Aktualności

10maj2016

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) jest najstarszą uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. W programie Erasmus bierze udział od 2005 roku. Uczelnia zalicza się do tych o niewielkiej skali mobilności. W roku akademickim 2014/2015 zrealizowała 34 wyjazdy, w których uczestniczyło 16 studentów (11 osób wyjechało na studia, 5 na praktyki) oraz 19 pracowników (13 osób wyjechało w celu prowadzenia zajęć, 6 osób w celu szkoleniowym).

WSG prowadziła wiele działań promujących wyjazdy w ramach programu Erasmus+ wśród studentów i pracowników uczelni – informacje były zamieszczane na stronie internetowej Działu Spraw Międzynarodowych (DSM), stronach jednostek uczelnianych oraz na stronie głównej uczelni. Relacje wraz ze zdjęciami z wyjazdów studentów pojawiały się na stronie DSM, odbywały się również spotkania informacyjne dla studentów promujące wyjazdy. Pracownicy DSM, w tym uczelniany i instytutowi koordynatorzy programu, prowadzili dyżury dla studentów i pracowników zainteresowanych udziałem w programie. O terminie i zasadach rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki studenci byli informowani na stronie DSM, za pomocą systemu wewnętrznego uczelni (ISAPS) oraz podczas zajęć. WSG organizowała także, we współpracy z innymi uczelniami z Bydgoszczy, Tygodnie Orientacyjne dla studentów przyjeżdżających na studia na początku każdego semestru.

W indywidualnych raportach uczestnika mobilności uczelnia została wysoko oceniona przez studentów pod względem przygotowania wyjazdów, wprowadzonych procedur i oferowanego wsparcia mentorskiego i administracyjnego. 100% uczestników wyjeżdżających i przyjeżdżających do uczelni w ramach programu Erasmus+ przyznało, że są usatysfakcjonowani ze swoich doświadczeń związanych z realizacją mobilności. Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia lub praktykę zadeklarowali również, że ich wyjazd na stypendium został w pełni uznany w chwili złożenia raportu uczestnika, co niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie.

Najważniejsze długoterminowe korzyści wynikające z realizacji programu Erasmus+ na w Wyższej Szkole Gospodarki to podniesienie poziomu umiędzynarodowienia uczelni (w tym zwiększenie liczby studentów z zagranicy), powiększenie bazy partnerów zagranicznych i zacieśnienie współpracy z nimi, poznanie innych metod nauczania i uczenia się, nauka współpracy w środowisku międzynarodowym, planowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć finansowanych z różnorodnych źródeł zewnętrznych. Wymienione korzyści są zgodne ze Strategią Umiędzynarodowienia WSG.

  • 10 maj, 2016