FAQ

Prace (wraz z dokumentacją konkursową) mogą zgłaszać dziennikarze, którzy są autorami przesłanych materiałów lub wydawcy/redakcje.
Pracę z załączoną dokumentacją konkursową (wypełnione załączniki 1,2a lub 2b, 3) można wysłać mailowo na adres media@frse.org.pl. Można ją również dostarczyć do siedziby Fundacji (ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy”) na dowolnym nośniku wraz z wydrukowanymi załącznikami. W przypadku materiałów radiowych i telewizyjnych, których objętość przekracza 25 MB, możliwa jest wyłącznie druga opcja. Pracę należy przesłać w formacie: pdf (teksty), mp3 (audycje radiowe) lub mp4/wmv (filmy). Termin nadsyłania materiałów dziennikarskich upływa 1 września br.
Kapituła, oceniając prace konkursowe, weźmie pod uwagę:
 • warsztat dziennikarski (czytelna prezentacja umożliwiająca odbiorcy zrozumienie tekstu, styl, język narracji, logika wywodu);
 • aktualność i znaczenie przedstawionej problematyki dla opinii publicznej;
 • interesujący, indywidualny charakter materiału;
 • zaangażowanie dziennikarskie (konstrukcja i dramaturgia pracy);
 • przybliżenie społeczeństwu w sposób przystępny i zrozumiały celów oraz rezultatów unijnych projektów edukacyjnych;
 • upowszechnienie informacji i wiedzy o charakterze działań projektowych.
Prace konkursowe muszą prezentować problematykę związaną z wybranymi programami edukacyjnymi lub innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze, którymi zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Oznacza to, że zgłaszane materiały powiny odnosić się do inicjatyw, takich jak Erasmus+, „Młodzież w działaniu”, „Uczenie się przez całe życie” (w tym Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Wizyty Studyjne), Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Eurodesk, Europass, eTwinning, SCIEX lub FSS. W konkursie będą oceniane artykuły (prasowe lub internetowe), audycje i programy telewizyjne opublikowane bądź wyemitowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 r.
Dziennikarze lub wydawcy/redakcje mogą zgłosić prace konkursowe w następujących kategoriach:
 • Unijne projekty edukacyjne – odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi współczesna Europa (materiały, które wskazują konkretne cele unijnych projektów edukacyjnych, m.in. walka z bezrobociem; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; integracja mniejszości narodowych oraz migrantów; zachęcanie do aktywności obywatelskiej i zaangażowania się w życie społeczności lokalnej; poszerzanie dostępu do nauki niepełnosprawnym lub osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej);
 • Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych (materiały poświęcone zagranicznym wyjazdom, dzięki którym uczestnicy unijnych programów edukacyjnych zdobywają m.in. doświadczenie zawodowe w innym kraju, poznają zagraniczne systemy edukacji, oswajają się z pracą w międzynarodowym zespole, poznają kulturę innego kraju, uczą się języków obcych, ale również przezwyciężają własne słabości, uczą się odpowiedzialności i samodzielności);
 • Projekty edukacyjne w reportażach (materiały, które są relacjami z konkretnych wydarzeń, zawierające informacje na temat uczestników projektów, a także opisy prowadzonych działań oraz osiąganych rezultatów).
Wydawca/redakcja może zgłosić nieograniczoną liczbę prac, przy czym maksymalnie trzy prace jednego autora. Prace tego samego dziennikarza muszą być zgłoszone w różnych kategoriach.
Każdy dziennikarz ma prawo zgłosić maksymalnie jedną pracę konkursową w jednej kategorii. W sumie autor może wysłać trzy materiały.
EDUinspiratorem może zostać osoba, która poprzez realizację projektów edukacyjnych, dofinansowanych w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, wyróżniających się w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, zmieniła rzeczywistość (rozwinęła się oraz pozytywnie wpłynęła na środowisko lokalne, podjęła inicjatywy związane z edukacją oraz pracę na rzecz osób trzecich, przyczyniała się do ich sukcesu albo pomaga rozwinąć im nowe umiejętności). . EDUinspiratorem mogą zostać między innymi: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce. . W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które brały udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez FRSE w latach 2007 – 2015. . Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
 1. Edukacja szkolna;
 2. Szkolnictwo wyższe;
 3. Edukacja zawodowa;
 4. Edukacja dorosłych;
 5. Edukacja pozaformalna młodzieży.
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie EDUinspirator, zgłaszają się samodzielnie poprzez wypełnienie dokumentacji konkursowej w systemie online. Należy ją wypełnić w określonym terminie. Osoby, które nie mają jeszcze konta w systemie, muszą je założyć. Uczestnik Konkursu musi zawrzeć w dokumentacji konkursowej swoje zdjęcie portretowe, które zostanie wykorzystane w celach promocyjnych w przypadku otrzymania nominacji lub zwycięstwa.  
W konkursie EDUinspirator oceniane będą działania uczestników według następujących kryteriów:
 1. znaczenie (w jaki sposób działanie odpowiadało na priorytety krajowe i europejskie w edukacji, istotność działania beneficjenta na rzecz społeczeństwa, decydentów, polityki lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej);
 2. potencjał komunikacyjny, rozpowszechnianie (jakie są najbardziej widoczne rezultaty mojego działania, jego wartość/potencjał);
 3. wpływ i oddziaływanie (jaki był praktyczny wymiar mojego działania, inspiracje dla innych, wpływ udziału w projekcie na rozwój zawodowy i osobisty oraz na rozwój otoczenia);
 4. innowacyjność (jakie działania mnie wyróżniają, zapewniają nową wartość dodaną w odniesieniu do standardowych działań);
 5. atrakcyjność (jak postrzegane było moje działanie przez innych, czy istniała możliwość przenoszenia i implementacji działań wśród nowych organizacji/instytucji).
Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w Konkursie wybierają eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a ostatecznego wyboru laureatów po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową oraz rekomendacjami dokonuje Kapituła Konkursu.
Uczestnik konkursu powinien opisać m.in. cele projektu, w którym uczestniczył; działania, które podejmował i wpływ jaki wywarł  na środowisko lokalne. Zamieszczane teksty muszą być krótkie, rzeczowe oraz muszą zawierać odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania. Opisując swoje działania, uczestnik powinien cały czas pamiętać o kryteriach, według których będą te działania oceniane (znaczenie, potencjał komunikacyjny, rozpowszechnianie , innowacyjność, wpływ i oddziaływanie, atrakcyjność).
Nie, oświadczeń nie trzeba załączać do dokumentacji konkursowej w systemie on-line. Nominowani są jednak zobowiązani do posiadania takich dokumentów w sytuacji, gdy na zdjęciach dołączonych do dokumentacji konkursowej znajdują się osoby trzecie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji może wymagać od nominowanych okazania oświadczeń w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego FRSE będzie stroną.
Nie, uczestnik konkursu EDUinspirator nie musi przesyłać na adres Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji uzupełnionej dokumentacji konkursowej w wersji papierowej. Wystarczy uzupełnić dokumentację w systemie on-line.
Komplet dołączonych załączników nie może przekroczyć 50 MB. Nie ma jednak ograniczenia co do ich liczby. Zalecamy, aby nominowani starannie wybierali załączane materiały i przesyłali tylko te, które faktycznie ilustrują działania podejmowane w ramach projektów.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozyskane w ten sposób materiały wykorzysta wyłącznie do własnych celów promocyjnych. Oznacza to, że opisy oraz zdjęcia, które dostarczą nominowani, mogą znaleźć się np. w publikacjach wydawanych przez FRSE oraz na stronach internetowych fundacji.  
Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!