Aktualności

10maj2016

Projekt Erasmus+ adresowany był do pracowników oraz studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Należy podkreślić, ze region, w którym znajduje się uczelnia, dotknięty jest szeregiem deficytów związanych z rozwojem szkolnictwa wyższego. Dotyczą one zarówno edukacji, jak i nowych technologii i innowacji, form i sposobów życia ekonomicznego.

Efektem realizacji projektu były mobilności zarówno studentów, jak i pracowników uczelni. 3 studentów wyjechało w celu odbycia części studiów, a 6 – na praktykę. 12 pracowników skorzystało z wyjazdów w celach szkoleniowych i dydaktycznych. W trakcie trwania projektu dokonywano sukcesywnego poszerzenia listy uczelni partnerskich oraz inicjowano współpracę z przedsiębiorstwami działającymi w branżach zbieżnych z kierunkami kształcenia prowadzonymi w PWSZ w Chełmie.

Na szczególną uwagę zasługują dane dotyczące kryterium uznawalności. 100% studentów wyjeżdżających na studia lub praktykę zadeklarowało, że ich wyjazd na stypendium został w pełni uznany w chwili złożenia raportu uczestnika, a 92% pracowników przyznało, że byli zadowoleni z poziomu uznania. Zarówno studenci, jak i pracownicy potwierdzili (100% pozytywnych odpowiedzi), że nadrzędny dla uznania akademickiego dokument, czyli porozumienie o programie studiów, praktyki, nauczania lub szkolenia został podpisany przed wyjazdem na stypendium. Warto również podkreślić, że wszyscy uczestnicy mobilności, wyjeżdżający i przyjeżdżający do uczelni, chwalili sobie zdobycie nowych doświadczeń oraz kompetencji zawodowych, zachęcając tym samym inne osoby do skorzystania z oferty programu Erasmus+.

Realizacja programu Erasmus+ umożliwia także uczelni zintegrowanie akademickiego cyklu kształcenia z realiami funkcjonowania gospodarki oraz pozwala na efektywne wykorzystywanie potencjału jednostki. Międzynarodowy kontekst współpracy z biznesem spełnia się przez przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw do uczelni.

  • 10 maj, 2016