Regulamin konkursu EDUinspirator 2017

.

§1

Organizator, hasło i cele Konkursu

 1. Regulamin konkursu EDUinspirator określa prawa i obowiązki jego uczestników oraz prawa i obowiązki Organizatora konkursu.
 2. Konkurs EDUinspirator organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 142A, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (Organizator).
 3. Konkurs EDUinspirator (Konkurs) odbywa się pod hasłem: Podziel się sukcesem!
 4. Konkurs stanowi dopełnienie konkursu EDUinspiracje – pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych.
 5. Celem Konkursu jest:
  • wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania
   i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Organizatora;
  • promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian
   w dziedzinie edukacji
   w swoim środowisku lokalnym;
  • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań indywidualnych uczestników w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych, zwanych dalej uczestnikami, którzy w latach 2007-2017 brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez Organizatora.
 2. EDUinspirator to osoba fizyczna działająca w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej. Jej działania są wartościowe i wysokiej jakości oraz, wykorzystując umiejętności uczenia się, wymianę doświadczeń i pracę na rzecz osób trzecich, umożliwiają rozwój osobisty i zawodowy.
 3. EDUinspiratorami mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby fizyczne powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

§3

Zasady Konkursu

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji Konkursowej w terminie od 28 czerwca 2017 r. do 20 września 2017 r.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży.
 1. Opisane w zgłoszeniu działania powinny mieć charakter międzynarodowy oraz cechować się: innowacyjnością w edukacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijaniem kompetencji językowych i interkulturowych lub kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.
 2. Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w Konkursie wybierają eksperci Organizatora, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu.
 3. Nominowani w Konkursie zostaną powiadomieni mailowo lub listownie.
  Uczestnik Konkursu musi dołączyć do dokumentacji konkursowej swoje zdjęcie portretowe, które zostanie wykorzystane w celach promocyjnych w przypadku otrzymania nominacji.

§4

Kryteria oceny

 1. Opisane przez Uczestników działania oceniane są według następujących kryteriów:
  • Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  •  Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  • Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 pkt 2 Regulaminu, przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa.
 2. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie eduinspiracje.org.pl.
 6. W przypadku nagród indywidualnych, Organizator zobowiązany jest pobrać podatek od osoby, która wygrała Konkurs.
 7. Nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760,00 PLN w konkursach z dziedziny edukacji i nauki są zwolnione z opodatkowania. (art.21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).
 8. Nagrody o wartości powyżej 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody.
 9. Osoba, która wygrała konkurs powinna przed otrzymaniem nagrody wpłacić Organizatorowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku (art.41 ust.7 u PDOF), z zastrzeżeniem lit. d – g.
 10. Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10% zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
 11. Organizator sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.

§6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspirator

 1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom Konkursu.

§7

Przetwarzanie i publikowanie informacji i materiałów w konkursie EDUinspirator

 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na:
  • przetwarzanie i publikowanie przez organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz.  2135 ze zm.) dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu;
  • wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach stworzonych przez Organizatora do celów promocyjnych (www, w tym social media, publikacje, materiały drukowane oraz elektroniczne).
 2. Treści zgłoszenia konkursowego będą wykorzystane przez organizatora do przygotowania materiałów promocyjnych o nominowanych w Konkursie.
 3. Uczestnik (osoba indywidualna), który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu, oświadcza, że treści zawarte w dokumentacji konkursowej nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.
 4. Uczestnik udostępnia utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Uczestnik udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 5. Uczestnik udostępniając materiały, o których mowa w §7 pkt 2 musi posiadać:
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji fotografii, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
  • w przypadku, gdy na zdjęciach dołączonych do dokumentacji konkursowej znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 6. Uczestnik powinien przekazać Organizatorowi oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §7 pkt 5 na prośbę Organizatora, pod rygorem wykluczenia z Konkursu.
 7. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §7 pkt 5 Uczestnik powinien ponadto zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną lub z własnej inicjatywy przekazać Organizatorowi
 8. Jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, pisemną zgodę na jej udział w Konkursie musi wyrazić prawny opiekun.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna Organizator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w §7 okazało się nieprawdziwe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

.

.

Pobierz przewodnik

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres w dokumentach rejestrowych KRS to:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!