeczności akademickiej oraz młodzieży miasta Wrocławia. Bardzo wysokie oceny studentów przyjeżdżających oraz oceny powyżej średniej krajowej w przypadku uznawalności są przesłanką do nominacji uczelni w tegorocznym konkursie.

  • 10 maj, 2016