Regulamin konkursu EDUinspiracje 2016

§1

Organizator, nazwa i hasło oraz cele Konkursu

 1. Konkurs EDUinspiracje organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 43, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000024777 (zwaną dalej Organizatorem).
 2. Konkurs EDUinspiracje (zwany dalej Konkursem) odbywa się pod hasłem „Dobry rezultat – trwałe oddziaływanie”.
 3. Cele Konkursu to:
  • wyłonienie najbardziej wartościowych, szczególnie w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji;
  • promocja rezultatów projektów wśród zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu;
  • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
  • promocja najlepszych praktyk współpracy organizacji i wolontariuszy z różnych krajów z okazji 20 lat Wolontariatu Europejskiego.

§2

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+ (w tym projekty PO WER); „Uczenie się przez całe życie” (w tym projekty PO KL); „Młodzież w działaniu”, Wolontariat Europejski, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

§3

Zasady Konkursu

 1. Nominowanymi w Konkursie są wyłącznie beneficjenci instytucjonalni, czyli podmioty, które w 2015 r. zakończyły realizację projektu w ramach jednego z programów wymienionych w §2 (zwani dalej Beneficjentami).
 2. Nominowanych w Konkursie wybierają eksperci FRSE, a ostatecznego wyboru laureatów dokonuje Kapituła Konkursu.
 3. Kategorie konkursu:
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
  • Polsko-litewska współpraca;
  • Projekty realizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
  • Informacja europejska dla młodzieży
 4. W 2016 roku dodatkowo ustanawia się kategorię specjalną – 20 lat Wolontariatu Europejskiego
 5. Nominowani w Konkursie beneficjenci zostaną poinformowani o nominacji mailowo lub listownie.
 6. Nominowane Projekty zostaną objęte badaniem w celu uzupełnienia informacji i dokumentacji Konkursu. Badanie zostanie przeprowadzone przez przedstawicieli FRSE.

§4

Kryteria oceny projektów

 1. Projekty oceniane są według następujących kryteriów:
  • Znaczenie (Na ile trafnie projekt odpowiada na priorytety programu?; Jakie projekt ma znaczenie dla beneficjenta/uczestnika, osób i instytucji współpracujących oraz środowiska lokalnego i polityki edukacyjnej?);
  • Działania komunikacyjne i upowszechniające rezultaty (W jaki sposób zapewniono widoczność projektu i jego rezultatów?; Jakie były najbardziej widoczne rezultaty działania beneficjenta?; Jaka była forma ich upowszechnienia?);
  • Wpływ i oddziaływanie (Jaki był wpływ projektu i jego rezultatów na beneficjenta, uczestników projektu i środowisko?; Czy działania były inspiracją dla innych?; Jaka była wartość rezultatów i potencjał dalszego wykorzystywania?);
  • Innowacyjność (Jakie cechy rezultatów wyróżniają je wśród innych o podobnej charakterystyce?; Czy zapewniają wartość dodaną w odniesieniu do standardowych rozwiązań?);
  • Możliwość przenoszenia rezultatów, atrakcyjność działań (W jakim zakresie wykorzystywane są rezultaty?; Jak są one postrzeganie przez innych?; Jaka jest możliwość przenoszenia lub wdrożenia rezultatów wśród innych organizacji/instytucji/osób? Na ile rezultaty projektu są trwałe?).

§5

Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. W ramach każdej kategorii, o której mowa w §3 ust.3 przyznawana jest jedna nagroda rzeczowa
 2. Kapituła Konkursu może nie wskazać laureata w danej kategorii, jeżeli uzna, że działanie nie spełnia w wystarczającym stopniu wymogów konkursowych.
 3. Kapituła Konkursu może przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która odbędzie się
  w listopadzie 2016 r.
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.eduinspiracje.org.pl.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) otrzymana nagroda jest dochodem, czyli co do zasady podlega opodatkowaniu (art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jednakże, jeżeli instytucja przeznaczy nagrodę na cele swojej działalności statutowej, takie jak: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również kształcenie studentów, kulturalna, sportowa, ochrona środowiska, ochrona zdrowia i inne podobne wymienione w art. 17 ust. 1 pkt. 4 u CIT, wówczas dochód w postaci nagrody podlega zwolnieniu od podatku. Ponadto informujemy, że istnieje katalog podmiotów, które są zwolnione z podatku z mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, np. Skarb Państwa, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i inne określone w art. 6 ust. 1 u CIT.

§6

Procedura odwoławcza w konkursie EDUinspiracje

 1. Decyzje ekspertów nominujących i Kapituły są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 2. Organizator konkursu nie ma obowiązku udostępniać dokumentacji konkursowej uczestnikom konkursu EDUinspiracje.

§7

Przetwarzanie i publikowanie informacji
i materiałów w konkursie EDUinspiracje

 1. Beneficjent, który udostępnia materiały do dokumentacji Konkursu, oświadcza, że treści zawarte w dokumentacji konkursowej nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych.
 2. Beneficjent udostępnia utwory, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe. Beneficjent udostępnia Organizatorowi wskazane wyżej utwory na licencji CC Uznanie Autorstwa.
 3. Beneficjent udostępniając materiały, o których mowa w punkcie 2 musi posiadać:
  • w przypadku udostępnienia dokumentacji fotografii, na których występują osoby trzecie, zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 1) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych;
  • w przypadku, gdy na zdjęciach dołączonych do dokumentacji konkursowej znajduje się osoba niepełnoletnia, zgodę jej rodziców lub opiekunów prawnych na rozpowszechnianie wizerunku tej osoby w materiałach przygotowanych przez Organizatora w celach promocyjnych (wzór znajduje się w załączniku nr 2) we wszystkich kanałach informacyjnych www, w tym social media, publikacjach, materiałach drukowanych oraz elektronicznych.
 4. Beneficjent nie musi przekazywać Organizatorowi oświadczeń ze zgodami, o których mowa w ust. 3, razem z dokumentacją konkursową.
 5. Oświadczenia ze zgodami, o których mowa w ust. 3, Beneficjent powinien zachować, aby przedłożyć Organizatorowi w przypadku ewentualnego sporu sądowego, którego Organizator będzie stroną.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych etapów Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Beneficjent zobowiązuje się do naprawienia szkody, której dozna FRSE w przypadku gdyby któreś z oświadczeń, o których mowa w §7 okazało się nieprawdziwe.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Pobierz regulamin z załącznikami w wersji pdf.

 

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Zmienił się adres siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Prosimy o kierowanie korespondencji na w.w. adres.

You have Successfully Subscribed!