Aktualności

10maj2016

Projekt „Second Chance” miał na celu porównanie edukacji osób pozbawionych wolności oraz osób wykluczonych społecznie w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Estonii, Rumunii i Polsce. Najważniejszym zadaniem w projekcie było porównanie aktualnej sytuacji nauczania w więzieniach w krajach partnerskich, odnalezienie przyczyn nieukończenia przez skazanych edukacji szkolnej przed pobytem w zakładzie karnym i danie im kolejnej szansy nauki w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Drugą kwestią  poruszoną w ramach projektu było podjęcie w stosunku do więźniów edukacji nieformalnej, uzupełniającej tradycyjne  formy nauczania.

Wiele działań projektowych zostało bezpośrednio skierowanych do osób odbywających karę pozbawienia wolności – odbywały się m.in. one w szkołach przywięziennych. Umożliwiono także  komunikację między uczniami różnych szkół przywięziennych i wymianę korespondencji. Dzięki tej wymianie więźniowie nauczyli się lepiej komunikować z otoczeniem i przełamywać bariery osobiste i społeczne.

Skazani brali także udział w badaniach fokusowych dotyczących ich potrzeb w zakresie edukacji i ich oczekiwań związanych z nauką, szkołą, kadrą dydaktyczną i metodami pracy. Aktywizacja więźniów pozwoliła na potwierdzenie ich podmiotowości, co niewątpliwie jest istotne w procesie resocjalizacji. Wartością projektu jest również wzmocnienie i wypracowanie wśród uczestników nowych postaw i wartości, takich jak: odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, samorealizacja, możliwość dokonywania wyborów.

Wyniki zrealizowanych działań projektowych opracowano w formie licznych i wartościowych produktów, m.in. e-booka przedstawiającego wybrane historie życia uczniów szkół przywięziennych, czy przewodnika prezentującego nowe rozwiązania w edukacji więźniów, wprowadzone przez każdego partnera na podstawie przeprowadzonych badań i analiz.

Projekt miał także duże znaczenie dla instytucji beneficjenta, ponieważ poprawił ofertę edukacyjną dla słuchaczy. W wyniku projektu kadra przygotowała nową, elastyczną ofertę programów readaptacji, dostosowaną do potrzeb więźniów, w tym uczniów szkół przywięziennych.

Nowatorskie rozwiązania i usprawnienia w edukacji wprowadzone w ramach projektu stanowią bank dobrych pomysłów i  praktyk do zastosowania przez inne szkoły przywięzienne. Publikacja „Life stories”,  zawierająca wybrane historie życia uczniów szkół przywięziennych, może być pomocna m.in. w przełamywaniu stereotypów związanych z  osobami osadzonymi i stanowiących barierę powrotu skazanych do życia w społeczeństwie.

  • 10 maj, 2016