Regulamin konkursu EDUinspirator 2016

§1

Organizator, hasło i cele Konkursu

 1. Regulamin konkursu EDUinspirator określa prawa i obowiązki jego uczestników oraz prawa i obowiązki organizatora konkursu.
 2. Konkurs EDUinspirator organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej Organizatorem).
 3. Konkurs EDUinspirator (zwany dalej Konkursem) odbywa się pod hasłem „Inspiruj, edukuj, motywuj”.
 4. Konkurs EDUinspirator stanowi dopełnienie konkursu EDUinspiracje – pozwala na wyróżnienie indywidualnych osób zaangażowanych w realizację unijnych projektów edukacyjnych.
 5. Celem Konkursu jest:
  • wyłonienie najbardziej wartościowych działań indywidualnych beneficjentów, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
  • promowanie działań osób, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w swoim środowisku;
  • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie działań indywidualnych uczestników w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych;
  • promocja najlepszych praktyk współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów z okazji 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

 §2

 Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczestników indywidualnych, zwanych dalej uczestnikami, którzy w latach 2007-2016 brali udział w projektach realizowanych ze środków programów zarządzanych przez FRSE.
 2. EDUinspirator to osoba działająca w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej. Jej działania są wartościowe i wysokiej jakości oraz, wykorzystując umiejętności uczenia się, wymianę doświadczeń i pracę na rzecz osób trzecich, umożliwiają rozwój osobisty
  i zawodowy.
 3. EDUinspiratorem mogą zostać: uczniowie, studenci, młodzież, mentorzy wolontariuszy, dorośli słuchacze, w tym seniorzy, nauczyciele, trenerzy, edukatorzy, wykładowcy, pracownicy młodzieżowi i inni pracownicy uczelni wyższych i kadry zarządzającej w systemie edukacji formalnej i pozaformalnej, pracownicy instytucji publicznych i niepublicznych, przedstawiciele organizacji, przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz inne osoby powiązane z rozwojem edukacji w Polsce.

 §3

 Zasady Konkursu

 1. Uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie samodzielnie poprzez wypełnienie w systemie http://online.frse.org.pl dokumentacji konkursowej w terminie od 18 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.
 2. Uczestnicy mogą zgłosić swoją kandydaturę na EDUinspiratora w ramach następujących kategorii:
  •  Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży
 3. W 2016 roku dodatkowo ustanawia się kategorię specjalną – 20 lat Wolontariatu Europejskiego.
 4. Opisane w zgłoszeniu działania powinny mieć charakter międzynarodowy oraz cechować się: innowacyjnością w edukacji, wykorzystaniem nowoczesnych technologii, rozwijaniem kompetencji językowych i interkulturowych lub kształtowaniem postaw przedsiębiorczych.
 5. Spośród nadesłanych zgłoszeń nominowanych w Konkursie wybierają eksperci FRSE, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu.
 6. Nominowani w konkursie EDUinspirator zostaną powiadomieni mailowo lub listownie.
 7. Uczestnik Konkursu musi zawrzeć w dokumentacji konkursowej swoje zdjęcie portretowe, które zostanie wykorzystane
  w celach promocyjnych w przypadku otrzymania nominacji.

 §4

Kryteria oceny

 1. Opisane przez Uczestników działania oceniane są według następujących kryteriów:
  • Znaczenie (Na ile trafnie działanie odpowiada na priorytety programu?; Jakie działanie ma znaczenie dla uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób uczestnik zapewnił widoczność działania i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ działania na uczestnika i jego środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaki to miało wpływ na rozwój zawodowy i osobisty uczestnika oraz na jego otoczenie?; Jaka była wartość osiągnieć/rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  • Innowacyjność (Jakie cechy działań wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  • Możliwość przenoszenia rezultatów i atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są osiągnięcia/rezultaty działań? Jak są one postrzeganie przez innych? Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia działań wśród innych osób i współpracujących instytucji? Na ile rezultaty działań są trwałe?).

 

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 pkt 2., przyznawana jest jedna główna nagroda rzeczowa.
 2. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 3. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli nie będzie zgłoszeń lub uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl.
 6. W przypadku nagród indywidualnych, dla osób fizycznych, organizator zobowiązany jest pobrać podatek od osoby, która wygrała konkurs EDUinspirator.
  • Nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760,00 PLN w konkursach z dziedziny edukacji i nauki są zwolnione z opodatkowania. (art.21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26.07.1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Nagrody o wartości powyżej 760,00 PLN podlegają opodatkowaniu w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% od całkowitej wartości nagrody (art.30 ust.1 pkt 2 ustawy o PDOF).
  • Osoba, która wygrała konkurs powinna przed otrzymaniem nagrody wpłacić do FRSE kwotę należnego zryczałtowanego podatku (art.41 ust.7 u PDOF), z zastrzeżeniem lit. d – g.
  • Oprócz głównej nagrody rzeczowej przyznaje się dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej. Ta dodatkowa nagroda pokryje 10% zryczałtowany podatek od nagrody rzeczowej oraz zryczałtowany podatek od niej samej.
  • Tym samym zapłata podatku przez laureata nastąpi w formie kompensaty w postaci nagrody pieniężnej przeznaczonej na ten cel.
  • Konieczne jest wypełnienie oświadczenia przez laureata konkursu EDUinspirator.
  • Organizator konkursu sporządzi PIT-8 AR, tj. deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i prześle ją do właściwego urzędu skarbowego.

 §6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspirator

 1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom konkursu EDUinspirator.

§7

Przetwarzanie i publikowanie informacji i materiałów w konkursie EDUinspirator

 1. Wzięcie udziału w Konkursie przez uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na:
  • przetwarzanie i publikowanie przez organizatora Konkursu danych osobowych uczestnika zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., , poz. 2135 ze zm.) dla potrzeb związanych z realizacją Konkursu;
  • wykorzystywanie wizerunku Uczestnika w materiałach stworzonych przez FRSE do celów promocyjnych (www, w tym social media, publikacje, materiały drukowane oraz elektroniczne).
 2. Treści zgłoszenia konkursowego będą wykorzystane przez organizatora do przygotowania materiałów promocyjnych o nominowanych w konkursie EDUinspirator.
 3. Beneficjent lub uczestnik (osoba indywidualna), który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu, oświadcza, że treści zawarte w dokumentacji konkursowej nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.
 4. Beneficjent/uczestnik udostępnia utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Beneficjent/uczestnik udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 5. Beneficjent/uczestnik udostępniając materiały, o których mowa w §7 pkt 2 musi posiadać:
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji fotografii, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora
   w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
  • w przypadku, gdy na zdjęciach dołączonych do dokumentacji konkursowej znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 6. Uczestnik nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w §7 pkt 5 razem z dokumentacją konkursową.
 7. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w §7 pkt 5 beneficjent/uczestnik powinien zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną.
 8. Jeśli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, pisemną zgodę na jej udział w konkursie musi wyrazić prawny opiekun.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Beneficjent/uczestnik zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna organizator konkursu EDUinspiracje – EDUinspirator w przypadku, gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w §7 okazało się nieprawdziwe.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

 

Pobierz regulamin z załącznikami w wersji pdf.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!