Aktualności

10maj2016

Projekt Od poznania do działania” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło w Lublinie przeznaczony był dla pracowników, organizacji, jej  podopiecznych oraz ich rodziców. Celem projektu było podniesienie kompetencji kadry w trzech obszarach: umiejętności społecznych, umiejętności językowych, umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Osiągnięto to dzięki trzem pięciodniowym wyjazdom edukacyjnym do instytucji szkoleniowej ETI na Malcie. Dwóch pracowników PSOUU –  psycholog i neurologopeda – wzięło udział w szkoleniu dotyczącym umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych („Empowerment in ICT skill”), natomiast fizjoterapeuta uczestniczył w kursie poświęconym umiejętnościom komunikacji („Professional Communication Skills”).

W ramach projektu zrealizowano także działania przygotowawcze, m.in. zorganizowano lekcje języka angielskiego i zebrano od współpracowników i rodziców podopiecznych pytania, na które odpowiedzi pozwolił uzyskać udział w kursie. Po powrocie z mobilności uczestnicy dzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, pomagali oraz uczyli osoby niepełnosprawne np. obsługi komputera.

Podniesienie kompetencji przez pracowników pozwoliło na usprawnienie pracy z osobami niepełnosprawnymi, podniesienie jakości, innowacyjności i atrakcyjności zajęć dla podopiecznych, m.in. dzięki wykorzystaniu pomocy audiowizualnych, nowych narzędzi komputerowych do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz umiejętności konstruowania zadań indywidualnie dla każdego podopiecznego.

Mimo niewielkiej skali, projekt pozwolił na wypracowanie rezultatów dużej wartości. Projekt miał pozytywny wpływ na całe Stowarzyszenie, promował i propagował uczenie się przez całe życie, zachęcał do rozwoju osobistego oraz nauki języków obcych. Mobilności wpłynęły na integrację pracowników i poprawiły ich wzajemną komunikację. Realizacja projektu przyczyniła się też do rozwinięcia współpracy międzynarodowej beneficjenta, który z powodzeniem złożył nowy projekt w programie Erasmus+ w 2016 roku.

Projekt miał także pozytywny wpływ na podopiecznych Stowarzyszenia. Podopieczni rozwinęli swoje kompetencji w zakresie TIK , zapoznali się z różnymi programami i aplikacjami komputerowymi, z których chętnie korzystają na co dzień. Wielu podopiecznych dopytuje się o nowe programy i zadania na komputerze oraz na tablecie, co świadczy o rozbudzeniu ich ciekawości poznawczej dzięki nowym narzędziom. Projekt umożliwił również pogłębienie wiedzy o innych krajach europejskich i wzmocnił przekonanie, że edukacja może być przyjemna i interesująca. Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, że osoby niepełnosprawne korzystające ze wsparcia beneficjenta uczestniczyły aktywnie w działaniach upowszechniających podczas wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie.

  • 10 maj, 2016