Aktualności

10maj2016

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „Szansa” z Ostrowca Świętokrzyskiego w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Rumunii, Włoch, Portugalii i Cypru. Uczestnikami ze strony beneficjenta były dorosłe osoby niepełnosprawne i ich rodziny, a także kadra pracująca na co dzień z osobami niepełnosprawnymi w ramach działań oferowanych przez WTZ.

Projekt dotyczył bardzo istotnego społecznie tematu, jakim jest aktywna integracja osób niepełnosprawnych. Celem projektu było zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywności obywatelskiej i do pełnego udziału w procesie integracji europejskiej. Uczestników projektu oraz ich rodziców i opiekunów angażowano w działania projektowe, dowodząc tym samym, że niepełnosprawność (w tym intelektualna) nie wyklucza z aktywności obywatelskiej.

W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Były wśród nich warsztaty społecznościowe i spotkania edukacyjne na temat Karty Praw Podstawowych , podczas których zachęcano również do udziału w wyborach. Zorganizowano także spotkanie w lokalnym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w trakcie którego przedstawiono uczestnikom projektu bieżące programy pomocy osobom niepełnosprawnym. Prowadzono także warsztaty nauki języka angielskiego i niemieckiego, warsztaty komputerowe, historyczno-fotograficzne, sportowe, muzyczne, a także dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy projektu rozpoczęli również działalność wolontariacką na rzecz osób potrzebujących pomocy materialnej, kontynuowaną również po zakończeniu działań projektowych.

Udział w projekcie pozwolił na wzmocnienie u uczestników poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej i zachęcił ich do aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dzięki uczestnictwu w międzynarodowej inicjatywie mieszkańcy niewielkiego miasta z regionu borykającego się z dużymi trudnościami społeczno-ekonomicznymi mieli możliwość poczuć się obywatelami europejskiej wspólnoty.

Wśród rezultatów projektu na uwagę zasługują szczególnie kursy podstaw języka angielskiego i obsługi komputera opracowane przez instytucje partnerskie. Kursy te mogą stanowić użyteczne narzędzie dla edukatorów pokrewnych placówek, zwłaszcza tych wspierających osoby niepełnosprawne.

Mocną stroną przedsięwzięcia jest ponadto duża skala edukacyjnych działań lokalnych oraz wysokiej jakości produkty końcowe udostępnione na stronie internetowej projektu. Projekt miał także duże znaczenie dla instytucji beneficjenta. Nie tylko udoskonalił ofertę edukacyjną jednostki, lecz także podniósł prestiż organizacji w lokalnej społeczności oraz na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki wprowadzeniu europejskiego wymiaru do działań instytucji.

  • 10 maj, 2016