Aktualności

10maj2016

Najważniejszymi celami uczestnictwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w programie Erasmus+ są umiędzynarodowienie uczelni, zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz rozwój programów nauczania z możliwością wspólnych dyplomów, zapewniających absolwentów i naukowców o międzynarodowym poziomie umiejętności.

Uczelnia uznaje kluczową rolę mobilności w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dlatego też wspiera osiągnięcie jego głównych celów poprzez stymulację mobilności, poprawę jakości jej organizacji, zwiększenie liczby wyjazdów i zapewnienie najwyższej jakości w organizacji praktyk studenckich. Od 1998 roku uczelnia nawiązała w ramach programu Erasmus współpracę z 106 uczelniami europejskimi z 25 krajów.

W roku akademickim 2014/15 zrealizowano łącznie 202 wyjazdy studentów i pracowników uczelni. Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące kryterium uznawalności – ponad 85% studentów wyjeżdżających na studia oraz ponad 89% realizujących praktyki zadeklarowało otrzymanie uznania wyników osiągniętych podczas wyjazdu. Biorąc pod uwagę skalę wyjazdów (160 osób) oraz specyfikę kształcenia na uczelniach medycznych, jest to wynik zasługujący na wyjątkowe uznanie. Warto zauważyć, że jest to najwyższy wskaźnik uznawalności wśród uczelni medycznych uczestniczących w programie Erasmus+ w Polsce. Ponadto uczelnia zadeklarowała wszelką pomoc w nielicznych przypadkach problematycznych i dążenie do 100% uznawalności w kolejnych latach.

Uczelnia została również stosunkowo dobrze oceniona przez studentów przyjeżdżających (dużą grupę 65 osób). Studenci i pracownicy WUM wyrażali również wysoką satysfakcję z wyjazdów (ponad 96% w przypadku studentów i 100% w przypadku pracowników) oraz wysoki procent przyrostu kompetencji.

  • 10 maj, 2016